Chcesz przebadać rodzinę?

Celi­akia to choro­ba zapisana w naszych genach i jak wszys­tkie choro­by gene­ty­czne jest dziedz­icz­na. Jeżeli ktoś cho­ru­je w two­jej rodzinie, warto prze­badać wszys­t­kich członków. Wykonu­jąc badanie w pakiecie rodzin­nym, oszczędza­sz jeszcze więcej.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

celiakia badanie

 

 

.

Badanie 3 os.      Zamaw­iam

Badanie 4 os.      Zamaw­iam

Badanie 5 os.      Zamaw­iam

 

.

.

Aby zamówić badanie w pro­mo­cyjnej cenie, zadz­woń do nas lub napisz na cza­cie.

Celiakia w rodzinie

W co 8 rodzinie jest oso­ba cho­ra na celi­ak­ię. Celi­akia w rodzinie w więk­szoś­ci przy­pad­ków oznacza zmi­any — najczęś­ciej na lep­sze.  Oso­by ze zdi­ag­no­zowaną chorobą, muszą całkowicie zrezyg­nować z glutenu i unikać go przez całe życie. Zazwyczaj rodz­i­na przyłącza się do żywienia bezg­lutenowego. Dzię­ki temu wszys­tkim jest łatwiej a oso­by bezg­lutenowe nie czu­ją się źle. Odpowied­nio wprowad­zona dieta bezg­lutenowa przynosi wyraźne korzyś­ci dla całej rodziny. Wyni­ka to z tego, że ta dieta wyma­ga uwa­gi i odpowiedzial­nego pode­jś­cia.

 

 

Badanie DNA celiakia:

  • Daje pewny wynik – wynik nie może wyjść fałszy­wy tak jak ma to miejsce w przy­pad­ku badań sero­log­icznych
  • Jest proste, wygodne i moż­na je zro­bić samemu w domu lub w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce
  • Pozwala na szy­bką diag­nozę
  • Może zastąpić biop­sję jeli­ta
  • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia ekspre­sowego wynik już od 3 do 5 dni roboczych — zapy­taj nas o to

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 27/09/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017