Homocysteina — co na jej temat powinnaś wiedzieć?

Co oznacza wysoki poziom homocysteiny, Jak obniżyć homocysteinę, Jakie są normy homocysteiny, Gdzie zrobić badanie homocysteiny

Homo­cys­teina pow­sta­je poprzez spoży­wanie pokar­mów bogatych w białko takich jak mleko, ser, jaja, jak i również mię­so ssaków i ryb. Przy­czyną gro­madzenia się homo­cys­teiny we krwi jest nieod­powied­nia dieta zaw­ier­a­ją­ca biał­ka zwierzęce.

Spis treś­ci:

Co oznacza wyso­ki poziom homo­cys­teiny?
Jak obniżyć homo­cys­teinę?
Jakie są normy homo­cys­teiny?
Gdzie zro­bić badanie homo­cys­teiny?

Co oznacza wysoki poziom homocysteiny?

Wyso­ki poziom homo­cys­teiny może doprowadz­ić do pojaw­ienia się toksy­cznego nad­mi­aru sub­stancji, która w dużym stop­niu jest szkodli­wa dla naczyń krwionośnych. Nad­mi­ar homo­cys­teiny może nie tylko prowadz­ić do miażdży­cy, ale także do choro­by zakrzepowo-zatorowej jaką jest zakrzepi­ca żyl­na. Zawyżony poziom sub­stancji zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia takich chorób jak cukrzy­ca, ane­mia, łuszczy­ca, nowotwór jajni­ka, a także do zaburzenia pra­cy nerek.

Jak obniżyć homocysteinę?

Nad­mi­ar sub­stancji przek­sz­tał­ca się w aminok­wasy budul­cowe tkanek, pod warunk­iem, że dostar­czymy do swo­jej diety odpowied­niej iloś­ci wit­a­min B6, B12 oraz kwa­su foliowego dla naszego orga­niz­mu. Na obniże­nie poziomu homo­cys­teiny znaczą­co wpły­wa mag­nez, cynk oraz wit­a­m­i­na B4. Oso­by z pod­wyżs­zonym poziomem homo­cys­teiny powin­ny ograniczyć spoży­wanie alko­holu, a także dużej iloś­ci kofeiny.

Jakie są normy homocysteiny?

Ilość homo­cys­teiny, która zna­j­du­je się w osoczu krwi człowieka nie powin­na przekraczać 7 — 10 mol/l. Nad­mi­ar sub­stancji w grani­cach 11 — 13 mol/l może uszkadzać naczy­nia krwionośne. Jeśli ilość homo­cys­teiny zna­j­du­je się w przedziale 20 — 30 mol/l może­my mówić o hiper­ho­mo­cys­teine­mii, która w znacznym stop­niu może prowadz­ić do miażdży­cy.

Gdzie zrobić badanie homocysteiny?

Chcąc wykon­ać badanie na poziom homo­cys­teiny w orga­nizmie powin­niśmy wykon­ać odpowied­nie badanie krwi, uda­jąc się do swo­jego lekarza rodzin­nego po skierowanie. Poziom sub­stancji może­my zbadać w próbce krwi lub moczu. Krew do bada­nia homo­cys­teiny pobiera się z żyły łok­ciowej. Badanie powin­no być wyko­nane na czc­zo. Od 8 do 12 godzin przed badaniem nie powin­niśmy jeść, tylko pić samą wodę, ponieważ wynik bada­nia może zostać zabur­zony. Przed badaniem powin­niśmy się skon­sul­tować z naszym lekarzem, ponieważ niek­tóre suple­men­ty diety oraz leki bez recep­ty mogą wpłynąć na wynik bada­nia homo­cys­teiny.

Data publikacji: 23/04/2019