Badania genetyczne dla dzieci – test NOVA

Jakie bada­nia gene­ty­czne dla dzieci zro­bić? Warto postaw­ić na nowoczes­ną diag­nos­tykę – test NOVA. To badanie, które jed­nocześnie bada dziecko w kierunku 87 chorób wrod­zonych i sprawdza jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je zawarte w lekach. Wobec wielu chorób badanych tym testem do tej pory byliśmy bezbron­ni.

  1. Ile kosz­tu­ją bada­nia gene­ty­czne dla dzieci?
  2. Kiedy zro­bić bada­nia gene­ty­czne dziecku?
  3. Gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne dziecku?
  4. Jak się wykonu­je bada­nia gene­ty­czne dla dzieci?

Ile kosztują badania genetyczne dla dzieci?

Test NOVA to bard­zo sze­rok­ie badanie sprawdza­jące 12 tysię­cy zmi­an w genach dziec­ka – odpowiedzial­nych m.in. za choro­by meta­bol­iczne i wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci. Ile kosz­tu­ją bada­nia gene­ty­czne dla dzieci? Cena tego rodza­ju badań to trochę pon­ad 3500 zło­tych.

Kiedy zrobić badania genetyczne dziecku?

Na badanie NOVA decy­du­ją się przede wszys­tkim rodz­ice dzieci, u których wys­tępu­ją różnego rodza­ju niepoko­jące objawy, m.in. ule­wanie, gorącz­ki nie­jas­nego pochodzenia, sen­ność, nad­pobudli­wość, drgaw­ki. Wykonu­ją je też rodz­ice chcą­cy kom­plek­sowo zad­bać o stan zdrowia swo­jego dziec­ka – tym bardziej, że wiele chorób wrod­zonych nie daje na początku widocznych objawów, a dziecko wyda­je się zdrowe.

Kiedy zro­bić bada­nia gene­ty­czne dziecku? Tak naprawdę dedykowane jest ono już malutkim dzieciom i im wcześniej zostanie wyko­nane, tym lep­iej – jeśli zostanie wykry­ta jakaś niepraw­idłowość, łatwiej i szy­b­ciej będzie moż­na rozpocząć odpowied­nie lecze­nie.

Gdzie zrobić badania genetyczne dla dzieci?

Chcesz zro­bić test NOVA i zas­tanaw­iasz się, gdzie zro­bić bada­nia gene­ty­czne dla dzieci? Zestaw do pobra­nia próbek moż­na zamówić na dowol­ny adres – wów­czas aby zro­bić badanie, nie musisz udawać się z dzieck­iem do przy­chod­ni. Moż­na także umówić się do jed­nej z 200 placówek na obranie mate­ri­ału przez doświad­c­zony per­son­el medy­czny.

Jak się wykonuje badania genetyczne dla dzieci?

A jak się wykonu­je bada­nia gene­ty­czne dla dzieci? Czy są bolesne? Bada­nia tego rodza­ju wykony­wane są na pod­staw­ie wymazu z policz­ka. To bard­zo trwały mate­ri­ał, który moż­na pobrać każde­mu malu­chowi. Pobranie wymazu jest szy­bkie i bezbolesne, co jest ważne szczegól­nie w przy­pad­ku najmłod­szych pac­jen­tów. Później mate­ri­ał anal­i­zowany jest w lab­o­ra­to­ri­um.

Data publikacji: 13/12/2018