Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 19-10-2017

Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

 

test na ojcostwo w ciąży od 8. tygodnia

Pewny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze zan­im dziecko się urodzi – od 8. tygod­nia ciąży. To najw­cześniej dostęp­ne badanie na ojcost­wo na świecie. W tym celu DNA dziec­ka izolu­je się z krwi ciężarnej, a następ­nie porównu­je z DNA jej oraz mężczyzny. Aby uzyskać jed­noz­naczny wynik, wyko­rzys­tu­je się zaawan­sowaną tech­nologię.

Test na ojcostwo w ciąży z krwi matki…

…określa praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa danego mężczyzny wzglę­dem danego dziec­ka: w przy­pad­ku potwierdzenia to pon­ad 99,9%, a w przy­pad­ku wyk­luczenia 0%. Wyko­nanie pewnego tes­tu na ojcost­wo na tak wczes­nym etapie jest możli­we, ponieważ w ciąży w krwio­biegu przyszłej mat­ki krąży DNA jej dziec­ka.

DNA dziecka przenika przez łożysko

W 8. tygod­niu DNA jest na tyle dużo, że real­iza­c­ja pewnego tes­tu jest możli­wa. DNA dziec­ka jest specy­ficzne dla danej ciąży, a po porodzie zni­ka z krwi kobi­ety.

DNA dziec­ka wchodzi w skład tzw. wol­nego DNA (cffD­NA, ang. cell free fen­tal DNA). Jest jed­nak bard­zo pofrag­men­towane (obec­ne są krótkie odcin­ki DNA), dlat­ego do jego anal­izy niezbędne jest wyko­rzys­tanie zaawan­sowanej i bard­zo czułej tech­nologii Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji (NGS). Dzię­ki temu możli­we jest przeanal­i­zowanie aż 2688 loci (mark­erów DNA). Dla porów­na­nia – przy teś­cie real­i­zowanym po nar­o­dz­i­nach anal­izu­je się od 16 do 24 takich mark­erów.” – mówi Bar­bara Proku­rat, Dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Pobranie próbki – bezpieczne i wygodne

Krew od mat­ki pobiera się z żyły odłok­ciowej (podob­nie jak do stan­dar­d­owego bada­nia mor­fo­log­icznego), co jest szy­bkie i kom­for­towe. Może ona zostać pobrana w jed­nej z pon­ad 200 placówek w całej Polsce. Z prób­ki izolu­je się DNA kobi­ety oraz DNA dziec­ka, a następ­nie porównu­je z DNA mężczyzny, od którego wystar­czy wymaz z policz­ka.

 

Spec­jal­ny algo­rytm kom­put­erowy (Pre­na­tal Sup­port­ing) liczy stopień podobieńst­wa w mark­er­ach gene­ty­cznych mężczyzny i pło­du oraz losowych, niespokrewnionych osób. Anal­iza przeprowadzana jest przez akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um DNA Diag­nos­tics Cen­ter (DDC). Pac­jent otrzy­mu­je wynik w języku ang­iel­skim oraz pol­skim.

 

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054 | Więcej infor­ma­cji: www.testDNA.pl

Mar­ka testD­NA dzi­ała na pol­skim rynku już od pon­ad 13 lat. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. Bada­nia wykony­wane są w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um. testD­NA współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia zle­ca­ją oso­by  pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. testD­NA koor­dynu­je także przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach.

Pobierz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Data publikacji: 24/10/2017, Data aktualizacji: 30/01/2019