002Test na celiakię dla dzieci

Gene­ty­czny test na celi­ak­ię jest najlep­szym badaniem pozwala­ją­cym stwierdz­ić, czy dolegli­woś­ci takie jak ból brzucha, biegun­ka, wzdę­cia, zaparcia, brak kon­cen­tracji, apa­tia, ane­mia, nis­ki wzrost oraz mały przy­rost wagi dziec­ka są spowodowane trwałą nietol­er­ancją glutenu. Im wcześniej wykonasz takie badanie, tym szy­b­ciej orga­nizm Two­jego dziec­ka będzie mógł się zre­gen­erować — ustąpią nieprzy­jemne dolegli­woś­ci a maluch “zacznie nadra­bi­ać straty”.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Dlaczego warto wykonać dziecku test na celiakię?

Image of two happy children having fun in the park, brother and sister lying down on green grass, best friends playing outdoors in spring, adorable little girl with cute boy enjoying springtime nature

Celi­akia bard­zo częs­to daje objawy, które początkowo nie są z nią kojar­zone. To dlat­ego sza­cu­je się, że w Polsce tylko 5% pac­jen­tów ma postaw­ioną praw­idłowo diag­nozę. W wielu przy­pad­kach wczesne wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego poz­woliło­by dziecku na praw­idłowy rozwój, osiąg­nię­cie wyższego wzros­tu, lep­sze wyni­ki w nauce poprzez lep­szą kon­cen­trację i brak osła­bi­enia. Tym­cza­sem choro­ba powoli niszczy orga­nizm dziec­ka uniemożli­wia­jąc mu nor­malne funkcjonowanie. Im wcześniej celi­akia zostanie wykry­ta, tym rodz­ic może szy­b­ciej prze­jść na dietę, która poprawi kom­fort życia mal­ca.
Celi­akia to nie tylko ból brzucha, biegun­ka i wzdę­cia. W prak­tyce te objawy wys­tępu­ją tylko u częś­ci pac­jen­tów. Znacznie więcej dzieci ma prob­lem z niskim wzrostem czy słabym przy­bieraniem na wadze. Choć to najczęś­ciej spo­tykane objawy celi­akii wśród dzieci, to wciąż jeszcze pedi­atrzy nie zawsze są świado­mi, że mogą one wynikać właśnie z nietol­er­ancji glutenu. Możesz jed­nak pomóc swo­je­mu dziecku wykonu­jąc proste, niein­wazyjne i bezbolesne badanie gene­ty­czne — to jed­no badanie na całe życie.

Test na celiakię mogą Państwo zrobić w naszej przychodni lub w domu

 

Test gene­ty­czny a inne bada­nia na celi­ak­ię

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną — to znaczy taką, która jest związana z wys­tępowaniem określonych genów. Jeśli dziecko nie ma genów DQ2 lub DQ8 to znaczy, że celi­akia nigdy nie wys­tąpi u niego ani ter­az ani w przyszłoś­ci. Jest to więcej najbardziej pewne badanie. Tym bardziej, że pop­u­larne testy sero­log­iczne nie sprawdza­ją się w tej grupie wiekowej. Dzieci nie mają jeszcze dobrze wyk­sz­tał­conego układu odpornoś­ciowego. Ich orga­nizm dopiero naby­wa odpornoś­ci. Ten pro­ces trwa nawet do 12 roku życia. Dlat­ego też bada­nia sero­log­iczne u dzieci częs­to dają wyni­ki fałszy­wie ujemne. Niemowlę­ta z kolei w ogóle nie mogą być pod­dawane badan­iom sero­log­icznym ponieważ zwyk­le nie spoży­wa­ją glutenu lub spoży­wa­ją go w bard­zo małej iloś­ci zatem prze­ci­w­ci­ała nie mają szan­sy się wyt­worzyć. Z kolei badanie gene­ty­czne jest odpowied­nie dla wszys­t­kich — dla osób dorosłych oraz dzieci również wów­czas, gdy prze­by­wa­ją na diecie bezg­lutenowej.

Przeczy­taj więcej:

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 27/10/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017