Niedobór magnezu a celiakia

celiakia a magnez
Cierpisz na bezsenność, jesteś zmęczona, trudno Ci się skoncentrować a może Twój partner często jest rozdrażniony i ma problemy z erekcją? To typowe objawy niedoboru magnezu, które powoduje celiakia!

 

 Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybierając badanie na celiakię warto sprawdzić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powinno obejmować haplotypy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najszerszego zakresu badania na celiakię otrzymasz od nas również zalecenia lekarza oraz dietetyka klinicznego. Przeczytaj więcej na temat pewności wyników badania na celiakię .…

 

Dokucza Ci bezsen­ność, kołatanie ser­ca czy silne bóle men­stru­a­cyjne? A Twój part­ner skarży się na skur­cze mięśni, drganie powie­ki lub szy­bko wpa­da w złość? Nie bagatelizuj syg­nałów wysyłanych przez orga­nizm — w ten sposób komu­niku­je niedobór mag­nezu, który spowodowała celi­akia! Dłu­gotr­wały niedobór mag­nezu może doprowadz­ić do zawału, miażdży­cy a nawet nowot­woru!

Typowe objawy niedobory magnezu

.

częste infekc­je i choro­by

bóle głowy i zawroty

mrowie­nie w nogach i rękach

bolesne miesiącz­ki

kruche paznok­cie

słabe wypada­jące włosy

prob­le­my z kon­cen­tracją

przewlekłe zmęcze­nie

obniżony nas­trój

nud­noś­ci

stany lękowe

przyśpies­zone bicie ser­ca

 

 

Dlaczego cierpimy na niedobór magnezu?

Coraz częś­ciej doskwier­a­ją nam objawy niedoboru mag­nezu. Dzieje się tak z powodu:

.

źle skom­ponowanej diety

spoży­wa­nia przetwor­zonej żywnoś­ci

niskiego poziomem Mg w wodzie (twar­da woda)

trud­noś­ci z przyswa­janiem mag­nezu spowodowanym np. celi­ak­ią

W Polsce na celi­ak­ię cho­ru­je ok. 400 000 osób z czego tylko 5% jest zdi­ag­no­zowanych i wie o choro­bie oraz  pod­jęło lecze­nie

Prob­le­my z przyswa­janiem wit­a­min i min­er­ałów z poży­wienia jest dużo poważniejszym prob­le­mem jest nieprzyswa­janie  niż pozostałe powody niedoboru mag­nezu, ponieważ bez wzglę­du na to ile Mg dostar­czymy w posiłku — nasz orga­nizm nie przyjmie go w pełni! Taka sytu­ac­ja ma miejsce gdy cho­ru­je­my na celi­ak­ię. To choro­ba, która utrud­nia przyswa­janie niezbęd­nych do praw­idłowego funkcjonowa­nia skład­ników odży­w­czych, w tym mag­nezu przez co powodu­je liczne niedobo­ry i kom­p­likac­je zdrowotne.

 

Celiakia przyczynia się do niedoboru magnezu ponieważ utrudnia przyswajanie składników

Celi­akia to trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli biał­ka pop­u­larnych zbóż. Jeśli jesteś cho­ra na celi­ak­ię to gluten dzi­ała na Ciebie toksy­cznie, wywołu­jąc pow­stanie prze­ci­w­ci­ał, które niszczą kosm­ki jeli­towe. W efek­cie masz prob­le­my z przyswa­janiem niezbęd­nych skład­ników odży­w­czych w tym mag­nezu i innych min­er­ałów, przez co dokucza­ją Ci skut­ki niedoborów. Aby im zapo­biec nie pomoże Ci dodatkowa suple­men­tac­ja, musisz bezz­włocznie zro­bić badanie na celi­ak­ię i zacząć lecze­nie, które pole­ga na ścisłej diecie bezg­lutenowej. Tylko wye­lim­i­nowanie glutenu z diety pomoże Ci odbu­dować kosm­ki jeli­towe i w pełni przyswa­jać mag­nez co wpłynie na wyrów­nanie jego poziomu.

Typowe objawy celiakii

  • wzdę­cia
  • wymio­ty
  • ból brzucha
  • wypadanie włosów
  • prob­le­my ze szk­li­wem
  • nud­noś­ci
  • łamiące się paznok­cie
  • skur­cze mięśni
  • mrowie­nie w rękach i nogach
  • obniżony nas­trój

 

 

Jak zdiagnozować celiakię?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na dziedz­ic­zona gene­ty­cznie. Inny­mi słowy — tylko gdy posi­adasz gen DQ2 i/lub DQ8 możesz być cho­ra. Dlat­ego najlep­szym badaniem jest test dna na celi­ak­ię. Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne zyskasz szy­b­ki i pewny wynik, który w 100% wyk­luczy chorobę lub będzie do dal­szej diag­nos­ty­ki. Dodatkowo test dna an celi­ak­ię to jedyne badanie, które możesz wykon­ać będąc już na diecie bezg­lutenowej w prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnego bada­nia, które aby wykon­ać musisz przez kil­ka miesię­cy spoży­wać gluten. Jest to wyjątkowo nieprzy­jemne gdy badanie wykaże celi­ak­ię, ponieważ niepotrzeb­nie narażałaś się na skut­ki celi­akii.

rekomendacja_celiakia

 

Leczenie celiakii pomoże uzupełnić niedobory magnezu

Dzię­ki lecze­niu celi­akii kosm­ki jeli­towe zre­generu­ją się a zapale­niem w jeli­cie cienkim ustąpi. Poza tym zaczniesz w pełni przyswa­jać mag­nez i inne sub­stanc­je odży­w­cze. Lecze­nie celi­akii pole­ga na stosowa­niu przez całe życie ścisłej diety bezg­lutenowej. To jedyny lek na celi­ak­ię. Dzię­ki diecie bezg­lutenowej pozbędziesz się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci gas­trycznych oraz unikniesz niebez­piecznych kom­p­likacji zdrowot­nych. W momen­cie gdy kosm­ki jeli­towe odbudu­ją się skład­ni­ki odży­w­cze, które dostar­cza­sz z poży­wie­niem zaczną się w pełni wchła­ni­ać i niedobo­ry mag­nezu ustąpią.

 

Badanie celiakia — Test możesz zamówić nie wychodząc z domu

lub zro­bić badanie w jed­nej z 200 przy­chod­ni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem.  Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przy­chod­nie

.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Data publikacji: 03/10/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017