Anemia i niska ferrytyna w chorobie Hashimoto? Powodem

niska ferrytyna

może być celiakia!

Oso­by z chorobą Hashimo­to, czyli autoim­muno­log­icznym, przewlekłym zapale­niem tar­czy­cy bard­zo częs­to boryka­ją się z ane­mią (niedokr­wis­toś­cią) i niską fer­ry­tyną. Powo­dem może być współwys­tępu­ją­ca z nią celi­akia – kole­jne schorze­nie o podłożu autoim­muno­log­icznym. Jak się okazu­je pac­jen­ci z Hashimo­to zapada­ją na celi­ak­ię nawet 10 razy częś­ciej niż pozostałe oso­by [1]. Jak radz­ić sobie z ane­mią w takiej sytu­acji?

Hashimoto i celiakia – jak często te choroby występują razem?

Współwys­tępowanie choro­by Hashimo­to i celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu, choro­by trzewnej) oce­nia się, według różnych badaczy, na 3,2% do nawet 43%. Praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia celi­akii wśród osób z Hashimo­to wynosi 1:30, co oznacza, że jest 10 razy więk­sze w porów­na­niu z pop­u­lacją ogól­ną [1]. Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) rekomen­du­je więc, aby wszys­tkie oso­by z autoim­muno­log­iczny­mi choroba­mi tar­czy­cy wykon­ały test DNA w kierunku celi­akii [2]. No, dobrze, ale właś­ci­wie dlaczego choro­bie Hashimo­to tak częs­to towarzyszy celi­akia?

niski poziom żelaza

Choroby autoimmunologiczne – gdy układ odpornościowy rozpoznaje anemia własne tkanki jako obce…

Isto­ta chorób autoim­muno­log­icznych pole­ga na tym, że orga­nizm trak­tu­je własne tkan­ki jako obce, w związku z tym wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które mają je zniszczyć. Jeśli układ odpornoś­ciowy jest zbyt prze­ciążony, to coraz częś­ciej zaczy­na się mylić, wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wko kole­jnym komórkom i tkankom orga­niz­mu. I właśnie dlat­ego celi­akia może współwys­tępować z taki­mi choroba­mi jak choro­ba Hashimo­to, cukrzy­ca typu I, reuma­toidalne zapale­nie stawów (RZS) czy łuszczy­ca. Powo­dem jest tu ich wspólne, autoim­muno­log­iczne podłoże.

Niski poziom żelaza, niska ferrytyna – skąd bierze się u osób z chorobą Hashimoto?

Bezpośred­nią przy­czyną jest wspom­ni­ana celi­akia, która częs­to prowadzi do ane­mii z niedoboru żelaza. Nielec­zona choro­ba trzew­na skutku­je zanikiem kosmków jeli­towych odpowiedzial­nych za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z pokar­mu. W prze­biegu celi­akii mamy do czynienia z zespołem złego wchła­ni­a­nia, którego następst­wem może być ane­mia. Niedokr­wis­tość z niedoboru żelaza doty­czy nawet 46% osób z trwałą nietol­er­ancją glutenu [3].

W orga­nizmie chorego, oprócz żelaza, może brakować również wielu innych ważnych dla zdrowia skład­ników odży­w­czych – wit­a­min A, E, D, K oraz wit­a­min z grupy B. Upośled­zone zosta­je również wchła­ni­an­ie białek i tłuszczów, pon­ad­to dochodzi do zaburzeń gospo­dar­ki wap­niowo-fos­forowej oraz rozkładu dwu­cukrów.

Rzeczy­wistym odzwier­ciedle­niem poziomu żelaza w orga­nizmie jest poziom fer­ry­tyny. Niska fer­ry­ty­na, to znak, że mamy za mało żelaza i grozi nam niedokr­wis­tość. Ane­mia jest szczegól­nie niebez­piecz­na, gdy utrzy­mu­je się dłu­go lub powraca. Dlat­ego tak ważne jest szy­bkie poz­nanie jej przy­czyny.

Rozpoznanie celiakii u osób z chorobą Hashimoto – nie zawsze takie łatwe…

Celi­ak­ię łączy się głównie z objawa­mi ze strony układu pokar­mowego, m.in. bólem brzucha, wzdę­ci­a­mi, biegunką czy wymio­ta­mi. Jeśli dolegli­woś­ci te nie wys­tępu­ją, to wyda­je nam się, że nie ma potrze­by wykony­wa­nia badań na jej obec­ność. To błąd, ponieważ celi­akia nawet w 70% przy­pad­ków prze­b­ie­ga w sposób niespecy­ficzny, niezwiązany z ukła­dem pokar­mowym. Nie jest ona też chorobą wieku dziecięcego, jak kiedyś sąd­zono. Obec­nie nawet 60% nowo zdi­ag­no­zowanych przy­pad­ków celi­akii to oso­by dorosłe [4]. To jed­nak nie wszys­tko…

Celi­akia ma też nieste­ty wiele objawów wspól­nych z chorobą Hashimo­to, przez co trud­no cza­sem odróżnić oba schorzenia.

niedokrwistość

Diagnostykę celiakii ułatwi badanie genetyczne

Przy­czy­na celi­akii leży w genach, dlat­ego najlep­szym narzędziem do jej diag­no­zowa­nia jest badanie gene­ty­czne. Oczy­wiś­cie nie u wszys­t­kich osób predys­ponowanych do celi­akii, czyli posi­adaczy hap­lo­typów HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8 choro­ba się rozwinie. Niem­niej jed­nak wato znać czyn­ni­ki mogące ją uak­ty­wnić. Do takich akty­wa­torów zal­icza się choro­ba Hashimo­to. Z tego wzglę­du wszys­tkie cier­piące na nią oso­by powin­ny, zgod­nie z rekomen­dac­ja­mi ESPGHAN, wykon­ać badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii.

Niski poziom żelaza – dieta bezglutenowa pomoże uzupełnić brakujący pierwiastek

Jeśli cho­ru­jesz na Hasi­mo­to i borykasz się z ane­mią, pomi­mo zwięk­szonej podaży żelaza oraz wit­a­min z grupy B (w tym kwa­su foliowego), to praw­dopodob­nie cho­ru­jesz też na celi­ak­ię i tylko ścisła dieta bezg­lutenowa pomoże Ci pozbyć się ane­mii.

Lecze­nie spowodu­je odbu­dowę utra­conych kosmków jeli­towych, dzię­ki czemu sub­stanc­je odży­w­cze znów będą praw­idłowo wchła­ni­ane. Z cza­sem ane­mia zniknie, a wraz z nią również inne nieprzy­jemne dolegli­woś­ci.

Zas­tanaw­iasz się pewnie, po co te wszys­tkie bada­nia? Czy mając zdi­ag­no­zowaną chorobę Hashimo­to, nie lep­iej od razu zas­tosować u siebie dietę bezg­lutenową? Odpowiedź brz­mi: NIE. Dieta bezg­lutenowa, stosowana bez potrzeb­ny, tzn. gdy toleru­je­my gluten, nie ma najm­niejszego sen­su, a wręcz może nam zaszkodz­ić. Pro­duk­ty bezg­lutenowe mają niższą wartość odży­w­czą w porów­na­niu z ich glutenowy­mi odpowied­nika­mi. Taka dieta zawsze wyma­ga więc odpowied­niej suple­men­tacji i współpra­cy z diete­tykiem. Poza tym pro­duk­ty bezg­lutenowe, zwłaszcza te mechan­icznie pozbaw­ione glutenu, są zwyk­le moc­no przetwor­zone — zaw­ier­a­ją kon­ser­wan­ty, bar­wni­ki i sub­stanc­je spul­chni­a­jące.

Warto dodać, że nie ma jed­noz­nacznych dowodów naukowych, uza­sad­ni­a­ją­cych potrze­bę stosowa­nia diety elim­i­na­cyjnej u wszys­t­kich osób z autoim­muno­log­iczny­mi choroba­mi tar­czy­cy [5]. Zrezyg­nować z glutenu powin­ni więc tylko ci chorzy, którzy oprócz Hashimo­to mają stwierd­zoną celi­ak­ię.

Wykrycie celiakii – co jeszcze zyskuje chory na Hashimoto?

Zysku­je przede wszys­tkim szan­sę na poprawę funkcjonowa­nia tar­czy­cy, a co za tym idzie szan­sę na zmiesze­nie daw­ki tyroksyny. W niek­tórych przy­pad­kach po zdi­ag­no­zowa­niu celi­akii i wprowadze­niu diety bezg­lutenowej uda­je się nawet doprowadz­ić do remisji choro­by Hashimo­to. Wykrycie celi­akii to również szansa na poprawę samopoczu­cia, pozby­cie się wielu przykrych dolegli­woś­ci, w tym prob­lemów gas­trycznych, prob­lemów skórnych, wypada­nia włosów, bólu głowy czy wresz­cie zaburzeń płod­noś­ci i poronień. Sto­su­jąc dietę bezg­lutenową po rozpoz­na­niu celi­akii, chory ma też szan­sę na uniknię­cie takich powikłań, jak nowotwór prze­wodu pokar­mowego, którego ryzyko, przy nielec­zonej choro­bie trzewnej zwięk­sza się aż 40-krot­nie!

Badanie na celiakię w testDNA da Ci pewność

  • Ofer­u­je­my sze­ro­ki zakres usług (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
  • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze go po zamówie­niu na stron­ie.
  • Do wyniku bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
  • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi). Dowiedz się więcej
  • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klin­icznej.
  • Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc naszych spec­jal­istów, którzy dostęp­ni są dla Ciebie 7 dni w tygod­niu (pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00).
  • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 15-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został pod­ważony. Dowiedz się więcej.

jak pobrać wymaz z policzka

Pobierz próbki do badania na celiakię sam w domu

Two­je prób­ki zostaną objęte bezpłat­ną gwarancją na wypadek
niepraw­idłowego pobra­nia – 100% bez­pieczeńst­wo.
badanie na celiakię w domu

 

 

 

 

 

 

Pobierz próbki do badania na celiakię w punkcie pobrań

Całkow­ity koszt bada­nia (cena bada­nia 297 zł + koszt pobra­nia przez per­son­el medy­czny 50zł): 347,-  

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Nasi specjaliści

badania na nietolerancję glutenu
badania na nietolerancję glutenu

Hashimoto ciąża i nie tylko — więcej informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródła:

[1] Rata¬jczak A., Moszak M., Grzymisławs¬ki M., Zalece¬nia żywieniowe w niedoczyn¬noś¬ci tar-czy¬cy i choro¬bie Hashimo¬to, „Pielęg¬niarst¬wo i zdrowie pub¬liczne” 2017, 7(4), s. 309.
[2] Nowe wyty¬czne diag¬nos¬ty¬ki celi¬akii wg Europe¬jskiego Towarzyst¬wa Gas¬troen¬terologii, Hepa¬tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), oprac. A. Rybak, „Stan¬dardy Medy¬czne Pedi¬a¬tria” 2012, 9, s. 179–184.
[3] Ran­ji­ni R. Roy, Matthew R. Thomas, 25-let­nia kobi­eta z niedokr­wis­toś­cią, tłum. Jabłońs­ka-Som A., „Medy­cy­na po Dyplomie” 2011, vol. 20, nr 2.
[4] D. Sato¬ra, K. Bochen, A. Prys¬tu¬pa, J. Pietraszek-Mam¬carz, J. Mosiewicz, J. Sch¬abows¬ki, Celi¬akia – choro¬ba nie tylko dziecię¬ca, „Fam¬i¬ly Med¬i¬cine & Pri¬ma¬ry Care Review” 2011, 13, 1.
[5] K. Pas¬tu¬si¬ak, J. Michałows¬ka, P. Bog¬dańs¬ki, Postępowanie diete¬ty¬czne w chorobach tar¬czy-cy, „Forum Zaburzeń Meta¬bol¬icznych” 2017, 8, 4, s. 159.

Data publikacji: 04/12/2018