Test DNA HPV — najskuteczniejsze badanie na rynku!

HPV badanieBadanie gene­ty­czne w kierunku zakaże­nia wirusem HPV jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zakaże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w celu wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań!

Pon­ad­to to także jedyne badanie, które jest w stanie wskazać, jakim typem wirusa HPV jest zain­fekowana dana pac­jen­t­ka (tzw. geno­ty­powanie).

.

.

.

Dlaczego warto wykonać to badanie?

  • 100% pewność wyniku
  • Możli­wość ustal­e­nia jakim typem HPV jest zakażona dana oso­ba
  • Test DNA HPV wykry­wa zakaże­nie nawet w fazie uta­jonej, gdzie nie ma żad­nych objawów
  • Możli­wość pobra­nia mate­ri­ału do bada­nia u swo­jego ginekolo­ga (Ogólnopol­s­ki zasięg)
  • Bezpłatne mate­ri­ały infor­ma­cyjne

Badania genetyczne i inne metody diagnozowania HPV

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi infekcję HPV są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%. Porów­nanie skutecznoś­ci tes­tu HPV oraz cytologii Aby wykon­ać badanie należy zakupić zestaw do pobra­nia mate­ri­ału wraz z anal­izą lab­o­ra­to­ryjną. Samo badanie możesz wykon­ać u swo­jego lekarza w każdym miejs­cu w kra­ju..

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017