Trombofilia wrodzona badanie Warszawa

.

Wykon­aj najsz­er­sze badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną w Warsza­w­ie przy ul. Kruczej

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Ciebie wymaz z wewnętrznej strony policz­ka, a następ­nie przekaże go do lab­o­ra­to­ri­um.
Wynik otrzy­masz w prze­ciągu 10–14 dni roboczych. 

..
.

Co da Ci wykonanie badania na trombofilię wrodzoną?

  •  dowiesz się, czy masz gene­ty­cznie uwarunk­owaną nad­krzepli­wość
  • zyskasz kom­plek­sową infor­ma­cję o tym, czy masz zwięk­szone ryzyko zakrzepicy, zawału ser­ca, udaru mózgu, miażdży­cy
  • dowiesz się, czy właś­ci­wie przyswa­jasz kwas foliowy, a co za tym będziesz mogła dos­tosować jego odpowied­nią for­mę, aby zapewnić swo­je­mu dziecku jak najlep­sze warun­ki do roz­wo­ju

.

Badanie obejmuje:

co_badamy_02
co_badamy_04
V-R2---czynnik

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Warsza­wa, Pruszków, Żyrardów, Grodzisk Mazowiec­ki, Otwock, Piaseczno, Mińsk Mazowiec­ki, Płońsk..

 


Jak do nas trafić?

Adres
Badanie trom­bofil­ia wrod­zona — Warsza­wa
ul. Krucza
02–017 Warsza­wa
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(22) 100 32 65; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli
od godziny 8.00 do 21.00.
1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon: Adres:
Tel: (23) 682 67 03 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08 Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30 Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59 Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59 Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65 Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon: Adres:
Tel: (32) 445 02 61 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48 Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44 Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26 Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77 Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71 Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66 Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57 Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61 Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63 ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon: Adres:
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77 Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35 Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21 Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80 Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80 Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03 Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon: Adres:
Tel: (94) 716 60 32 Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05 Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36 Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83 Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82 Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51 Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67 Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15 Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06 Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon: Adres:
Tel: (85) 674 99 06 Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (83) 410 20 36 Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon: Adres:
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93 Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95 Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96 Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07 Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88 Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03 Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon: Adres:
Tel: (18) 521 14 92 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon: Adres:
Tel: (52) 569 10 67 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43 Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10 Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96 Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15 Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon: Adres:
Tel: (55) 621 21 99 Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18 Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68 Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68 Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon: Adres:
Tel: (15) 816 50 20 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17 Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17 Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon: Adres:
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54 Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon: Adres:
Tel: (75) 610 60 29 Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88 Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46 Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56 Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon: Adres:
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19 Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02 Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03 Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45 Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon: Adres:
Tel: (77) 547 48 08 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20 Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14 Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon: Adres:
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09 Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Pięk­na

Auto­busy: 107, 116, 118, 159, 166

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Warsza­w­ie moż­na znaleźć TUTAJ

W pobliżu:

Amba­sada Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Cen­trum Kon­fer­en­cyjno-Szkole­niowe WILCZA


Badanie trombofilii wrodzonej możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Pobrany mate­ri­ał DNA wraz
z for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia odbierze od Ciebie bezpłat­ny kuri­er. 
Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną jest wykony­wane metodą QF-PCR.

.
Badanie trombofilia wrodzona

Cena 330 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.


Czy wiesz, że…

ptg

Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne rekomen­du­je badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną
szczegól­nie pac­jen­tkom, które poroniły.

 

.

.

Tagi: trom­bofil­ia wrod­zona, trom­bofil­ia wrod­zona w ciąży, przy­czyny poronienia, bada­nia po poronie­niubadanie genu mth­fr, czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, trom­bofil­ia wrod­zona Warsza­wa


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

.

Data publikacji: 14/06/2017, Data aktualizacji: 28/06/2017