Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię?

Two wood bowls with four and wheat germTrady­cyjne piwo zaw­iera gluten, który jest niebez­pieczny dla chorych na celi­ak­ię. Dlat­ego też niek­tóre mar­ki udostęp­ni­a­ją spec­jalne piwa z niską zawartoś­cią wspom­ni­anej wyżej frakcji biał­ka. Pojaw­ia się jed­nak pytanie czy jest to tylko chwyt mar­ketingowy czy rzeczy­wisty fakt?

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Bada­nia prowad­zone przez Amerykanów wskaza­ły, że ten spec­jal­ny typ piwa może zaw­ier­ać wyso­ki poziom glutenu, który potenc­jal­nie zagraża chorym na celi­ak­ię.

Piwo jest wyt­warzane z jęczmienia, który zaw­iera hordeinę, będącą odmi­aną glutenu. Amerykańskie kon­cerny piwne utrzy­mu­ją, że w cza­sie pro­ce­su warzenia piwa gluten zosta­je wye­lim­i­nowany lub zre­dukowany do niskiego poziomu — tak przy­na­jm­niej donoszą infor­ma­c­je opub­likowane przez Jour­nal of Pro­teome Research.

Stosowane do tej pory testy służące do detekcji glutenu w półpro­duk­cie jęczmi­en­nym nie były wystar­cza­ją­co czułe. Dlat­ego też naukow­cy opra­cow­ali nowy rodzaj tes­tu, bardziej czułego w wykry­wa­niu hordeiny. Test ten wyko­rzys­tano do sprawdzenia 60 znanych amerykańs­kich marek piwa. Okaza­ło się, że wiele pop­u­larnych marek zaw­ier­ało znaczą­cy poziom hordeiny. 8 marek oznac­zonych jako pro­dukt wol­ny od glutenu nie zaw­ier­ało hordeiny. Jed­nakże naukow­cy byli zaskoczeni odkryciem, że 2 mar­ki piwa oznac­zonego również jako pro­dukt „wol­ny od glutenu” zaw­ier­ały znacznie więk­sze iloś­ci hordeiny niż trady­cyjne piwa!

Celi­akia to poważ­na choro­ba pole­ga­ją­ca na trwałej nietol­er­ancji glutenu, która wywołu­je szereg objawów począwszy od bólu brzucha, wzdęć jak również niedokr­wis­toś­ci spowodowanej niedo­borem żelaza a skończy­wszy na cukrzy­cy czy choro­by tar­czy­cy. Aby oso­by z celi­ak­ią mogły nor­mal­nie funkcjonować nie mogą spoży­wać nawet min­i­mal­nych iloś­ci glutenu. Jak pokazu­ją przy­toc­zone wyżej bada­nia okazu­je się, że piwo z deklarowaną przez pro­du­cen­ta niską zawartoś­cią glutenu może być bardziej niebez­pieczne dla ich zdrowia niż trady­cyjny tego typu pro­dukt. Się­ga­jąc po nie należy zatem zachować dużą ostrożność.

4 sty­cz­nia 2012


 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 14/07/2017