.

Dr n. med. Paweł Rajew­s­ki

W 2004 ukończył z wyróżnie­niem stu­dia na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej im. Lud­wi­ka Rydy­giera w Byd­goszczy. Posi­a­da spec­jal­iza­c­je:

 • spec­jal­ista chorób wewnętrznych,
 • spec­jal­ista chorób zakaźnych,
 • hepa­tolog.

W trak­cie spec­jal­iza­cji z zakre­su trans­plan­tologii klin­icznej.

2010 – uzyskał tytuł dok­to­ra nauk medy­cznych na pod­staw­ie rozprawy Anal­iza akty­wnoś­ci wybranych enzymów lizo­so­ma­l­nych i niek­tórych klin­icznie ważnych para­metrów bio­chemicznych u osób z otyłoś­cią oraz oce­na wpły­wu zmi­any masy ciała na wymienione para­me­try.

Obec­ne miejs­ca pra­cy:

 • Od 1.03.2018. pracu­je w Porad­ni Trans­plan­tacji Wątro­by Szpi­tal Uni­w­er­sytec­ki nr 1 w Byd­goszczy
 • Od 01.03.2017r. został powołany na stanowisko docen­ta w Wyższej Szkole Gospo­dar­ki w Byd­goszczy.
 • 01.03.2017r. został kon­sul­tan­tem z dziedziny hepa­tologii Klini­ki Chirurgii Wątro­by Szpi­ta­la Uni­w­er­syteck­iego nr 1 w Byd­goszczy.
 • 01.09.2015r. został adi­unk­tem w Wyższej Szkole Gospo­dar­ki w Byd­goszczy.
 • Od 06.05.2013 – pracu­je w Porad­ni Hepa­to­log­icznej Wojew­ódzkiego Szpi­ta­la Obserwa­cyjno-Zakaźnego w Byd­goszczy;
 • Od 03.12.2012 – pracu­je jako lekarz w Wojew­ódzkim Szpi­talu Obserwa­cyjno-Zakaźnym;
 • Od 01.03.2006 – pracu­je jako lekarz w Odd­ziale Chorób Wewnętrznych i Nefrol­ogii Szpi­ta­la Miejskiego w Byd­goszczy;
 • Od 01.06.2008 – prowadzi Cen­trum Leczenia Otyłoś­ci i Zaburzeń Meta­bol­icznych w Cen­trum Medy­czne “Giz­ińs­cy” w Byd­goszczy

Zaj­mu­je się diag­nos­tyką i lecze­niem otyłoś­ci, zaburzeń meta­bol­icznych (cukrzy­ca i dys­lipi­demia), nad­ciśnienia tęt­niczego, ostrych i przewlekłych chorób nerek i wątro­by (marskość wątro­by, niealko­holowe stłuszcze­nie wątro­by, wiru­sowe zapale­nia watro­by i.in.). Prowadzi bada­nia naukowe nad eti­ologią, pato­genezą i nowoczes­nym lecze­niem otyłoś­ci, zaburzeń lipi­d­owych i chorób wątro­by oraz ich związku z ryzykiem ser­cowo-naczyniowym.

 

Jest autorem i współau­torem pon­ad 200 prac opub­likowanych w cza­sopis­mach pol­s­kich i zagranicznych, w których domin­u­je tem­aty­ka otyłoś­ci, zaburzeń meta­bol­icznych. Jest członkiem Pol­skiego, Europe­jskiego i Świa­towego Towarzyst­wa Badań nad Otyłoś­cią, Pol­skiego Sto­warzyszenia Prak­ty­cznej Ter­apii Otyłoś­ci, Pol­skiego Towarzyst­wa Lipi­do­log­icznego, Towarzyst­wa Internistów Pol­s­kich, Towarzyst­wa Epi­demi­ologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Pol­skiego Towarzyst­wa Hepa­to­log­icznego. Jest ekspertem lipi­dologii Pol­skiego Towarzyst­wa Lipi­do­log­icznego /PoLA/.


Zobacz też:

 

Data publikacji: 30/08/2018