Badania DNA i testy na ojcostwo Warszawa – akredytowane laboratorium

test na ojcostwo Warszawa, testy na ojcostwo Warszawa, badania DNA Warszawa, badanie DNA Warszawa, badania ojcostwa Warszawa, badanie ojcostwa Warszawa

100% pewny wynik badania DNA dla własnej wiedzy oraz do sądu. Badamy każdą próbkę – smoczek, włosy, gumę do żucia, kubek i wiele innych.

W Warsza­w­ie w punkcie testD­NA od ręki wykon­a­ją Państ­wo dyskret­nie pewny test ojcost­wa. Dzię­ki temu, że badamy zgod­ność w aż 24 charak­terysty­cznych miejs­cach na DNA ojca i dziec­ka (24 mark­ery DNA), może­my Państ­wu zag­waran­tować pewny i jed­noz­naczny wynik także wtedy, gdy w bada­niu nie uczest­niczy mat­ka dziec­ka.

Spis treści:

1. Gwaranc­ja pewnego wyniku
2. Gdzie w Warsza­w­ie zro­bić test na ojcost­wo? Adres placów­ki
3. Kiedy wynik tes­tu na ojcost­wo może być błęd­ny?
4. Jakie prób­ki moż­na wyko­rzys­tać do bada­nia DNA?
5. Jak umówić się na test na ojcost­wo w Warsza­w­ie? Bezpłat­na pora­da tele­fon­icz­na
6. Jak wyglą­da test na ojcost­wo w Warsza­w­ie w przy­chod­ni?
7. Test na ojcost­wo Warsza­wa — w jaki sposób gwaran­tu­je­my pewny wynik?

Gwarancja pewnego wyniku – wykonujemy testy na ojcostwo od ponad 15 lat

Test na ojcost­wo jest badaniem, które niejed­nokrot­nie zmienia ludzkie życie. Dlat­ego też przykładamy szczegól­ną wagę do tego, aby wydać Państ­wu pewny i niepod­ważal­ny wynik. Od pon­ad 15 lat ist­nienia na rynku żaden wydany przez testD­NA wynik tes­tu na ojcost­wo nie został prawnie zak­wes­t­ionowany.

.

Wynik bada­nia ojcost­wa wyda­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem, zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Sam doku­ment jest ważny również za granicą.

 

Anal­izu­je­my 24 mark­ery DNA. Jest to najwięk­sza dostęp­na pula na rynku, dlat­ego udzi­ał ojca i dziec­ka w bada­niu w zupełnoś­ci wystar­czy..

..

Gdzie w Warszawie zrobić test na ojcostwo? Test na ojcostwo w Warszawie – adres placówki

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Warsza­wa
ul. Cyber­ne­ty­ki 7
00–537 Warsza­wa

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (22) 100 32 65 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Warsza­wa
ul. Krzy­we Koło 8/10
00–537 Warsza­wa

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (22) 100 32 65 kom. 796 645 008

Tele­fon czyn­ny: pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Warsza­wa, Pruszków, Żyrardów, Grodzisk Mazowiec­ki, Otwock, Piaseczno, Mińsk Mazowiec­ki, Płońsk.

 

Kiedy wynik testu na ojcostwo może być błędny?

Cza­sa­mi pac­jen­ci zas­tanaw­ia­ją się, czy wynik bada­nia DNA może być błęd­ny. Jak w każdym przy­pad­ku – również przy przeprowadza­niu tego typu badań może dojść do pomył­ki, jeśli lab­o­ra­to­ri­um nie ma wdrożonych odpowied­nich pro­ce­dur bez­pieczeńst­wa. Niejed­nokrot­nie widzieliśmy wyni­ki wyk­lucza­jące ojcost­wo tylko dlat­ego, że wys­tąpił na nich błąd pis­ars­ki. Tego typu błąd nie powinien się zdarzyć w sytu­acji, gdy lab­o­ra­to­ri­um przestrze­ga rygo­rysty­cznych pro­ce­dur. 

Przykładowe procedury bezpieczeństwa stosowane w naszym laboratorium:

  • pod­wój­na kon­tro­la wyniku (jeden spec­jal­ista wykonu­je test, a dru­gi zatwierdza jego wynik, czyli sprawdza pracę poprzed­ni­ka),
  • wykony­wanie bada­nia dwa razy przy wyniku wyk­lucza­ją­cym ojcost­wo (w tym wypad­ku mamy dwa osob­ne zespoły wykonu­jące badanie, czyli łącznie są to aż 4 oso­by, które nawza­jem się kon­trolu­ją),
  • pro­file gene­ty­czne każdego pra­cown­i­ka w bazie lab­o­ra­to­ri­um,
  • zatrud­ni­an­ie wyłącznie doświad­c­zonych pra­cown­ików oraz ich częste szkole­nie.

Takich pro­ce­dur mamy wdrożonych bard­zo wiele – po to, aby zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik. Nieste­ty wiążą się one częs­to z duży­mi kosz­ta­mi dla lab­o­ra­to­ri­um, dlat­ego nie wszys­tkie pod­mio­ty posi­ada­ją tak szczel­ny sys­tem bez­pieczeńst­wa przy wydawa­niu wyników. Warto na to zwró­cić uwagę, ponieważ od tego wyniku częs­to zależy Państ­wa przyszłość.

test na ojcostwo Warszawa, testy na ojcostwo Warszawa, badania DNA Warszawa, badanie DNA Warszawa, badania ojcostwa Warszawa, badanie ojcostwa Warszawa

Jakie próbki można wykorzystać do badania DNA? Włosy, szczoteczka do zębów, szklanka i wiele innych

Test na ojcost­wo mogą Państ­wo wykon­ać dyskret­nie i wygod­nie z dowol­nej prób­ki — mogą to być nie tylko wymazy z policz­ka, ale również szc­zotecz­ka do zębów, sztućce, szk­lan­ka, kubek, a nawet pest­ki arbuza. Jeśli chcieli­by Państ­wo uzyskać poradę na tem­at tego, jakie prób­ki moż­na wyko­rzys­tać do bada­nia, wystar­czy do nas zadz­wonić. Każdą próbkę, którą dostar­cza­ją Państ­wo do bada­nia, obe­j­mu­je­my spec­jal­ną GWARANCJĄ. Oznacza to, że gdy­by dostar­c­zona prób­ka była niewystar­cza­ją­ca, każdą kole­jną badamy za dar­mo!

Barbara Prokurat

Gwarancja na wszystkie próbki – każdą kolejną badamy za darmo!

Barbara Prokurat, Dyrektor ds. operacyjnych testDNA Laboratorium Sp. z o.o. tłumaczy:

Pac­jen­ci mogą być spoko­jni o jakość dostar­c­zonych próbek, ponieważ każ­da prób­ka obję­ta jest gwarancją. Oznacza to, że jeżeli pier­wsza prób­ka okaże się gorszej jakoś­ci, moż­na dosłać nowy mate­ri­ał, a ponowne anal­izy będą wyko­nane bezpłat­nie. Nie narzu­camy żad­nych ter­minów, próbkę moż­na dostar­czyć za tydzień, miesiąc lub nawet rok. U nas zlece­nie będzie cały czas otwarte.

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inny (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­iera potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.

Jak umówić się na test na ojcostwo w Warszawie? Jakie próbki najlepiej pobrać? Bezpłatna porada telefoniczna

test na ojcostwo Warszawa, testy na ojcostwo Warszawa, badania DNA Warszawa, badanie DNA Warszawa, badania ojcostwa Warszawa, badanie ojcostwa Warszawa

Wystar­czy zadz­wonić pod bezpłat­ny ogólnopol­s­ki numer tele­fonu i opisać nam swo­ją sytu­ację, a chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Nasi spec­jal­iś­ci są dostęp­ni pod tele­fonem od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7.00 do 22.00 oraz w week­endy i świę­ta od godziny 9.00 do 21.00.

 

Jak wygląda test na ojcostwo w Warszawie w przychodni?

.
Zda­je­my sobie sprawę z tego, jak bard­zo zależy Państ­wu na dyskrecji. Dlat­ego też w naszych przy­chod­ni­ach oraz w samym lab­o­ra­to­ri­um dbamy o jej zachowanie. Nigdy nie udzielamy infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Mamy bard­zo rygo­rysty­czne pro­ce­dury, których przestrze­ganie gwaran­tu­je Państ­wu pełną ochronę danych.
.
Dzwoniąc do nas nikt nie jest w stanie potwierdz­ić, że dany pac­jent zle­ca u nas badanie. Jeśli zależy Państ­wu na dyskrecji warto zwró­cić uwagę na to, w jaki sposób dokład­nie lab­o­ra­to­ri­um ją gwaran­tu­je. Częs­to jest to tylko slo­gan reklam­owy pod­czas, gdy placówka nie ma wdrożonych żad­nych pro­ce­dur pozwala­ją­cych na zabez­piecze­nie wrażli­wych danych pac­jen­ta

Test na ojcostwo Warszawa – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Akredy­tac­ja i cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. reg­u­larnie bierze udzi­ał w kon­tro­lach zewnętrznych. Uzyskało nie tylko akredy­tację PCA, ale też liczne cer­ty­fikaty, m.in. ISFG i GEDNAP. UWAGA! Tylko wyni­ki badań DNA wyko­nanych przez akredy­towane lab­o­ra­to­ria zgod­nie z prawem mogą być respek­towane przez sądy w Polsce i za granicą. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest również jedynym pry­wat­nym lab­o­ra­to­ri­um w Polsce, które uzyskało zgod­ność 100% wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie CTS (Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices). Udzi­ał w między­lab­o­ra­to­ryjnych pro­gra­mach to gwaranc­ja nie tylko pewnego wyniku, ale też najwyższej jakoś­ci anal­iz i bezstron­noś­ci w dzi­ała­niu. Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
  • Najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki – dobre odczyn­ni­ki mają wpływ na jakość anal­izy – w testD­NA pracu­je­my na tych firmy PROMEGA. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria pro­duku­ją odczyn­ni­ki własne, „domowej robo­ty”, które nie mają odpowied­niej wal­i­dacji, a to może gen­erować błędy w anal­izie.
  • Najlep­si i doświad­czeni spec­jal­iś­ci – w testD­NA bada­nia na ojcost­wo wykony­wane są przez ekspertów z dużym doświad­cze­niem. To spec­jal­iś­ci, którzy biorą dodatkowo udzi­ał w szkole­ni­ach oraz kon­fer­enc­jach, a także współt­worzą pub­likac­je naukowe. Poz­naj naszych spec­jal­istów …
  • Wyko­nanie bada­nia 2 razy – jeśli test na ojcost­wo wskaże na wynik wyk­lucza­ją­cy ojcost­wo, badanie DNA przeprowadzane jest dru­gi raz, przez dru­gi zespół i z drugiej prób­ki. W naszym lab­o­ra­to­ri­um „pod­wój­na kon­tro­la prób­ki” to nie tylko pusty slo­gan, ale rzeczy­wiste dzi­ała­nia, które pozwala­ją zag­waran­tować pewny wynik.
  • Badanie 24 mark­erów DNA u każdego uczest­ni­ka – taka licz­ba anal­i­zowanych mark­erów gwaran­tu­je wiary­god­ny i jed­noz­naczny rezul­tat – zgod­ny z tym, co zale­ca Pol­skie Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii. Co więcej, na każdym wyniku zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne badanych osób, które są dowo­dem z wyko­nanego tes­tu. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
pewny wynik
img
img

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak pracuje nasze laboratorium


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Oceń ten artykuł
Data publikacji: 03/04/2019