MTHFR – dlaczego warto zbadać ten gen?

MTHFR co to za badanie, MTHFR jak rozpoznać, MTHFR jak zbadać, MTHFR gdzie zrobić

MTHFR to gen, który warto zbadać przede wszys­tkim na etapie planowa­nia ciąży (ponieważ jego określone wari­anty mogą nieko­rzyst­nie wpły­wać na przyswa­janie kwa­su foliowego, co może powodować niedobo­ry) i u osób z pod­wyżs­zonym poziomem homo­cys­teiny. Badane są polimor­fizmy C677T i A1298C genu MTHFR.

MTHFR co to za badanie?
MTHFR jak rozpoz­nać?
MTHFR jak zbadać?
MTHFR gdzie zro­bić?
 

MTHFR co to za badanie?

Jeśli zas­tanaw­iasz się „MTHFR co to za badanie?”, warto przede wszys­tkim wiedzieć, że to badanie gene­ty­czne. Wystar­czy zatem wykon­ać je tylko raz w życiu, ponieważ badane geny są niezmi­enne. Dobrze mieć świado­mość obec­noś­ci wari­antu C677T/A1298C genu MTHFR.
 
Obec­ność tych wari­antów genu może bowiem obniżać zdol­ność orga­niz­mu do wchła­ni­a­nia stan­dar­d­owej formy kwa­su foliowego. Może mieć pon­ad­to wpływ na nad­mierne odkładanie homo­cys­teiny.

MTHFR jak rozpoznać?

MTHFR jak rozpoz­nać? To bard­zo proste – wystar­czy wykon­ać badanie DNA. Jest ono kom­for­towe nawet dla małych dzieci i może być wyko­nane bez wzglę­du na czyn­ni­ki zewnętrzne. Badanie zale­cane jest m.in. kobi­etom planu­ją­cym ciążę lub już w niej będą­cym czy osobom z niepraw­idłowym poziomem kwa­su foliowego i/lub wit­a­miny B12 i/lub homo­cys­teiny. Odpowied­ni poziom tych wszys­t­kich sub­stancji jest niezbęd­ny dla zdrowia, a u kobi­et w ciąży – dla roz­wo­ju dziec­ka.

MTHFR jak zbadać?

MTHFR jak zbadać? Anal­izu­je się polimor­fizmy C677T i A1298C genu MTHFR. Test gene­ty­czny pole­ga na pobra­niu prób­ki – najczęś­ciej to wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać szy­bko, wygod­nie, bezboleśnie i samodziel­nie w domu. W lab­o­ra­to­ri­um prób­ka pod­dawana jest anal­izie, a wynik wskazu­je, czy te wari­anty genu są obec­ne. Wynik pozwala lekar­zowi dobrać odpowied­nią suple­men­tację, która będzie skutecz­na i bez­piecz­na.

MTHFR gdzie zrobić?

Chcesz wiedzieć „MTHFR gdzie zro­bić”? To badanie możesz wykon­ać tak naprawdę z każdego miejs­ca na świecie, ponieważ pobrać próbkę moż­na samodziel­nie w domu (co jest proste i szy­bkie). Jeśli chcesz, możesz oczy­wiś­cie sko­rzys­tać z pomo­cy per­son­elu medy­cznego w jed­nym z 200 punk­tów pobrań.

Data publikacji: 11/02/2019