Diagnostyka celiakii- choroby XXI wieku

Jak wygląda diagnostyka celiakii z krwi, Czy diagnostyka celiakii długo trwa, Ile kosztuje diagnostyka celiakii, Czy diagnostyka celiakii jest refundowana

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną, dlat­ego też częs­to w celu diag­nozy sto­su­je się badanie gene­ty­czne. Pozwala to skró­cić diag­nos­tykę celi­akii w znaczny sposób. Jeśli badanie nie wskaże obec­noś­ci genów odpowiedzial­nych za chorobę wów­czas moż­na ją wyk­luczyć. Jeśli nato­mi­ast są obec­ne może­my posz­erzyć diag­nos­tykę o bada­nia sero­log­iczne.

Jak wyglą­da diag­nos­ty­ka celi­akii z krwi?
Czy diag­nos­ty­ka celi­akii dłu­go trwa?
Ile kosz­tu­je diag­nos­ty­ka celi­akii?
Czy diag­nos­ty­ka celi­akii jest refun­dowana?

Jak wygląda diagnostyka celiakii z krwi?

W celu zdi­ag­no­zowa­nia czy dana oso­ba cho­ru­je na celi­ak­ię, wykonu­je się ser­ię badań lab­o­ra­to­ryjnych. Badanie na pobra­niu krwi od pac­jen­ta. W trak­cie mor­fologii od pac­jen­ta izolowana jest niezbęd­na do bada­nia surow­ica. Celi­ak­ię stwierdza się na pod­staw­ie badań sero­log­icznych, pole­ga­ją­cych na izolowa­niu z surow­icy krwi immunoglob­u­lin A, jeśli ich zawartość jest wyso­ka świad­czy to o celi­akii. Zwyk­le diag­nos­ty­ka posz­erzana jest o biop­sję kosm­ka jeli­towego, w wyniku której z kosm­ka pobier­ana jest krew. Pro­ce­du­ra znów się pow­tarza, z krwi izolu­je się surow­icę, a z niej izolu­je się immunoglob­u­liny A, których pod­wyżs­zony poziom może świad­czyć o roz­wo­ju choro­by.

Czy diagnostyka celiakii długo trwa?

Diag­nos­ty­ka celi­akii może trwać dość dłu­go, jest tak dlat­ego, że w początkowej fazie choro­by prze­b­ie­ga ona bez obja­wowo, a sama choro­ba ma dość niety­powe objawy. Chorobę diag­nozu­ję między 3, a 6 miesiącem od rozpoczę­cia przyj­mowa­nia pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten. Chorobę diag­nozu­ję się też między 30, a 40 rok­iem życia. Zwyk­le diag­noza trwa od 0,5–1 roku.

Ile kosztuje diagnostyka celiakii?

Diag­nos­ty­ka celi­akii kosz­tu­je ok 210–300 zło­tych. Za dodatkową opłatę może­my szy­b­ciej otrzy­mać wynik diag­nozy, a także skon­sul­tować się ze spec­jal­istą np. lekarzem, diete­tykiem czy gene­tykiem. Na cenę bada­nia mają wpływ czyn­ni­ki takie jak: jakość odczyn­ników, doświad­cze­nie lab­o­ran­tów czy możli­wość kon­sul­tacji ze spec­jal­istą.

Czy diagnostyka celiakii jest refundowana?

Częs­to zas­tanaw­ia nas fakt czy celi­akia jest refun­dowana? W niek­tórych przy­pad­kach bada­nia krwi i biop­s­ja jeli­ta są refun­dowane przez NFZ. Nieste­ty nie zawsze tego typu bada­nia są refun­dowane, dlat­ego też musimy za nie zapłacić z włas­nej kieszeni. Jed­nocześnie tego typu bada­nia nie są do koń­ca wiary­godne, dlat­ego też ist­nieje konieczność powtórzenia badań diag­nos­ty­cznych i dodatkowych badań oraz kon­sul­tacji lekars­kich.

Data publikacji: 02/04/2019