Nietolerancja laktozy objawy — co powinno zaniepokoić?

Nietolerancja laktozy objawy

Nietol­er­anc­ja lak­tozy to jed­na z pop­u­larniejszych nietol­er­ancji pokar­mowych. Opiera się na prob­lemach z traw­ie­niem cukru mlecznego, obec­nego przede wszys­tkim w mleku i jego przetworach. Schorze­nie objaw­ia się przede wszys­tkim prob­le­ma­mi żołąd­kowy­mi. Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy — co jeszcze warto wiedzieć?

Nietolerancja laktozy objawy — bóle brzucha i nie tylko

Z nietol­er­ancją lak­tozy wiążą się przede wszys­tkim prob­le­my gas­tryczne. Oso­ba z tą przy­padłoś­cią może skarżyć się między inny­mi na bóle brzucha, wzdę­cia, mdłoś­ci, biegunkę, zaparcia czy wymio­ty. Do możli­wych objawów należą też na przykład ner­wowość, bóle koś­ci, bóle stawów, prob­le­my z kon­cen­tracją, egze­ma i inne prob­le­my skórne czy ast­ma.

Nietolerancja laktozy objawy — czy to na pewno to schorzenie?

Objawy nietol­er­ancji lak­tozy — m.in. wspom­ni­ane prob­le­my żołąd­kowe czy inne dolegli­woś­ci — mogą tak naprawdę wiązać się z inną chorobą. Chodzi o celi­ak­ię, czyli trwałą nietol­er­ancję glutenu, której symp­to­my u niek­tórych osób mogą być podob­ne.
 
Co więcej, trwała nietol­er­anc­ja glutenu i nietol­er­anc­ja lak­tozy… częs­to współwys­tępu­ją. To bowiem dwie choro­by, które mają swój początek w jeli­tach – naszym „drugim mózgu”. Celi­akia może wpły­wać na nietol­er­ancję glutenu jeszcze w inny sposób. Może ją wywoły­wać! W takiej sytu­acji mówimy o wtórnej nietol­er­ancji lak­tozy, która po elim­i­nacji glutenu może minąć.

Nietolerancja laktozy objawy — warto się przebadać

Samodziel­na elim­i­nac­ja lak­tozy może wyrządz­ić więcej złego niż pożytku — jeśli nie ma koniecznoś­ci wyk­luczenia tego cukru mlecznego z diety, lep­iej tego nie robić. Dlaczego? To może doprowadz­ić do zmniejszenia wydziela­nia lak­tazy, czyli enzy­mu, który pozwala traw­ić lak­tozę. W kon­sek­wencji nawet zdrowa oso­ba może mieć prob­lem z traw­ie­niem tego cukru.
 
Aby sprawdz­ić, czy to nietol­er­anc­ja lak­tozy, warto zde­cy­dować się na badanie gene­ty­czne w kierunku wari­antów w genie LCT. Dobrze sprawdz­ić, czy badanie obe­j­mu­je 2 wari­anty: 13910 oraz 22018. Moż­na wykon­ać także badanie w kierunku celi­akii, aby mieć pewność, czy to przy­pad­kiem nie ta choro­ba stoi za prob­le­ma­mi z traw­ie­niem. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją oba te bada­nia w atrak­cyjnych paki­etach.

 

Data publikacji: 25/09/2018