In vitro. Czy to na pewno moje dziecko?

In vitro

Znane są przy­pad­ki pod­mi­any nasienia i komórek jajowych w cza­sie zapłod­nienia in vit­ro – także w Polsce. Cho­ci­aż w cza­sie pobiera­nia mate­ri­ału i przeprowadza­nia zabiegu per­son­el wyko­rzys­tu­je konkretne pro­ce­dury, zdarza­ło się, że dziecko miało innych bio­log­icznych rodz­iców.

.

Są to bard­zo rzad­kie sytu­acje. Warto jed­nak wiedzieć, że jeśli chce­my mieć 100% pewność, zawsze może­my sięgnąć po bada­nia DNA. Jed­noz­nacznie ustalą one ojcost­wo i macierzyńst­wo jeszcze pod­czas ciąży lub tuż po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.

Pomyłka w czasie in vitro – w Polsce kobieta urodziła nieswoje dziecko

W 2015 roku w Polsce było głośno o sytu­acji ze szpi­ta­la w Poli­cach, w którym kobi­eta po zapłod­nie­niu in vit­ro urodz­iła nieswo­je dziecko. Wskutek pomył­ki plem­nik jej męża został bowiem połąc­zony z komórką jajową innej kobi­ety. Dziecko urodz­iło się z liczny­mi wada­mi, dlat­ego rodz­ice zde­cy­dowali się na bada­nia DNA. To wtedy okaza­ło się, że kobi­eta nie jest bio­log­iczną matką dziew­czyn­ki. Gdy­by dziecko było całkowicie zdrowe, brak pokrewieńst­wa praw­dopodob­nie nigdy nie wyszedł by na jaw.

Celowa podmiana nasienia w czasie in vitro

Okazu­je się, że spraw związanych z pod­mi­aną mate­ri­ału gene­ty­cznego w cza­sie pro­ce­dury in vit­ro jest znacznie więcej – także takich, gdy nasie­nie czy komór­ka jajowa pod­mieni­ane są celowo. Kiedy 21-let­nia Amerykan­ka wykon­ała badanie DNA zori­en­towała się, że jej ojciec nie jest z nią spokrewniony. Dal­sze docieka­nia wyjaw­iły, że bio­log­iczny ojciec dziew­czyny to recepcjon­ista klini­ki niepłod­noś­ci – mężczyz­na celowo pod­mieni­ał nasie­nie pac­jen­tów na swo­je.

Głośny był również inny podob­ny przy­padek, tym razem lekarza. Mężczyz­na oszuki­wał podob­ną metodą, pod­mieni­a­jąc nasie­nie– w ten sposób stał się bio­log­icznym ojcem co najm­niej 15 dzieci.

Badania DNA na ojcostwo i macierzyństwo dają pewność na całe życie

Testy DNA usta­la­jące pokrewieńst­wo dają wyni­ki całkowicie pewne i jed­noz­naczne. Przy wąt­pli­woś­ci co do ojcost­wa lub macierzyńst­wa po pro­ce­durze in vit­ro warto więc wykon­ać tego typu badanie. Jego wynik przyniesie nam pewność i spokój na całe życie.

Więcej informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 30/09/2016