Test genetyczny dla dziecka – czy warto robić test NOVA?

Czy warto wykonać test genetyczny dla dziecka, Kiedy zrobić test genetyczny dla dziecka, Gdzie zrobić test genetyczny dla dziecka, Jaki test genetyczny warto zrobić dla dziecka

Test gene­ty­czny dla dziec­ka NOVA – jest nowoczes­nym badaniem prze­siewowym dedykowanym dzieciom już od dnia nar­o­dzin. Dzię­ki bada­niu moż­na sprawdz­ić aż 12 tysię­cy zmi­an w genach i wykryć choro­by, wobec których byliśmy do tej pory bezbron­ni. Kiedy warto zro­bić test NOVA, gdzie go wykon­ać i co jeszcze dobrze wiedzieć o tym bada­niu? Sprawdź!

Czy warto wykon­ać test gene­ty­czny dla dziec­ka?
Kiedy zro­bić test gene­ty­czny dla dziec­ka?
Gdzie zro­bić test gene­ty­czny dla dziec­ka?
Jaki test gene­ty­czny warto zro­bić dla dziec­ka?

Czy warto wykonać test genetyczny dla dziecka?

Zas­tanaw­iasz się, czy warto wykon­ać test gene­ty­czny dla dziec­ka? Jak najbardziej! Nowoczes­na diag­nos­ty­ka niesie ze sobą ogrom możli­woś­ci i pozwala wykryć choro­by, które jeszcze jak­iś czas temu kończyły się śmier­cią lub powikła­ni­a­mi. Szy­bkie rozpoz­nanie wielu chorób badanych w teś­cie nowe pozwala uniknąć właśnie takich prob­lemów zdrowot­nych i uchronić zdrowie dziec­ka. To szczegól­nie ważne, ponieważ cza­sa­mi wystar­czy odpowied­nia dieta, by zad­bać o malucha.

Kiedy zrobić test genetyczny dla dziecka?

Test NOVA jest dedykowany dzieciom już od dnia nar­o­dzin. Kiedy zro­bić test gene­ty­czny dla dziec­ka? Najlepiej wykon­ać go już w 2–3. dobie życia dziec­ka, by jak najszy­b­ciej sprawdz­ić stan jego zdrowia i wdrożyć ewen­tu­alne lecze­nie. Może być on jed­nak wyko­nany też u starszych dzieci, u których wys­tępu­ją niety­powe objawy (np. nie­jasne gorącz­ki, ule­wanie, wysyp­ka, dzi­wny zapach moczu i inne).

Gdzie zrobić test genetyczny dla dziecka?

A gdzie zro­bić test gene­ty­czny dla dziec­kaNOVA? Do bada­nia wystar­czy wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, którego pobranie jest szy­bkie i wygodne. Moż­na zro­bić to samodziel­nie w domu lub poprosić pielęg­niarkę czy położną w szpi­talu o pomoc. Moż­na również umówić się do jed­nej z 200 placówek pobran­iowych w całym kra­ju.

Jaki test genetyczny warto zrobić dla dziecka?

Zatem jaki test gene­ty­czny warto zro­bić dla dziec­ka i dlaczego? Test NOVA to jed­no z najnowocześniejszych badań na świecie, które bada dziecko pod kątem 87 chorób wrod­zonych i sprawdza jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je lecznicze. Jego wynik może być kluc­zowy dla całego życia dziec­ka, dlat­ego wielu rodz­iców decy­du­je się na wyko­nanie właśnie tego bada­nia.

Data publikacji: 13/02/2019