Wsparcie i opieka na każdym etapie badania

Wsparcie i opieka na każdym etapie badania

Doskonale zda­je­my sobie sprawę, że real­iza­c­ja tes­tu na ojcost­wo może być sprawą delikat­ną i wyma­ga­jącą. To właśnie dlat­ego gwaran­tu­je­my Ci nie tylko pewny wynik bada­nia, ale też pełne zaan­gażowanie i wspar­cie naszych kon­sul­tan­tów medy­cznych.

U nas szy­bko i pros­to wykonasz badanie DNA, które zapewni Ci spokój na całe życie.

Indywidualne podejście do każdego pacjenta

Każ­da sprawa jest inna, dlat­ego nasi kon­sul­tan­ci będą trak­tować Cię w sposób indy­wid­u­al­ny. Zapew­ni­amy pełne zaan­gażowanie w każdą sytu­ację – dla nas każdy pac­jent zasługu­je na wyjątkowe trak­towanie.

 

Nie musisz obaw­iać się też żad­nych ocen ze strony naszych pra­cown­ików. Mają oni kon­takt z wielo­ma pac­jen­ta­mi, każdego trak­tu­jąc z sza­cunkiem i zrozu­mie­niem. Doskonale wiemy, że pewność co ojcost­wa jest dla Ciebie bard­zo waż­na, a wyko­nanie tes­tu może być dla Ciebie wyma­ga­jące emocjon­al­nie. Z tego powodu staramy się również zmin­i­mal­i­zować towarzyszą­cy Ci stres. - Mag­dale­na Łyź­ni­ak, Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta

Szybkie wsparcie i pomoc – 7 dni w tygodniu

Możesz skon­tak­tować się z kon­sul­tan­tem w wygod­ny dla Ciebie sposób – przez tele­fon, e-mail, for­mu­la­rz kon­tak­towy czy bezpłat­ny czat dostęp­ny na stron­ie. Jeśli chcesz zamówić szy­b­ki kon­takt, wystar­czy, że pozostaw­isz swój numer tele­fonu na naszej stron­ie.

Zapew­ni­amy opiekę 7 dni w tygod­niu i tele­fon­iczną dostęp­ność kon­sul­tan­tów w tygod­niu od 7:00 do 22:00, a w week­endy i świę­ta od 9:00 do 21:00.

Dzię­ki temu możesz na bieżą­co rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i poroz­maw­iać z kom­pe­tent­ną i zaan­gażowaną osobą, która wszys­tko dokład­nie Ci wytłu­maczy i pomoże prze­jść przez tę delikat­ną dla Ciebie sytu­ację.

Bard­zo ważne jest dla nas udzie­le­nie Ci odpowied­niego wspar­cia – mery­to­rycznego i emocjon­al­nego – na każdym etapie real­iza­cji tes­tu DNA.

Opinie pacjentów:

Robiłem test anon­i­mowo, bo bard­zo zależało mi na dyskrecji. Na szczęś­cie nie było z tym żad­nego prob­le­mu, nikt w żaden sposób mnie nie oce­ni­ał, pani przez tele­fon była przemiła, a zestaw do pobiera­nia próbek i wynik zamówiłem do paczko­matu. Dzięku­ję! Anon­i­mowy
Właśnie ode­bral­iśmy wynik tes­tu DNA – dzięku­je­my Wam za pomoc, naresz­cie mamy całkow­itą pewność! Na początku zupełnie nie wiedzieliśmy, od czego zacząć, byliśmy lekko zagu­bi­eni… Zro­bi­e­nie tes­tu gene­ty­cznego wydawało się trudne. Zupełnie niepotrzeb­nie! Kon­sul­tan­t­ka rozwiała wszys­tkie nasze wąt­pli­woś­ci i dokład­nie wszys­tko wytłu­maczyła. Pros­to, szy­bko, kom­for­towo – pole­camy to lab­o­ra­to­ri­um! Moni­ka i Andrzej
Świet­na obsłu­ga klien­ta – inne firmy powin­ny się od Was uczyć. Pani kon­sul­tan­t­ka odpowiedzi­ała na KAŻDE moje pytanie, pod­chodząc indy­wid­u­al­nie do mojego prob­le­mu. Zapro­ponowała rozwiązanie ide­alne dla mnie. Wcześniej nie miałem poję­cia, że mogę tak szy­bko i pros­to zro­bić test DNA! Jarek
Już wiem, że na pewno jestem tatą Marcin­ka – to zapewniło mi taki spokój, jakiego dawno nie czułem! Dzięku­ję testD­NA za tę pewność! No i oczy­wiś­cie za pomoc i zrozu­mie­nie. Anon­i­mowy

 

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 13/06/2017, Data aktualizacji: 13/02/2019