Wszystko, co warto wiedzieć o badaniu kariotypu

Jak się przygotować do badania kariotypu, Ile kosztuje badanie kariotypu, Ile czeka się na wynik badania kariotypu, Czy trzeba mieć skierowanie na badanie kariotypu

Kar­i­o­typ to indy­wid­u­al­ny mate­ri­ał gene­ty­czny, który jest niepow­tarzal­ny u każdego człowieka. Tworzą go chro­mo­somy, które są nośnikiem mate­ri­ału gene­ty­cznego. W wielu przy­pad­kach w chro­mo­so­mach wys­tępu­ją różnego rodza­ju zaburzenia, które mogą prowadz­ić do prob­lemów gene­ty­cznych, niemożnoś­ci poczę­cia dziec­ka czy nawraca­ją­cych poronień.

Spis treś­ci:

Jak się przy­go­tować do bada­nia kar­i­o­ty­pu?
Ile kosz­tu­je badanie kar­i­o­ty­pu?
Ile czeka się na wynik bada­nia kar­i­o­ty­pu?
Czy trze­ba mieć skierowanie na badanie kar­i­o­ty­pu?

Jak się przygotować do badania kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu nie wyma­ga żad­nych spec­jal­nych przy­go­towań. Wykonu­je się je z prób­ki krwi żyl­nej, która pobier­ana jest w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych od pac­jen­ta. Wystar­czy choć­by kro­pla, by wykon­ać diag­nos­tykę. Przy bada­niu kar­i­o­ty­pu nie mają znaczenia przyj­mowane leki, na badanie nie trze­ba również przy­chodz­ić na czc­zo. Pobieranie próbek odby­wa się właś­ci­wie o dowol­nej porze, którą moż­na indy­wid­u­al­nie ustal­ić z lab­o­ra­to­ri­um.

Ile kosztuje badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu kosz­tu­je śred­nio od 300 do 500 zło­tych i w dużej mierze zależy od wybranego lab­o­ra­to­ri­um, a nawet od mias­ta, które wykonu­je badanie. Oczy­wiś­cie cena doty­czy bada­nia jed­nej oso­by, nato­mi­ast dla uzyskana pełnej diag­nos­ty­ki przy­czyny poronienia czy prob­lemów z poczę­ciem, konieczne okazu­je się zbadanie obo­j­ga part­nerów — dopiero wtedy wyni­ki moż­na uznać za miar­o­da­jne.

Ile czeka się na wynik badania kariotypu?

Aby wykon­ać badanie kar­i­o­ty­pu, w warunk­ach lab­o­ra­to­ryjnych z pozyskanej prób­ki krwi należy wyhodować komór­ki, które następ­nie należy zbadać i opisać. Wyma­ga to cza­su, dlat­ego na otrzy­manie wyników bada­nia oczeku­je się śred­nio 3–4 tygod­nie. Cza­sem wyni­ki dostęp­ne są szy­b­ciej, jed­nak zależy to od lab­o­ra­to­ri­um oraz od tego, jak wyglą­dał wzrost komórek.

Czy trzeba mieć skierowanie na badanie kariotypu?

Badanie kar­i­o­ty­pu może zostać refun­dowane przez NFZ, o ile pac­jen­t­ka ma ku temu wskaza­nia — między inny­mi ukońc­zone 35 lat, ten­dencję do nawraca­ją­cych poronień czy przy­pad­ki schorzeń gene­ty­cznych w obrę­bie bliskiej rodziny. Wów­czas badanie jest bezpłatne, a skierowanie wyda­je lekarz gene­tyk. Kole­j­ki do spec­jal­istów odstrasza­ją jed­nak wiele par, które wolą wykon­ać płatne badanie od ręki, w pry­wat­nym lab­o­ra­to­ri­um.

Data publikacji: 23/04/2019