wysoki poziom kwasu foliowego

Wysoki poziom kwasu foliowego – co to oznacza?

O korzyst­nym wpły­wie kwa­su foliowego na stan zdrowia przyszłego dziec­ka, wie chy­ba każ­da kobi­eta. Zwyk­le martwimy się jego niedo­borem. Mało która przyszła mama zda­je sobie jed­nak sprawę, że zbyt duża ilość tego skład­ni­ka w orga­nizmie może być równie niebez­piecz­na. Dlaczego? Czy są przy­pad­ki, kiedy suple­men­tację kwasem foliowym, powin­niśmy sobie odpuś­cić?

Wysoki poziom kwasu foliowego, to znak, że w naszym organizmie dzieje się coś złego

Orga­nizm potrafi wyt­worzyć tylko niewielkie iloś­ci kwa­su foliowego (wit­a­miny B9). Głównie pochodzi on więc z poży­wienia. Najwięcej wit­a­miny B9 zna­jdziemy m.in. w zielonych warzywach: brokułach, sała­cie, kapuś­cie czy szpinaku. Trze­ba zaz­naczyć, kwas foliowy jest gen­er­al­nie związkiem bez­piecznym, a dostar­czany w odpowied­nich iloś­ci­ach ma bard­zo pozy­ty­wny wpływ na zdrowie – mat­ki, jej przyszłego dziec­ka, jak i każdego z nas. Trud­no go też przedawkować, ponieważ jego nad­mi­ar jest wydalany wraz z moczem.

 

Kwas foliowy ule­ga w orga­nizmie licznym przemi­anom. Praw­idłowy prze­bieg tych przemi­an zależy nato­mi­ast od akty­wnoś­ci wielu enzymów. Najważniejszą rolę pełni tutaj enzym MTHFR, kodowany przez gen o tej samej nazwie. Dzię­ki niemu spoży­ty kwas foliowy jest przek­sz­tał­cany w akty­wną postać, gotową do wchłonię­cia i wyko­rzys­ta­nia w orga­nizmie. Uszkodze­nie genu MTHFR zakłó­ca jed­nak cały ten mech­a­nizm – kwas foliowy nie przek­sz­tał­ca się i nie wchła­nia tak, jak powinien. Czym to skutku­je?

Nieprzekształcony kwas foliowy kumuluje się w organizmie

I dzi­ała na niego bard­zo nieko­rzyst­nie. W tej sytu­acji wynik bada­nia bio­chemicznego może sug­erować, że mamy nad­mi­ar wit­a­miny B9. Nie będzie to jed­nak związane z nad­miernym spoży­ciem pro­duk­tów bogatych w kwas foliowy, a z fak­tem, że nasz orga­nizm zwycza­jnie nie radzi sobie z przek­sz­tał­caniem tego skład­ni­ka do formy akty­wnej. Nad­wyż­ka kwa­su foliowego będzie doty­czyła więc nieak­ty­wnej jego nieak­ty­wnej formy(toksycznej dla orga­niz­mu). Akty­wnej będzie z kolei za mało.

Niedobór aktywnego kwasu foliowego – jak wpływa na stan zdrowia?

Niedobór akty­wnego kwa­su foliowego jest szczegól­nie niebez­pieczny dla kobi­et w ciąży, ponieważ pod­nosi ryzyko urodzenia dziec­ka z wadą cewy ner­wowej, w tym z rozszczepem krę­gosłu­pa czy bezmóz­gowiem. Sprzy­ja on również innym patolo­giom ciąży: niskiej masie urodzeniowej dziec­ka, ane­mii mega­loblasty­cznej, odkle­je­niu się łożys­ka a nawet poronie­niu. Zbyt małe stęże­nie kwa­su foliowego powodu­je też wzrost homo­cys­teiny we krwi, aminok­wa­su, którego nad­mi­ar uszkadza naczy­nia krwionośne, co może prowadz­ić do roz­wo­ju miażdży­cy.

 

Nagro­madze­nie toksy­cznego kwa­su foliowego wiąże się z kolei z wyższym ryzykiem roz­wo­ju chorób nowot­worowych. Czy w takim przy­pad­ku powin­niśmy całkowicie zrezyg­nować z suple­men­tacji kwasem foliowym? Oczy­wiś­cie nie.

Nie rezygnuj z kwasu foliowego – najpierw zbadaj się, później dobierz odpowiedni suplement

Mutację genu MTHFR wykry­je proste badanie gene­ty­czne. Żeby je wykon­ać, wystar­czy pobrać wymaz z policz­ka (służą do tego spec­jalne zestawy. Za zaburzenia wchła­ni­a­nia kwa­su foliowego w orga­nizmie odpowiada­ją dwie mutac­je: C677T i A1298C. Warto więc, aby w bada­niu obie zostały uwzględ­nione.


Mutacja genu MTHFR — co piszą o niej w publikacjach naukowych?

 • W przy­pad­ku ist­nienia bloku enzy­maty­cznego, pole­ga­jącego na obniżonej akty­wnoś­ci reduk­tazy metylenote­trahy­dro­fo­lianowej (MTHFR), który z różnym nasile­niem wys­tępu­je u około 50% kobi­et (z czego 40% kobi­et przyswa­ja o około 30% mniej kwa­su foliowego, a 10% aż o 70% mniej), zas­tosowanie kwa­su foliowego w wymienionej daw­ce może być nieskuteczne w pro­fi­lak­tyce wad OUN” [1]
 • Gene­ty­cznie uwarunk­owane zaburzenia akty­wnoś­ci enzy­mu MTHFR spowodowane obec­noś­cią polimor­ficznych wari­antów jej genu odpowiedzialne są za zwięk­szone stęże­nie homo­cys­teiny i mogą być przy­czyną niek­tórych powikłań w prze­biegu ciąży, jak wys­tępowa­nia poronień nawykowych[2]
 • U ciężarnych nato­mi­ast sugeru­je się związek polimor­fiz­mu 677C>T MTHFR z wys­tępowaniem przede wszys­tkim poronień nawraca­ją­cych, ale również hipotrofii pło­du, zgonów wewnątrz­maci­cznych, stanu prze­drzu­cawkowego, porodów przed­w­czes­nych[3]

Kiknij i dowiedz się więcej o mutacji genu MTHFR.

Kliknij i pobierz dar­mowy porad­nik o kwasie foliowym   P


Gdy już wiemy, że mamy mutację genu MTHFR, możemy zacząć działać

Jeśli jesteśmy po bada­niu gene­ty­cznym i już wiemy, że mamy którąś z ww. mutacji, może­my wdrożyć odpowied­nie dzi­ała­nia. W tym przy­pad­ku nie wystar­czą jed­nak zwykłe preparaty z kwasem foliowym i dieta boga­ta w zielone warzy­wa. Żeby zatrzy­mać toksy­czne gro­madze­nie się kwa­su foliowego i uchronić przed niedob­o­ra­mi tego skład­ni­ka, trze­ba sięgnąć po spec­jal­ny kwas foliowy. W takim prepara­cie kwas foliowy jest już przetwor­zony, orga­nizm może go więc od razu wchłonąć.

 

Badanie genu MTHFR (C677T i A1298C)

Cena: 277,-

domowy_zestaw_testowy

 

Cena obe­j­mu­je:

  • Anal­izę genu MTHFR
   (C677T i A1298C)
  • Zestaw do pobra­nia wymazu
  • Wysyłkę (zestaw dostar­czymy pod wskazany
   przez Ciebie adres)
  • Zestawy wysyłamy również za granicę

Jeśli chcesz:

 • uzyskać więcej infor­ma­cji
  na tem­at kwa­su foliowego lub wykon­ać badanie i sprawdz­ić, czy praw­idłowo go przyswa­jasz

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych
infor­ma­cji.

Źródła:
[1]Stanowisko Zespołu Ekspertów Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie suple­men­tacji wit­a­min i mikroele­men­tów pod­czas ciąży

[2] G. Kurza­w­ińs­ka, A. Sere­mak-Mrozikiewicz, K.. Drews, M. Bar­lik, M.P. Mrozikiewicz: Gene­ty­cznie uwarunk­owane zmi­any w akty­wnosci reduk­tazy 5,10-metylenotetrahodrofolianowej (MTHFR) a wys­tępowanie poronień nawraca­ją­cych. Gineko­lo Pol. 2009, 80, 762–767. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu
[3] A. Sere­mak-Mrozikiewicz: Znacze­nie metab­o­liz­mu folianów w roz­wo­ju powikłań u kobi­et ciężarnych. Gineko­lo Pol. 2013, 84, 377–384. Klini­ka Peri­na­tologii i Chorób Kobiecych, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Poz­na­niu

Data publikacji: 13/02/2018, Data aktualizacji: 14/02/2018