Przyczyną poronienia może być celiakia Poronienie a celiakia

Bada­nia dowodzą, że za poronienia może być odpowiedzial­na celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu). Ryzyko poronień u kobi­et z niez­di­ag­no­zowaną i nielec­zoną celi­ak­ią jest aż 10 krot­nie wyższe niż w grupie kobi­et ze zdi­ag­no­zowaną i lec­zoną choro­ba. Obser­wu­je się skuteczną kon­cepc­je (zajś­cie w ciążę) w niedługim cza­sie po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej. Zatem jeśli przy­czyną Two­jego poronienia jest celi­akia masz ogrom­ną szan­sę na urodze­nie zdrowego dziec­ka sto­su­jąc tylko dietę bezg­lutenową.

Jeśli obawiasz się kolejnego poronienia, nie ryzykuj i zrób prosty test dna na celiakię!

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybierając badanie na celiakię warto sprawdzić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powinno obejmować haplotypy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najszerszego zakresu badania na celiakię otrzymasz od nas również zalecenia lekarza oraz dietetyka klinicznego. Przeczytaj więcej na temat pewności wyników badania na celiakię .…

Czym jest celiakia i czemu ma tak ogromny wpływ na poronienie?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy, jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

Celi­akia powodu­je niepraw­idłową reakcję orga­niz­mu na gluten (biał­ka zawarte w zbożach ). W związku z tym, że gluten trak­towany jest jak toksy­na, orga­nizm zwal­cza go wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które uszkadza­ją kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Suple­men­ty diet które mają przy­go­tować orga­nizm na poczę­cie dziec­ka, w tym przy­pad­ku również nie są wchła­ni­ane. Nielec­zona celi­akia może prowadz­ić m.in. do ane­mii, osteo­porozy, zapale­nia stawów, zapale­nia jelit, niepłod­noś­ci kobi­et jak i mężczyzn a nawet, poronień czy raka.

Anemia a rozwój płodu i poronienia

Niedobo­ry wynika­jące z tej choro­by prowadzą między inny­mi do ane­mii. W orga­nizmie przyszłej mamy brak wów­czas m.in.: żelaza, kwa­su foliowego, wit­a­miny B6, B12 i K. Niedobo­ry te mogą powodować opóźniony wzrost pło­du, położe­nie mied­ni­cowe, przed­w­czes­ny poród a nawet poronie­nie. Celi­akia ma wpływ nie tylko na złe wchła­ni­an­ie ale również na sys­tem immuno­log­iczny (odpornoś­ciowy), więc kobi­eta w ciąży znacznie bardziej narażona jest na różnego rodza­ju infekc­je. Przy ane­mii szansa na poczę­cie dziec­ka i zdrową ciążę spa­da o 60% w porów­na­niu do kobi­et z odpowied­nim poziomem żelaza we krwi.

Kobieta ze zdiagnozowaną celiakią ma szanse na urodzenie zdrowego dziecka !

Najskuteczniejszą i zarazem jedyną meto­da leczenia celi­akii, jest wprowadze­nie diety całkowicie elimin­u­jącej gluten z poży­wienia (w niewielkiej grupie należy wspomóc lecze­nie środ­ka­mi pobudza­ją­cy­mi odbu­dowę jelit). Po elim­i­nacji toksyny jaką w tym przy­pad­ku jest gluten, kosm­ki jeli­towe zaczną się odbu­dowywać a wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych wró­ci do normy. Ze wzglę­du na niższą wartość odży­w­czą pro­duk­tów bezg­lutenowych, taka dieta wyma­ga kon­sul­tacji diete­ty­cznej oraz odpowied­niej suple­men­tacji.

Jeśli obawiasz się kolejnego poronienia- zrób prosty test genetyczny.

To najbardziej pewne badanie pod kon­tem celi­akii, chcąc je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która zwięk­szy Two­je szanse na poczę­cie i zni­welu­je ryzyko poronienia.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 12/05/2017, Data aktualizacji: 07/12/2017