Testy genetyczne dla dziecka – test NOVA

Testy gene­ty­czne dla dziec­ka są szan­są na wykrycie wielu chorób, jeszcze zan­im wys­tąpią powikła­nia. Jed­nym z takich nowoczes­nych badań jest test NOVA, bada­ją­cy dziecko w kierunku 87 chorób wrod­zonych i sprawdza­ją­cy jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je lecznicze.

Ile kosz­tu­ją testy gene­ty­czne dla dzieci?
Kiedy zro­bić testy gene­ty­czne dziecku?
Gdzie zro­bić testy gene­ty­czne dla dzieci?
Jak się wykonu­je testy gene­ty­czne dla dzieci?

Ile kosztują testy genetyczne dla dzieci?

Test NOVA jest badaniem obe­j­mu­ją­cym 12 tysię­cy zmi­an w genach – na pod­staw­ie jed­nej prób­ki. Ile kosz­tu­ją testy gene­ty­czne dla dzieci? Cena tego bada­nia to trochę pon­ad 3500 zło­tych. Badanie nie jest refun­dowane, jed­nak koszt moż­na rozłożyć na dogodne raty. Warto pon­ad­to pamię­tać, że to jed­no z najbardziej sze­ro­kich i kom­plek­sowych badań – anal­iza każdej mutacji osob­no kosz­towała­by o wiele więcej.

Kiedy zrobić testy genetyczne dziecku?

Badanie NOVA jest dedykowane najmłod­szym pac­jen­tom już od pier­wszego dnia życia. Kiedy zro­bić testy gene­ty­czne dziecku? Warto zde­cy­dować się na nie jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu – jeśli okaże się, że u dziec­ka wys­tępu­je jakaś choro­ba czy inna niepraw­idłowość – łatwiej będzie rozpocząć lecze­nie i ustrzec malucha przed m.in. upośledze­niem. Test NOVA pozwala bowiem wykryć chorobę, jeszcze zan­im wys­tąpią pier­wsze objawy.

Gdzie zrobić testy genetyczne dla dzieci?

Próbką do bada­nia NOVA jest wymaz z policz­ka. Gdzie zro­bić testy gene­ty­czne dla dzieci? Moż­na wykon­ać je nawet w domu (w każdym miejs­cu świa­ta), pobier­a­jąc taką próbkę samodziel­nie z wyko­rzys­taniem wcześniej zamówionego zestawu. To dla dziec­ka bard­zo kom­for­towe i nie wyma­ga wiz­y­ty w przy­chod­ni. Prób­ka może być jed­nak oczy­wiś­cie pobrana także w punkcie pobran­iowym.

Jak się wykonuje testy genetyczne dla dzieci?

Zatem jak się wykonu­je testy gene­ty­czne dla dzieci? Na pobranie mate­ri­ału do tes­tu NOVA moż­na umówić się w jed­nym z 200 punk­tów w Polsce, gdzie wymaz pobierze doświad­c­zony per­son­el. Moż­na zamówić też zestaw pobran­iowy na dowol­ny adres. Pobranie prób­ki jest szy­bkie, wygodne i bezbolesne, co w przy­pad­ku małych pac­jen­tów jest szczegól­nie ważne. Potem mate­ri­ał jest anal­i­zowany w lab­o­ra­to­ri­um.

Data publikacji: 07/01/2019