Nietolerancja glutenu – objawy i diagnostyka

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu (inaczej celi­akia) jest chorobą autoim­muno­log­iczną o podłożu gene­ty­cznym. Co to oznacza w prak­tyce? Pod wpły­wem glutenu orga­nizm oso­by chorej „ataku­je” sam siebie, a konkret­niej – kosm­ki jeli­towe. Biorą one udzi­ał w przyswa­ja­niu skład­ników odży­w­czych. Jeśli nie dzi­ała­ją praw­idłowo, może dojść więc do niedoborów i niedoży­wienia.

1. Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu?
2. Ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję glutenu?
3. Gdzie moż­na zro­bić bada­nia na nietol­er­anc­je glutenu?
4. Po co robić bada­nia na nietol­er­anc­je glutenu?

Jakie są objawy nietolerancji glutenu?

Celi­akia może objaw­iać się w bard­zo różnorod­ny sposób – mówi się nawet, że każ­da celi­akia jest inna. Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu? Mogą to być np. przewlekłe zmęcze­nie, ane­mia, spadek nas­tro­ju, afty w jamie ust­nej, bóle głowy i migreny, bóle mięśni, prob­le­my skórne i wiele innych. U dzieci trwała nietol­er­anc­ja glutenu może objaw­iać się dodatkowo kłopota­mi ze wzrostem i przy­bieraniem na wadze.

Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu?

Bada­nia gene­ty­czne są jedyny­mi, które pozwala­ją całkowicie wyk­luczyć celi­ak­ię – brak genów oznacza brak możli­woś­ci zachorowa­nia. Żadne inne bada­nia nie dają takiej wiedzy. Z tego powodu diag­nos­tykę warto zacząć właśnie od bada­nia DNA.
 
Ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję glutenu? Cena tes­tu gene­ty­cznego to ok. 300–400 zło­tych. Wybier­a­jąc ofer­tę, warto zwró­cić uwagę na zakres. Test powinien obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02).

Gdzie można zrobić badania na nietolerancję glutenu?

Gene­ty­czne badanie na celi­ak­ię moż­na wykon­ać właś­ci­wie z każdego miejs­ca na świecie, ponieważ do bada­nia wystar­czy wymaz z policz­ka. Z powodze­niem moż­na go nato­mi­ast pobrać samodziel­nie. A gdzie moż­na zro­bić bada­nia na nietol­er­ancję glutenu stacjonarnie? W Polsce zna­j­du­je się 200 auto­ry­zowanych punk­tów pobrań.

Po co robić badania na nietolerancję glutenu?

Jeśli zas­tanaw­iasz się, po co robić bada­nia na nietol­er­ancję glutenu, powinieneś wiedzieć, że nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do wielu poważnych powikłań. Jakich? Oprócz wymienionych wcześniej objawów mogą to być depres­ja, niepłod­ność, poronienia czy nawet nowotwór.
 
Bada­nia warto zro­bić nie tylko u osób, które mają objawy wskazu­jące na celi­ak­ię, ale też m.in. u blis­kich krewnych oso­by chorej czy u osób z inny­mi choroba­mi autoim­muno­log­iczny­mi (np. Hashimo­to).

Data publikacji: 28/12/2018