Informacja prasowa z dnia 22-06-2018 r.

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę już 24 czerwca

24 czer­w­ca obchodz­imy Świa­towy Dzień Chorych na Osteo­porozę – doskon­ały moment, aby zwró­cić więk­szą uwagę na tę pop­u­larną chorobę. Mało kto zda­je sobie sprawę, że może ona doty­czyć nawet 200 mil­ionów osób na świecie – w tym ok. 20% Polaków! [1] Od niedaw­na testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. ofer­u­je spec­jal­ny paki­et badań gene­ty­cznych „Przy­czyny osteo­porozy”.

Przyczyny osteoporozy” – bo poznanie przyczyny choroby jest najważniejsze

Zna­jąc przy­czynę osteo­porozy, moż­na wdrożyć efek­ty­wną ter­apię i znacznie zwięk­szyć szan­sę na poprawę stanu koś­ci. W wielu przy­pad­kach jest to skuteczniejsze niż lecze­nie samej osteo­porozy i jej kon­sek­wencji. Co więcej, mając świado­mość wys­tępowa­nia chorób mogą­cych wywoły­wać osteo­porozę, moż­na pro­fi­lak­ty­cznie zacząć dzi­ałać odpowied­nio wcześnie – jeszcze zan­im koś­ci uleg­ną osła­bi­e­niu.

 

Tym­cza­sem mało kto zda­je sobie sprawę, że za osteo­porozą mogą stać choro­by gene­ty­czne – przede wszys­tkim celi­akia i hemochro­ma­toza. Paki­et „Przy­czyny osteo­porozy” obe­j­mu­je właśnie anal­izę genów odpowiedzial­nych za te dwie choro­by.

Jak to możliwe, że celiakia i hemochromatoza mogą niekorzystnie działać na kości?

Aby w młodoś­ci koś­ci mogły praw­idłowo się ksz­tał­tować, a w późniejszych lat­ach jak najdłużej pozostawać w dobrej formie, niezbędne są m.in. wapń, fos­for i wit­a­m­i­na D. Przy niez­di­ag­no­zowanej i nielec­zonej celi­akii mogą pojaw­ić się ich niedobo­ry (nawet przy praw­idłowej diecie czy suple­men­tacji).

Jeśli oso­ba z celi­ak­ią dostar­cza do orga­niz­mu gluten, wys­tępu­je reakc­ja układu odpornoś­ciowego – degradac­ja kosmków jeli­towych odpowiedzial­nych za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia i leków. Aż 40% chorych na celi­ak­ię ma zmi­any kostne charak­terysty­czne dla osteopenii, a 26% – dla osteo­porozy! [2]

Hemochro­ma­toza jest nato­mi­ast chorobą, w której prze­biegu żela­zo odkła­da się w tkankach i organach. Ten pier­wiastek może gro­madz­ić się właśnie w koś­ci­ach, powodu­jąc ich osła­bi­e­nie i zaburzać pro­ces odnowy [3].

Na czym tak naprawdę polega osteoporoza?

To choro­ba, w cza­sie której jakość koś­ci ule­ga znaczne­mu pogorsze­niu (mniejsza odporność mechan­icz­na, obniżona gęs­tość, osła­bi­e­nie struk­tu­ry). To powodu­je, że koś­ci są podatne na zła­ma­nia i pęknię­cia – nawet pod­czas codzi­en­nych, zwykłych czyn­noś­ci. Osteo­poroza jest trze­cią najczęst­szą przy­czyną śmier­ci [4].

Do osteo­porozy dochodzi z powodu zbyt niskiej szczy­towej masy kost­nej (gdy koś­ci niepraw­idłowo budu­ją się w okre­sie dziecińst­wa i młodoś­ci, np. z powodu niedoborów wap­nia) i/lub za szy­bkiej utraty masy kost­nej. Na szczęś­cie dzię­ki nowoczes­nej diag­nos­tyce coraz więk­sza licz­ba osób zysku­je szan­sę, by zad­bać o swo­je koś­ci w odpowied­ni sposób.

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054 

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia w kierunku przy­czyn osteo­porozy: www.testdna.pl/pakiet-badan-przyczyny-osteoporozy

Źródła:

[1] A. Soll, D. Poko­r­na-Kałwak, Osteo­poroza – fak­ty i mity w opinii pac­jen­tów, „Fam­i­ly Med­i­cine & Pri­ma­ry Care Review” 2013, 15, 3.
[2] J. Gajew­s­ka, J. Ambroszkiewicz, K. Hozyasz, Zaburzenia pro­ce­su koś­ciot­worzenia i resor­pcji koś­ci u 25-let­niego mężczyzny z zanied­baną celi­ak­ią, „Wiado­moś­ci Lekarskie” 2005, LVIII, 5–6.
[3] J. Bujko, Pod­stawy diete­ty­ki, Wydawnict­wo SGGW, Warsza­wa 2006.
[4] E. Mar­ci­nows­ka-Suchowier­s­ka, E. Czer­wińs­ki, J. Badurs­ki, M. Wal­ic­ka, M. Tałałaj, Osteo­poroza – diag­nos­ty­ka i ter­apia u osób starszych, „Postępy Nauk Medy­cznych” 2011, t. XXIV, nr 5.

Zdję­cie: ©Sebas­t­ian Kaulitzki/pl/123rf.com

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618.Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.


Zobacz też:


Data publikacji: 22/06/2018, Data aktualizacji: 27/06/2018