Celiakia — Diagnoza i leczenieceliakia diagnoza

Celi­akia nie jest chorobą łatwą do zdi­ag­no­zowa­nia. Jej charak­ter spraw­ia, że na każdym etapie diag­nos­ty­cznym mogą pojaw­ić się trud­noś­ci. Celi­akia jest sto­sunkowo częstą chorobą, która rzad­ko kiedy zosta­je szy­bko rozpoz­nana. Sza­cu­ję się, że w Polsce cho­ru­ję około 400 tysię­cy osób, ale tylko 5% z nich wie o swo­jej choro­bie i sto­su­je odpowied­nie lecze­nie. Dlaczego diag­noza celi­akii nie jest pros­ta?

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Celiakia i jej objawy

Rozpoz­nanie celi­akii utrud­ni­a­ją niecharak­terysty­czne objawy choro­by. Tylko 30% osób z celi­ak­ią jako główne dolegli­woś­ci poda­ję prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowym tj. biegun­ki, bóle brzucha, wzdę­cia itd. Resz­ta czyli 70% cho­ru­ją­cych może zaob­ser­wować u siebie dolegli­woś­ci związane prak­ty­cznie z każdym aspek­tem zdrowia. Od bólu głowy, stawów, koś­ci przez ane­mię, osteo­porozę aż do poronień, bezpłod­noś­ci i zmi­an nowot­worowych. Objawy celi­akii bard­zo częs­to zosta­ją rozpoz­nane jako inna jed­nos­t­ka chorobowa i zazwyczaj rozpoczy­na się lecze­nie samych objawów, a nie przy­czyny dolegli­woś­ci czyli celi­akii. To znaczą­co utrud­nia poprawne lecze­nie i powrót do zdrowia. To przez to, że celi­akia powodu­je u chorego wys­tępowanie poważnych niedoborów pokar­mowych, które mogą odbi­jać się na zdrow­iu w prak­ty­cznie nieogranic­zony sposób. Dopó­ki nie rozpoczniemy leczenia celi­akii, niedobo­ry nie znikną. Objawy i dolegli­woś­ci mogą mijać, zmieni­ać swo­je natęże­nie a nawet całkowicie się zmieni­ać. To najwięk­sze i najtrud­niejsze wyzwanie diag­nos­ty­czne.

.

Wskazania do wykonania badania w kierunku celiakii:

 •  klin­iczne pode­jrze­nie celi­akii
 •  choro­by autoim­muno­log­iczne np. Hashimo­to, cukrzy­ca typu I
 •  krewni osób chorych na celi­akii (pier­wszego i drugiego stop­nia)
 • wys­tępu­je ane­mia
 • Chorowanie na inne choro­by gene­ty­czne
 • Niedobór IgA i Kłębuszkowe zapale­nie jelit
 • Choro­ba Duhringa
 •  zła reakc­ja na spoży­wane pro­duk­ty
 •  w celu potwierdzenia diag­nozy postaw­ionej na pod­staw­ie innych badań

Badanie na celiakie — kiedy dziecko lub dorosły:

 •  ma zbyt niską wagę ciała i sła­by apetyt
 •  cier­pi na dokuc­zli­we wzdę­cia i bóle brzucha
 •  wys­tępu­ją u niego prob­le­my skórne
 •  ma słabą odporność i skłon­ność do chorowa­nia
 • rozwi­ja­ją się afty i prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 •  braku­je mu energii
 • wys­tępu­ją huśtaw­ki nas­tro­jów i przygnę­bi­e­nie
 • ma częste bóle stawów
 • cier­pi na depresję
 • po poronie­niu i przy prob­lemach z płod­noś­cią

Celiakia — diagnoza. Jak rozpoznać celiakię? 

Jeżeli pode­jrze­wamy celi­ak­ię u siebie lub u swoich blis­kich, powin­niśmy rozpocząć od bada­nia DNA, które udzieli nam najwięcej odpowiedzi i jeżeli będzie taka potrze­ba — poz­woli nam na skuteczniejszą diag­nos­tykę. To jedyne dostęp­ne badanie w kierunku celi­akii, które da nam pewną odpowiedź.

Dieta bezg­lutenowa to dieta elim­i­na­cyj­na, nie powin­no się na nią prze­chodz­ić bez odpowied­nich wskazań i kon­sul­tacji z diete­tykiem

1. Badanie genetyczne w kierunku celiakii 

Dzię­ki temu bada­niu ustal­imy czy u badanej oso­by wys­tępu­ją geny DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03. Tylko oso­by posi­ada­jące takie geny mogą zachorować na celi­ak­ię, więc wyk­lucze­nie obec­noś­ci tych genów od razu poz­woli nam na wyk­lucze­nie celi­akii. Dzię­ki takiemu wynikowi bada­nia, może­my zakończyć diag­nos­tykę w kierunku celi­akii i szukać przy­czyny naszych dolegli­woś­ci gdzie indziej.

 •  Brak HLA DQ2 i HLA DQ2
  • Celi­akia Wyk­luc­zona
 • Obec­ność HLA DQ2 i/lub HLA DQ8
  • Potwierdze­nie predys­pozy­cji do wys­tąpi­enia choro­by — celi­akia praw­dopodob­na. Zalece­nie dal­szej diag­nos­ty­ki
   (lub jeżeli wys­tępu­ją objawy prze­jś­cie na prób­ną dietę bezg­lutenową w porozu­mie­niu z diete­tykiem <- potrzeb­na kon­sul­tac­ja lekarsko-diete­ty­cz­na)zamow-teraz

 

2. Badania przeciwciał 

 • Badanie prze­ci­w­ci­ał prze­ciw trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA

To badanie określi czy i w jakim stęże­niu wys­tępu­ją u nas prze­ci­w­ci­ała. Dodat­ni wynik może świad­czyć o tym, że jesteśmy chorzy

 • Badanie prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wen­domyz­jal­nych (anty-EMA) w klasie IgA 

Dodat­ni wynik tego bada­nia świad­czy o wrażli­woś­ci na gluten oso­by badanej, nieste­ty nie świad­czy o samej celi­akii

UWAGA! Nie pod­chodź do tego bada­nia na diecie bezg­lutenowej — wynik zawsze będzie fałszy­wy! 

.

Bada­nia prze­ci­w­ci­ał zagrożone są wynika­mi fałszy­wie ujem­ny­mi. Wyni­ka to z tego, że część chorych w ogóle nie wyt­warza prze­ci­w­ci­ał. Niedobo­ry prze­ci­w­ci­ał częś­ciej obser­wowane są u osób cho­ru­ją­cych na choro­by autoim­muno­log­iczne w tym także celi­ak­ię. Dlat­ego wykonu­jąc bada­nia prze­ci­w­ci­ał należy sprawdz­ić także poziom całkowitego poziom IgA. Jeżeli potwierdz­imy niedobór IgA, należy powtórzyć bada­nia prze­ci­w­ci­ał w klasie IgG. Brak prze­ci­w­ci­ał nie oznacza, że nie jesteśmy chorzy na celi­ak­ię. O dal­szym postępowa­niu diag­nos­ty­cznym powinien zde­cy­dować lekarz. 

.

Część lekarzy zale­ca wyko­nanie również

 • Badanie prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wko deaminowanej gli­a­dynie (anty-DGP)

Potwierdze­nie obec­noś­ci HLA DQ2 i/lub HLA DQ8 oraz dodat­ni wynik bada­nia prze­ci­w­ci­ał anty tTG i anty EMA oraz brak niedoborów prze­ci­w­ci­ał IgA w więk­szoś­ci przy­pad­ków pozwala na potwierdze­nie celi­akii. Jed­nak diag­nozę powinien postaw­ić lekarz, który może zade­cy­dować o wyko­na­niu jeszcze jed­nego bada­nia.

3. Biopsja jelita cienkiego 

celiakia diagnoza i leczenia

Biop­s­ja jeli­ta cienkiego wykony­wana jest endoskopowo pod­czas gas­troskopii. Pole­ga na wprowadze­niu do jelit sondy z kamerą, dzię­ki której wykonu­ją­cy zabieg lekarz oglą­da jeli­to od środ­ka i pobiera jego frag­men­ty do bada­nia histopa­to­log­icznego. Pobrane wycin­ki anal­izu­ję się pod wzglę­dem zaniku kosmków jeli­towych, oce­nia się go w skali Marscha od I do IV. Badanie nie należy do najprzy­jem­niejszych. U dzieci wykonu­je się je pod narkozą.

.

Obec­ność genów HLA DQ 2 i/lub HLA DQ8, dodat­ni wynik bada­nia prze­ci­w­ci­ał oraz zmi­any struk­tu­ry kosmków jeli­towych oraz poprawa samopoczu­cia po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej to prak­ty­cznie pewne i niepod­ważalne potwierdze­nie celi­akii. 

.

Biopsja jelita nie zawsze konieczna!

Według rekomen­dacji Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia dzieci z 2012 roku moż­na odstąpić od biop­sji jeli­ta w określonych przy­pad­kach:

 • Wys­tępowanie objawów Celi­akii
 • Wyso­ki poziom prze­ci­w­ci­ał prze­ciw trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej w klasie IgA > 10x powyżej normy
 • Dodat­nie wyni­ki bada­nia EMA
 • Wyk­lucze­nie niedobór IgA
 • Dodat­ni wynik bada­nia gene­ty­cznego HLA DQ2 i/lub HLA DQ8

O odstąpi­e­niu od biop­sji powinien zade­cy­dować lekarz

Nietolerancja glutennu badanie

Leczenie celiakii

celiakia diagnoza i leczenia

Na celi­ak­ię jest tylko jed­no lekarst­wo — ścisła i restryk­cyj­na dieta bezg­lutenowa. Wye­lim­i­nowanie glutenu z naszej diety poz­woli na zatrzy­manie wyniszcza­nia i odbu­dowę kosmków jeli­towych, które odpowiedzialne są za przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Po rozpoczę­ciu diety bezg­lutenowej niedobo­ry pokar­mowe zaczną zanikać, pod warunk­iem, że nasza dieta będzie odpowied­nio zbi­lan­sowana i będziemy dostar­czać wszys­t­kich potrzeb­nych sub­stancji odży­w­czych. W początkowym okre­sie może się to okazać trudne, dlat­ego warto sko­rzys­tać z porady diete­ty­cznej, która będzie gwarancją, że odstaw­ia­jąc pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten, nie pozbaw­imy się pożytecznych potrzeb­nych sub­stancji odży­w­czych.

.

 

Chcesz wiedzieć więcej o celiakii?

Jesteśmy do two­jej dys­pozy­cji- sko­rzys­taj z naszego wielo­let­niego doświad­czenia w zaj­mowa­niu się tem­atyką celi­akii. Zadz­woń lub napisz do nas na cza­cie. Chęt­nie pomoże­my i odpowiemy na two­je pyta­nia. Kon­sul­tac­je z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi medy­czny­mi są całkowicie bezpłatne, anon­i­mowe i niezobow­iązu­jące.

Chcesz wykonać badanie?

Jeżeli chcesz wykon­ać badanie w kierunku celi­akii, możesz umówić się na wiz­ytę w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce lub zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia wymazu w domu. Zadz­woń lub napisz, jeżeli masz pyta­nia doty­czące bada­nia.

Badanie celiakia przychodnia

Badanie celiakia – dlaczego warto wykonać je całą rodziną?

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. Jeśli więc w Two­jej najbliższej rodzinie są oso­by ze stwierd­zoną celi­ak­ią warto wykon­ać badanie również u Ciebie. Z kolei jeśli Ty masz typowy dla celi­akii układ genów HLA DQ2 i HLA DQ8 powinieneś również prze­badać swo­ją rodz­inę. Jeżeli intere­su­je cię cena bada­nia celi­akii w przy­pad­ku paki­etu rodzin­nego — napisz do nas na cza­cie. Jeżeli cena bada­nia gene­ty­cznego jest dla Ciebie waż­na, nie musisz dalej szukać, bada­nia na celi­ak­ię wykonu­je­my w naszym lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu może­my zapro­ponować naja­trak­cyjniejsze ceny.

Badanie celi­akii w pakiecie rodzin­nym — to się opła­ca
Celi­akia to dziedz­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na.

Oznacza to, że jeżeli w rodzinie ktoś cho­ru­ję na celi­ak­ię, to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że chorych jest więcej.

Nieste­ty, nieswois­tość objawów utrud­nia wczesne rozpoz­nanie i pow­iązanie dolegli­woś­ci z chorobą.  Dlat­ego osobą cier­pią­cym na celi­ak­ię oraz osobom pode­jrze­wa­ją­cym celi­ak­ię rekomen­du­je­my prze­badanie resz­ty rodziny. Przy­go­towal­iśmy atrak­cyjne paki­ety rodzinne, dzię­ki którym badanie jest jeszcze tańsze.

celiakia badanie

Badanie 3 os.      Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 4 os.      Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 5 os.      Zamaw­iam przez inter­net
Badanie możesz zamówić również tele­fon­icznie lub na naszym cza­cie 

.

.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Data publikacji: 26/10/2016, Data aktualizacji: 07/12/2017