Poronienie — nieopisana strata przyszłych rodziców

Jakie są najczęstsze przyczyny poronienia, Jak sprawdzić przyczyny poronienia, Jakie są przyczyny poronienia w pierwszych tygodniach ciąży, Czy robić badania po pierwszym poronieniu

Poronie­nie jest jed­nym z najbardziej trau­maty­cznych przeżyć w życiu kobi­ety, a jeśli dodatkowo para bard­zo dłu­go starała się o potomst­wo i doszło do poronienia okres dochodzenia do siebie może być bard­zo cięż­ki i trwać sporo cza­su. Poronie­nie jest określane jako przed­w­czesne wydale­nie pło­du w pier­wszych 16 tygod­ni­ach ciąży.

Jakie są najczęst­sze przy­czyny poronienia?
Jak sprawdz­ić przy­czyny poronienia?
Jakie są przy­czyny poronienia w pier­wszych tygod­ni­ach ciąży?
Czy robić bada­nia po pier­wszym poronie­niu?

Jakie są najczęstsze przyczyny poronienia?

Do najczęst­szych przy­czyn poronienia zal­icza się:

 • poronie­nie samoistne,
 • poronie­nie z przy­czyn nat­u­ral­nych lub prowokowanych,
 • poronie­nie świadome wywołane – prz­er­wanie ciąży.

Jak sprawdzić przyczyny poronienia?

Trud­no jest w sposób jed­noz­naczny sprawdz­ić jakie są przy­czyny poronienia. Nie ma też jed­noz­nacznych badań doty­czą­cych przy­czyn poronienia. Jeśli jed­nak już do niego doszło moż­na zas­tanow­ić się nad najbardziej zauważal­ny­mi, taki­mi jak:

 • wiek kobi­ety i zachodzące zmi­any hor­mon­alne w orga­nizmie,
 • zła dieta oraz szkodli­we czyn­ni­ki wys­tępu­jące w powi­etrzu,
 • ostat­nio prze­byte choro­by czy też przez­ię­bi­enia,
 • ciągły stres.

Jakie są przyczyny poronienia w pierwszych tygodniach ciąży?

Przy­czyną poronienia w pier­wszych tygod­ni­ach ciąży mogą być:

 • uszkodzenia jaja płodowego uwarunk­owane gene­ty­cznie lub spowodowane czyn­nika­mi zewnętrzny­mi, np. niedotle­nie­nie, zakaże­nie, zatru­cie, szkodli­we promieniowanie,
 • zmi­any w narządzie rod­nym, np. tyłozgię­cie, nowot­wory, niedorozwój maci­cy, niewydol­ność szyj­ki maci­cy,
 • choro­by ogól­nous­tro­jowe mat­ki, np. cukrzy­ca, ostre choro­by zakaźne, kiła, tok­so­plaz­moza, zmi­any hor­mon­alne.

Czy robić badania po pierwszym poronieniu?

Jeśli doszło do poronienia, a chce­my mieć pewność, że zro­biłyśmy wszys­tko żeby ciąża prze­b­ie­gała praw­idłowo, należy rozważyć zro­bi­e­nie następu­ją­cych badań:

 • bada­nia gene­ty­czne takie jak: pobranie do anal­izy mate­ri­ału poron­nego, trom­bofil­ia wrod­zona oraz kar­i­o­typ,
 • bada­nia poziomu hor­monów tar­czy­cy,
 • bada­nia sprawdza­jące budowę maci­cy i narządów rod­nych,
 • bada­nia na tok­so­plaz­mozę i róży­czkę,
 • badanie nasienia,
 • spec­jal­isty­czne bada­nia prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wjądrowe oraz prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko antygenom łożys­ka,
 • szereg innych badań zle­conych przez lekarza.
Data publikacji: 01/04/2019