Choroba Alzheimera – czy można ją leczyć?

Choroba Alzheimera to przerażające schorzenie, które niestety może dotknąć każdego. Jak leczyć chorobę Alzheimera? Niestety jeszcze nie wynaleziono skutecznego lekarstwa, jednak dzięki wdrożeniu konkretnych działań można znacznie opóźnić a nawet zapobiec jej rozwojowi.

 

Choro­ba Alzheimera powodu­je, że nor­mal­nie funkcjonu­ją­cy człowiek powoli, ale sukcesy­wnie traci wszelkie funkc­je mózgu. Pier­wsze symp­to­my są niewinne: chory początkowo zapom­i­na poje­dynczych słów, przy­pom­nie­niem sobie twarzy zna­jomych osób, nie może sobie przy­pom­nieć niedawnych wydarzeń. Takie objawy częs­to zrzu­ca się na stres, czy przemęcze­nie. Jed­nak przy­czy­na jest dużo groźniejsza.

 

Jedynym znanym czyn­nikiem ryzy­ka wys­tąpi­enia choro­by Alzheimera jest białko APOE. Człowiek może mieć 3 wer­sje tego biał­ka: APOE2, APOE3 lub APOE4. To właśnie ta ostat­nia odmi­ana znacznie zwięk­sza ryzyko zachorowa­nia na chorobę Alzheimera oraz miażdży­cę.

Dzięki wiedzy o posiadaniu białka APOE4 można wdrożyć bardzo konkretne działania profilaktyczne:

  1. Zmi­ana diety. Dieta jest niezwyk­le ważnym czyn­nikiem w zachorowa­niu na chorobę Alzheimera oraz miażdży­cę. Szczegól­nie u osób obciążonych gen­em APOE4. Gen ten bowiem predys­ponu­je do nad­miernego gro­madzenia się złego cho­les­terolu w orga­nizmie. Prowadzi to do zmi­an w układzie krwionośnym, szkodzi również bard­zo móz­gowi, przyspiesza­jąc roz­pad neu­ronów. Szczegól­nie pole­cana jest dieta śródziem­nomors­ka: spoży­wanie dużej iloś­ci ryb i owoców morza, zastąpi­e­nie tłuszczów zwierzę­cych oli­wą z oli­wek, czyli spoży­wanie wielonien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych. Wskazane jest także spoży­wanie pieczy­wa pełnoziar­nistego, kasz, warzyw i owoców – pro­duk­ty te mają właś­ci­woś­ci antyoksy­da­cyjne.

 

  1. Ćwiczenia fizy­czne. Każdy wie, że ćwiczenia fizy­czne są konieczne dla utrzy­ma­nia kondy­cji i zdrowia. Jak się jed­nak okazu­je, nie rozwi­ja­ją one jedynie mięśni. Pod­czas akty­wnoś­ci fizy­cznej pracu­je również mózg, co ma znaczą­cy wpływ również na jego kondy­cję. Do tego przyspies­zone krąże­nie i napły­wa­ją­cy tlen odży­wia komór­ki mózgu, wypłuku­jąc równocześnie nagro­mad­zone nieczys­toś­ci.

 

  1. Budowanie rez­er­wy poz­naw­czej, czyli ćwicze­nie mózgu. Tzw. ‘rez­er­wa poz­naw­cza’ to ilość neu­ronów i ich połączeń w mózgu. Udowod­niono, że duża rez­er­wa poz­naw­cza pozwala na uniknię­cie objawów choro­by Alzheimera. U takich osób neu­ronów jest tak wiele, że choro­ba nie jest w stanie zniszczyć ich tyle, żeby wys­tąpiły objawy. Rez­er­wę poz­naw­czą moż­na budować całe życie, nawet jeżeli wys­tąpią już pier­wsze objawy choro­by Alzheimera. Jak to zro­bić? Budowanie nowych połączeń w mózgu związane jest z ucze­niem się nowych rzeczy: próbowanie nowych akty­wnoś­ci fizy­cznych, ucze­nie się języków obcych, poz­nawanie nowych ludzi. Oso­by utrzy­mu­jące do koń­ca życia kon­tak­ty towarzyskie, czy nawet te pozosta­jące w stałych związkach mają więk­sze szanse na uniknię­cie choro­by Alzheimera. Samot­ność i wiążą­cy się z tym brak akty­wnoś­ci niek­tórych obszarów mózgu mogą przyspieszać rozwój choro­by.

 

  1. Lecze­nie far­mako­log­iczne. Do tej pory nie wynaleziono leku, który uchronił­by przed chorobą Alzheimera. Cały czas jed­nak toczą się bada­nia klin­iczne, zmierza­jące ku temu. Są też dostęp­ne leki opóź­ni­a­jące rozwój choro­by, czy też łagodzące niek­tóre jej objawy (jak na przykład depresję, zmi­any nas­tro­ju czy osobowoś­ci).

 

Lekarz może już przy pier­wszych objawach wdrożyć odpowied­nie leki, a chory ma motywację, aby rozpocząć zde­cy­dowane zmi­any w try­bie życia. Wczes­na wiedza o choro­bie to także możli­wość przy­go­towa­nia najbliższej rodzinie. Mogą oni się dowiedzieć na jakie objawy muszą zwracać uwagę, jak może prze­b­ie­gać choro­ba i na co powin­ni się przy­go­tować. Chory może na przykład już zaw­cza­su zabez­pieczyć rodz­inę finan­sowo.

POWYŻSZE MATERIAŁY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.

OBECNIE NIE POSIADAMY W OFERCIE BADANIA NA GENOTYPOWANIE APOE. 

Sprawdź nasze pozostałe bada­nia medy­czne: cen­nik.

Zobacz też: To badanie warto wykonać przed zabiegiem operacyjnym!

 

Data publikacji: 15/12/2017, Data aktualizacji: 19/06/2018