Niedobory witaminy B to objaw celiakii

Anemia, przewlekłe osłabienie, obniżony nastrój, depresja, częste zdenerwowanie a nawet poronienia — to typowe objawy niedoborów witaminy B, które powoduje celiakia. Zbyt niski poziom witaminy B pogarsza pracę całego organizmu. Sprawdź jak się przed tym uchronić!

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

Niedostate­czny poziom wit. B wpły­wa nieko­rzyst­nie na zdrowie – wywołu­je zmi­any skórne, ane­mię oraz zaburzenia układu ner­wowego. Powo­dem takiej sytu­acji jest zła dieta i/lub kłopo­ty z przyswa­janiem wit­a­min z poży­wienia. Kłopo­ty takie mogą wynikać z uszkod­zonych kosmków jeli­towych zniszc­zonych przez celiakię.Wtedy wyłącznie lecze­nie celi­akii pomoże wyrów­nać niedobo­ry wit­a­miny B i pozbyć się dokuc­zli­wych a nawet groźnych kon­sek­wencji zdrowot­nych.

 

Celiakia czyli trwała nietolerancja glutenu

Celi­akia to najtrud­niejsza nietol­er­anc­ja pokar­mowa dziedz­ic­zona gene­ty­cznie. Pole­ga na wyt­warza­niu prze­ci­w­ci­ał w naszym orga­nizmie po spoży­ciu glutenu. Prze­ci­w­ci­ała te niszczą kosm­ki jeli­towe, przez co utrud­ni­a­ją pełne przyswa­janie min­er­ałów i wit­a­min z poży­wienia. Skutku­je to liczny­mi niedob­o­ra­mi, które prowadzą do niebez­piecznych kom­p­likacji zdrowot­nych. Poniżej przed­staw­iamy jakie są skut­ki niedoborów wit­a­min z grupy B oraz jak się objaw­ia­ją.

Jeśli spostrzeżesz u siebie któreś z poniższych objawów — bezwzględ­nie wykon­aj test na celi­ak­ię!

 

Witamina B1 tiamina

Wit­a­m­i­na B1 jest odpowiedzial­na za praw­idłowy stan komórek ner­wowych. Jeśli jej nie przyswa­jamy narażamy się na wys­tąpi­e­nie innej choro­by: beri-beri. W efek­cie cier­pimy na poraże­nie i zanik mięśni, zaburzenia psy­chiczne oraz zmi­any skórne.

Witamina B2 ryboflawina

Niedobo­ry wit­a­miny B2 widoczne są szczegól­nie u dzieci gdy zachodzi najsil­niejszy pro­ces wzros­tu i roz­wo­ju człowieka. Niepełne wchła­ni­an­ie ryboflawiny skutku­je bowiem nisko­rosłoś­cią, dlat­ego to właśnie celi­akia jest częś­ciej odpowiedzial­na za nis­ki wzrost naszego dziec­ka niż niedobór hor­monu wzros­tu. Dodatkowo brak wit­a­miny B2 obniża kon­cen­trację i sprzy­ja bólom głowy przez  co nasza pociecha może mieć kłopo­ty w szkole.  Objawy niedobo­ry ryboflawiny może­my zaob­ser­wować także poprzez częste zajady, zapale­nie języ­ka lub nad­wrażli­wość na światło.

Witamina B3 niacyna

Kole­j­na wit. z grupy B, która pozy­ty­wnie wpły­wa na kondy­cję naszych ner­wów i dobrą pracę prze­wodu pokar­mowego. Jeśli wys­tąpi u nas jej brak narażamy się na pela­grę. Dlat­ego powin­ny nas zaniepokoić takie objawy jak: osła­bi­e­nie mięśni, przewlekłe zmęcze­nie, prob­le­my skórne lub biegun­ka. Poza tym niedobór wit­a­miny B3 może wywołać otępi­e­nie i par­al­iż.

Witamina B6 pirydoksyna

Odpowied­ni poziom B6 jest bard­zo ważny ponieważ wit­a­m­i­na ta bierze udzi­ał w pro­ce­sie tworzenia się krwinek, w przemi­anach aminok­wasów oraz uspraw­nia odży­wie­nie układu ner­wowego. Zatem niedobór piry­doksyny skutku­je dolegli­woś­ci­a­mi jak: ane­mia, prob­le­my skórne, stany lekowe, przewlekłe zmęcze­nie a nawet  depres­ja, napady drgawek.

Witamina B9 kwas foliowy

Kwas foliowy jest szczegól­nie ważny w pier­wszym trymestrze ciąży ponieważ jest odpowiedzial­ny za praw­idłowy rozwój układu ner­wowego pło­du. U dzieci i osób dorosłych uczest­niczy w wyt­warza­niu endorfin. Dodatkowo także wpły­wa na pow­stawanie krwinek czer­wonych. Niedobór B9 wiąże się z niebez­pieczny­mi kon­sek­wenc­ja­mi dla przyszłego dziec­ka bowiem sprzy­ja roz­wo­jowi wad cewy ner­wowej takich jak: rozszczep krę­gosłu­pa, przepuk­li­na oponowo-rdzeniowa, anence­falia. Poza tym niedobór kwa­su foliowego bywa odpowiedzial­ny za poronienia.

Witamina B12 kobalamina

Wit­a­m­i­na B12 jest niezbęd­na w pro­ce­sie wyt­warzanie krwinek. Jej niedobór zwyk­le powodu­je wys­tąpi­e­nie ane­mii złośli­wej. Dodatkowo może­my mieć poważne prob­le­my z ukła­dem ner­wowym.

 

Leczenie celiakii pomoże uzupełnić niedobory witamin B

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu powodu­je niedobo­ry wit­a­min i min­er­ałów ponieważ niszczy kosm­ki jeli­ta cienkiego. Jeśli cho­ru­jesz na celi­ak­ię to dodatkowa suple­men­tac­ja wit­a­min z grupy B bez leczenia celi­akii nie przyniesie skutków. Dzieje się tak dlat­ego, że w Twoim jeli­cie jest stan zapal­ny a zniszc­zone kosm­ki jeli­towe utrud­ni­a­ją przyswa­janie. Tylko lecze­nie przy­czyny kłopotów z wchła­ni­an­ie, wit­a­min poz­woli Ci na pozby­cie się uciążli­wych dolegli­woś­ci oraz poz­woli uchronić się od roz­wo­ju innych chorób np. nowot­woru.

Diagnozowanie celiakii

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na dziedz­ic­zona rodzin­nie, zatem najlep­sza for­mą bada­nia na celi­ak­ię jest test dna. Dzię­ki niemu zyskasz pewność wyniku gdyż tylko posi­ada­jąc gen DQ2 i/lub DQ8 możesz być chory. Jeśli wynik tes­tu dna na celi­ak­ię wyjdzie dodat­nio powinieneś wykon­ać badanie krwi na prze­ci­w­ci­ała. Jeśli i ten wynik będzie dodat­ni to Twój lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji jeli­ta cienkiego. Tylko test dna na celi­ak­ię da Ci 100% pewność wyk­luczenia choro­by lub będzie wskazaniem do dal­szych badań.

Dieta bezg­lutenowa może być stosowana tylko przez oso­by chore na celi­ak­ię lub uczu­lone na gluten pod czu­jnym okiem diete­ty­cz­ki!

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć:


 

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 13/07/2017, Data aktualizacji: 19/11/2018