Wodorowy test oddechowy (WTO)

Kiedy może dać fałszywy wynik?

Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) służy do sprawdzenia tego, czy nasz orga­nizm praw­idłowo wchła­nia cukry. Dlat­ego też jest on wyko­rzysty­wany m.in do diag­nos­ty­ki nietol­er­ancji lak­tozy. Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) nie jest refun­dowany (trze­ba go zro­bić na włas­ny koszt – ok. 200 zł). Nie każdy może też to badanie wykon­ać. Bard­zo ważne jest w tym przy­pad­ku również dobre przy­go­towanie do tes­tu. W prze­ci­wnym razie może­my uzyskać wynik fałszy­wy. Ogranicze­niem wodor­owego tes­tu odd­e­chowego jest też to, że nie wskazu­je on na przy­czynę nietol­er­ancji lak­tozy a jest to bard­zo ważne dla zaplanowa­nia leczenia.
 

Wodorowy test oddechowy (WTO)- wady i ograniczenia

Choć wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) jest badaniem niein­wazyjnym i dość prostym w wyko­na­niu, to jest on dla pac­jen­ta niekom­for­towy. W trak­cie tes­tu pobier­ane są prób­ki wydy­chanego powi­etrza – najczęś­ciej 3 razy. Pier­wszy raz przed podaniem rozt­woru lak­tozy, następ­nie po 60 min­u­tach od wyp­i­cia rozt­woru zaw­ier­a­jącego lak­tozę oraz po upły­wie 120 min­ut.

.
Jeśli pac­jent ma nietol­er­ancję lak­tozy cuki­er, który został przez niego spoży­ty nie jest praw­idłowo traw­iony i następu­je pro­ces fer­men­tacji przez bak­terie. Wtedy wydzielany jest wodór. U pac­jen­ta z kolei mogą pojaw­ić się bard­zo bolesne i niewygodne dolegli­woś­ci takie jak biegun­ka, wzdę­cia, ból brzucha itp. Trze­ba pamię­tać, że w tym cza­sie przez pon­ad 2 godziny musimy prze­by­wać w przy­chod­ni, gdzie wykony­wane jest badanie więc te dolegli­woś­ci mogą być przy­czyną dużego dyskom­for­tu. Sam czas oczeki­wa­nia – 120 min­ut od wyp­i­cia pier­wszego rozt­woru lak­tozy może być też prob­le­mem szczegól­nie dla małych dzieci. Dziecko też nie zawsze chce wyp­ić roztwór zaw­ier­a­ją­cy dużą ilość lak­tozy. Co również stanowi spore ogranicze­nie dla rodz­iców. Podob­nie jak to, że badanie wykony­wane jest na czc­zo — 12 godzin po ostat­nim posiłku.

Wodorowy test oddechowy (WTO) – przygotowanie do badania

Aby wynik tes­tu był wiary­god­ny trze­ba spełnić kil­ka warunk­ów. Przede wszys­tkim 4 tygod­nie przed przeprowadze­niem tes­tu nie wol­no przyj­mować anty­bio­tyków. Prze­ci­wwskazana jest w tym cza­sie również kolonoskopia, radi­ografia i ileosto­mia (również 4 tygod­nie przed badaniem). Tydzień wcześniej trze­ba też odstaw­ić leki prze­ci­wza­palne i prze­ci­w­bólowe. Dzień przed badaniem zale­cane jest spoży­cie posiłków lekkos­trawnych – brak potraw wzdy­ma­ją­cych tj. rośliny strączkowe, kalafior, brokuły itp. Nie wol­no również żuć gumy – nawet jeśli nie zaw­iera cukru. Badanie wykony­wane jest na czc­zo – 12 godzin po kolacji. Jeśli pac­jent nie przy­go­tu­je się odpowied­nio do bada­nia Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) może dać fałszy­wy wynik.

Wodorowy test oddechowy (WTO) – pewna i bezpieczna alternatywa 

Jeśli widzisz, że u Ciebie lub Two­jego dziec­ka wys­tępu­ją objawy ze strony układu pokar­mowego po spoży­ciu mle­ka lub jego przetworów to praw­dopodob­nie masz nietol­er­ancję lak­tozy.  Nie musisz tego potwierdzać wodor­owym testem odd­e­chowym bo jego wynik nic więcej tak naprawdę nie wnosi poza stwierdze­niem nietol­er­ancji. Warto jed­nak wykon­ać badanie gene­ty­czne, aby sprawdz­ić, czy podłożem choro­by są geny, czy też trze­ba poszuki­wać innej przy­czyny. Określe­nie przy­czyny nietol­er­ancji lak­tozy jest bard­zo ważne. Może ona być spowodowana gene­ty­cznym niedo­borem enzy­mu lak­tazy (zmi­any w genie LCT odpowiedzial­nym za wyt­warzanie enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny powodu­ją, że tego enzy­mu wydziela się coraz mniej) lub też sama może być objawem innej choro­by. Warto wiedzieć, że przy­czyną nietol­er­ancji lak­tozy mogą być różnego rodza­ju zaburzenia jeli­towe w tym stan zapal­ny, celi­akia itp. W takiej sytu­acji wylecze­nie choro­by pod­sta­wowej spraw­ia, że może­my bez­piecznie powró­cić do spoży­cia mle­ka i jego przetworów.

.

Test gene­ty­czny jest bez­pieczny i łatwy w wyko­na­niu. Próbkę moż­na pobrać samodziel­nie. Nigdy nie daje wyników fałszy­wych oraz jest kom­for­towy dla dzieci. To bard­zo ważne zale­ty tego bada­nia.

Ciekawe przypadki osób z nietolerancją laktozy

53 let­nia pac­jen­t­ka z zespołem jeli­ta nad­wrażli­wego, 10 let­nim prze­biegiem ast­my, egzemą, zapale­niem zatok, bóla­mi stawów i koś­ci oraz zaburzeni­a­mi kon­cen­tracji.

Pac­jen­t­ka została wpisana na listę oczeku­ją­cych na zabieg pro­te­zowa­nia kolana. W wywiadzie podawała częste biegun­ki i bóle brzucha oraz przyj­mowanie licznych leków. Z powodu licznych dolegli­woś­ci pac­jen­t­ka została pod­dana bada­niu na nietol­er­ancję lak­tozy, które wskaza­ło na wys­tępowanie tej choro­by. Miesiąc po całkow­itym wyk­lucze­niu lak­tozy z diety u pac­jen­t­ki ustąpiły objawy egze­my, ast­ma i zapale­nie zatok. Pac­jen­t­ka została również wykreślona z listy oczeku­ją­cych na oper­ac­je stawu kolanowego.

Autorzy BM zaz­nacza­ją również zde­cy­dowany związek pomiędzy obniże­niem gęs­toś­ci koś­ci i częs­toś­cią zła­mań bioder u kobi­et w wieku pomenopauzal­nym a nietol­er­ancją lak­tozy, powodowaną nietol­er­ancją lak­tozy na skutek mutacji w genie LCT. Jak wykaza­ły bada­nia oso­by nie toleru­jące mle­ka oraz jego przetworów, wykazu­ją niedobo­ry wap­niowe, mimo że spoży­wa­ją znaczne jego iloś­ci. Ich orga­nizm z powodu nietol­er­ancji nie potrafi wyko­rzys­tać tego skład­ni­ka. Autorzy we wnioskach pod­kreśla­ją znacze­nie prostego bada­nia gene­ty­cznego w oce­nie ryzy­ka zła­mań.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 21/04/2017, Data aktualizacji: 09/08/2017