Kiedy twoje dziecko ma niedowagę, słony pot, męczy go kaszel i wydala tłuste stolce?

Zapewne objawy te bard­zo Cię niepoko­ją i nie za bard­zo wiesz z czym moż­na by je pow­iązać? Bywa tak, że na pozór różne objawy mogą być powodowane przez jed­ną przy­czynę.

Czy wiesz, że niedowa­ga u dziec­ka, słony pot, upor­czy­wy kaszel czy wydalanie tłustych stol­ców mogą okazać się symp­tomem mukowis­cy­dozy? Mukowis­cy­doza u dzieci to poważ­na choro­ba gene­ty­cz­na, która powin­na być zdi­ag­no­zowana jak najw­cześniej. Mukowis­cy­doza jest chorobą dziedz­iczną, dlat­ego jeśli w Two­jej rodzinie wys­tępowała wcześniej ta choro­ba to ist­nieje ryzyko zachorowa­nia u two­jego dziec­ka.

 

Rodz­ice dzieci chorych jeśli nie mieli wcześniej zdi­ag­no­zowanych objawów choro­by, mogą być potenc­jal­ny­mi nosi­ciela­mi mukowis­cy­dozy. Nosi­ciel mukowis­cy­dozy to oso­ba zdrowa, jed­nak jeśli obo­je rodz­iców będą nosi­ciela­mi wów­czas ist­nieje ok. 25 % ryzyko, że dziecko może być chore- tzn. pod­si­adać widoczne objawy mukowis­cy­dozy.

 

Fun­dac­ja Pomo­cy Chorym na Mukowis­cy­dozę MATIO donosi, że …
Według najnowszych badań, co 25 oso­ba jest nosi­cielem niepraw­idłowego genu cys­tic fibro­sis trans­mem­brane reg­u­la­tor (CFTR). Na 2 500 noworod­ków, jeden rodzi się z mukowis­cy­dozą. Statysty­cznie więc przy­by­wa rocznie około 120 dzieci cier­pią­cych na tę chorobę, nieste­ty niewiele z nich ma szan­sę na wczes­ną diag­nozę.

 

 

UWAGA! Nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia, a artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 24/05/2017