Akredytowane badania DNA i testy na ojcostwo Warszawa

img

Pewne badanie DNA z każdej próbki – włosy, smoczek, kubek, guma do żucia itp.

W testD­NA w Warsza­w­ie zre­al­izu­ją Państ­wo pewny test na ojcost­wo od ręki. Anal­izu­je­my aż 24 mark­ery DNA – to najwięk­sza dostęp­na licz­ba na rynku. Co ważne, wynik takiego bada­nia DNA jest zgod­ny zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii, jest zatem całkowicie pewny i wiary­god­ny.
.

Testy na ojcost­wo mogą Państ­wo przeprowadz­ić na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki, m.in. wymazu z policz­ka, krwi, szk­lan­ki, szc­zotecz­ki do zębów, niedopał­ka papierosa, inhala­to­ra, włosów z cebulka­mi, dziecięcego smocz­ka czy wielu innych mate­ri­ałów. Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją – jako jedyni wykonu­je­my anal­izę do skutku bez dodatkowych kosztów.

.

Pobranie próbek do testu ojcostwa na miejscu w placówce

Adres

Bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa – Warsza­wa
ul. Cyber­ne­ty­ki 7
00–537 Warsza­wa

Informacja telefoniczna i umawianie wizyt

tel. (22) 100 32 65 kom. 796 645 008
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych): 800 007 771
pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00

.

Punkt pobrań obsługu­je miejs­cowoś­ci:
Warsza­wa, Pruszków, Żyrardów, Grodzisk Mazowiec­ki, Otwock, Piaseczno, Mińsk Mazowiec­ki, Płońsk.

 

Test na ojcostwo – wszystkie próbki są tak samo pewne

Nie upier­amy się, że „najlep­szą” próbką są wymazy z policz­ka. Zarówno taki rodzaj mate­ri­ału, jak i inne (włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, niedopałek papierosa, sztućce, smoczek i wiele innych) zaw­ier­a­ją potrzeb­ne DNA. Wszys­tko zależy od tego, który rodzaj prób­ki jest Państ­wu łat­wo i wygod­nie zebrać.


Test na ojcostwo Warszawa – w jaki sposób gwarantujemy pewny wynik?

  • Anal­iza 24 mark­erów DNA u każdej oso­by – badanie takiej licz­by mark­erów gene­ty­cznych daje najpewniejszy wynik i pozwala potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Przeczy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA
  • Jakość wyko­rzysty­wanych odczyn­ników – niek­tóre lab­o­ra­to­ria sto­su­ją odczyn­ni­ki „domowej robo­ty”. Bez niezwyk­le dokład­nej wal­i­dacji mogą one powodować błędy w samej anal­izie. testD­NA, wykonu­jąc testy na ojcost­wo, pracu­je tylko na odczyn­nikach firmy PROMEGA. Przeczy­taj dlaczego jakość odczyn­ników jest tak waż­na…
  • Badanie wykony­wane przez spec­jal­istów – każ­da anal­iza prowad­zona jest przez spec­jal­istów z wielo­let­nim doświad­cze­niem. Lab­o­ran­ci uczest­niczą w szkole­ni­ach i kon­fer­enc­jach, są autora­mi naukowych pub­likacji.
  • Badanie przeprowadzane 2 razy – każdy test, którego rezul­tat wyk­lucza ojcost­wo, w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest przeprowadzany 2 razy, przez 2 zespoły, z 2 różnych próbek. Dzię­ki temu mają Państ­wo pewność, że wynik jest wiary­god­ny. Co ważne: żaden rezul­tat nie był jak dotąd prawnie pod­ważony.
  • Badanie DNA na ojcost­wo wykony­wane w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. bierze udzi­ał w reg­u­larnych kon­tro­lach zewnętrznych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych. Uzyskało między inny­mi 100% zgod­ność wyników w bada­ni­ach ojcost­wa w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) – jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce. Pro­gram ten posi­a­da akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i jest orga­ni­zowany przez amerykańskie sto­warzysze­nie związane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dard and Tech­nol­o­gy). Cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um…
pewny wynik
img
img

 

Test na ojcostwo Warszawa – dyskretnie, wygodnie, profesjonalnie

.
Pobranie próbek, zlece­nie bada­nia, wypełnie­nie doku­men­tów, ode­branie wyniku – to wszys­tko moż­na załatwić na miejs­cu, w auto­ry­zowanym punkcie pobrań. Nie muszą więc Państ­wo orga­ni­zować niczego samodziel­nie.
.
Wiz­ytę w placów­ce mogą Państ­wo umówić od ręki, bez kole­jek – nawet tego samego dnia. Przeszkolony per­son­el medy­czny pobiera próbkę, poma­ga wypełnić for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia i wyda­je druk potrzeb­ny do doko­na­nia płat­noś­ci. Również wynik tes­tu mogą Państ­wo ode­brać w placów­ce oso­biś­cie, co jest szy­bkie i wygodne.

Zestaw do testu na ojcostwo

Prób­ki do bada­nia ojcost­wa mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego. Jest to bard­zo proste i zaj­mu­je dosłown­ie kilka­naś­cie sekund na osobę. Zestaw testowy może­my przesłać do Państ­wa dyskret­nie kuri­erem lub mogą go Państ­wo zakupić na miejs­cu w naszej przy­chod­ni.

Zestaw testowy

(do pobra­nia próbek DNA)

Cena: 77,-

domowy_zestaw_testowy

W zestaw­ie:

  • sterylne wymazów­ki do pobra­nia próbek dla 4 osób
  • instrukc­ja pobra­nia próbek
  • for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia
  • zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­nia
  • blanki­et do zapłaty za badanie

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz