Nietolerancja laktozy — Katowice
Wykonaj badanie w kierunku nietolerancji laktozy w Katowicach.

Szukasz przy­czyny ciągłego uczu­cia zmęczenia lub prob­lemów gas­trycznych? Zbadaj nietol­er­anc­je lak­tozy — Pozbądź się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci i uniknij powikłań choro­by.

.Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych jest jed­nym z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych zaburzeń traw­ienia, wynika­ją­cym ze złej reakcji na poży­wie­nie. Przy­czyną jest obniże­nie lub zahamowanie akty­wnoś­ci enzy­mu niezbęd­nego do traw­ienia lak­tozy, która zna­j­du­ję się w bard­zo wielu pro­duk­tach.

Według sza­cunków 37% osób w Polsce ma prob­lem z tol­er­ancją lak­tozy.

.
Badanie na nietol­er­anc­je lak­tozy wykonasz z krwi lub ze śliny. To najpewniejsza meto­da!
Dlaczego badanie gene­ty­czne testD­NAceli­akia badanie dzieci

Szy­b­ciej poz­naj diag­nozę i popraw stan zdrowia oraz jakość życia Najpewniejsza i naj­dokład­niejsza diag­noza na całe życie Badanie wykonasz w swoim mieś­cie Atrak­cyj­na cena bada­nia 297zł!
Opc­ja badań w pakiecie Zad­baj o najbliższych. Nietol­er­anc­ja lak­tozy ma podłoże gene­ty­czne, dlat­ego może wys­tąpić też w rodzinie

Objawy nietol­er­ancji lak­tozy

Najczęst­sze objawy nietol­er­anc­ja lak­tozy to prob­le­my żołąd­kowe-jeli­towe:

biegun­ki, zaburzenia ryt­mu wypróż­ni­a­nia
mdłoś­ci, wymio­ty i nud­noś­ci
wzdę­ty brzuch
kol­ki i bóle brzucha
odbi­janie i przele­wanie w żołąd­ku
bur­cze­nie brzucha
częste gazy
Skur­cze i ścisk w żołąd­ku

Nietol­er­anc­ja lak­tozy wyma­ga rozpoz­na­nia i odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Powikła­nia są niebez­pieczne częs­to obser­wowane to: bóle kostne, bóle stawów, rozko­jarze­nie i zaburzenia kon­cen­tracji, osteo­poroza i inne.

Uwa­ga: Zadz­woń do nas i umów wiz­ytę!

Adres
Nietol­er­anc­ja lak­tozy — Katow­ice
ul. Bocheńskiego
40–859 Katow­ice
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(32) 445 04 13
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00. Prosimy o wcześniejsze
umówie­nie wiz­y­ty. Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli od godziny 8.00 do 21.00.

Jak do nas trafić?

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Załęże Dwór

Tramwaj: 7, 20, 43

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Katow­icach moż­na znaleźć tutaj

W pobliżu:

Przy­chod­nia Cen­terMed, CH Załęże, Hotel&Restauracja “Marysin Dwór”,

Dowiedz się więcej o nietol­er­ancji lak­tozy

Nietol­er­anc­ja lak­tozy
Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych
Test na nietol­er­anc­je lak­tozy
Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dzieci

 

Dowiedz się więcej o celi­akii

Celi­akia badanie — dowiedz się więcej

Celi­akia objawy
Hashimo­to a celi­akia — dlaczego oso­by z hashimo­to powin­ny się zbadać
Testy na celi­ak­ię. Który wybrać?
Celi­akia objawy – co zro­bić kiedy choro­by pojaw­ia się w rodzinie?
Jak upewnić się, że to uczu­le­nie na gluten?
Celi­akia u dzieci a zaburze­nie wzros­tu — jakie są objawy choro­by? ..


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 16/09/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017