Test na ojcostwo — czy to ma w ogóle jakiś sens?

Ile kosztuje test na ojcostwo, Czy test na ojcostwo jest pewny, Kiedy można zrobić test na ojcostwo, Ile kosztuje test na ojcostwo przez sąd

Skom­p­likowane sytu­acje życiowe coraz częś­ciej prowadzą do tego, że ustal­e­nie ojcost­wa może powodować trud­noś­ci. W niek­tórych przy­pad­kach, konieczne sta­je się wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo. W tym momen­cie pojaw­ia się jed­nak pytanie: czy wynik tes­tu daje stupro­cen­tową pewność?

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo?
Czy test na ojcost­wo jest pewny?
Kiedy moż­na zro­bić test na ojcost­wo?
Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo przez sąd?

Ile kosztuje test na ojcostwo?

Cena tes­tu na ojcost­wo, wyko­nanego w placów­ce medy­cznej, waha się od około 500 do nawet 2000 zł. Wartość ta jest w dużej mierze związana z renomą określonej klini­ki, a także doświad­cze­niem lekarzy oraz jakoś­cią prób­ki wyko­rzys­tanej do bada­nia. Najlep­szym mate­ri­ałem do wyko­na­nia tes­tu jest prób­ka krwi oraz wymazu z policz­ka. Na wyni­ki tes­tu trze­ba czekać zazwyczaj około 5 do 10 dni.

Czy test na ojcostwo jest pewny?

Bada­nia DNA to najbardziej skutecz­na meto­da na udowod­nie­nie ojcost­wa, dają­ca niemalże stupro­cen­tową pewność. Wyni­ki tes­tu są jed­noz­naczne, nie znaczy to, że nie da się go zafałs­zować, na przykład kiedy prób­ki są niepraw­idłowo pobrane. Dlat­ego przy pobiera­niu prób­ki powinien uczest­niczyć świadek, który może potwierdz­ić jej wiary­god­ność.

Kiedy można zrobić test na ojcostwo?

Pry­wat­ny test na ojcost­wo może wykon­ać każdy, kto nie jest przeko­nany, czy jest rzeczy­wistym ojcem dziec­ka. Możli­we jest wyko­nanie go jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi malucha (po 8 tygod­niu ciąży), poprzez pobranie DNA z krwi mat­ki lub z płynu owod­niowego. Najczęś­ciej jed­nak wykonu­je się go wtedy, kiedy dziecko jest już na świecie i ukończyło pier­wszą dobę życia.

Ile kosztuje test na ojcostwo przez sąd?

Wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo zle­conego przez sąd, może kosz­tować sporo więcej, niż test do celów pry­wat­nych. Jest to spowodowane wymo­giem, aby były spełnione pewne for­mal­noś­ci. Prób­ki muszą być wyko­nane w placów­ce medy­cznej, w obec­noś­ci świad­ków oraz lekarza. Bada­niu pod­dana musi być również mat­ka, gdyż inaczej wyni­ki zostaną uznane za nieważne. Koniecznoś­cią jest też potwierdze­nie tożsamoś­ci osób uczest­niczą­cych w pro­ce­sie pobiera­nia prób­ki oraz pod­pisanie przez nie pro­tokołu. Wszys­tkie te czyn­ni­ki powodu­ją, że test na ojcost­wo zle­cony przez sąd może kosz­tować nawet pon­ad 2000 zło­tych.

Data publikacji: 13/05/2019