Badania genetyczne dziecka – test NOVA

Nowoczes­na diag­nos­ty­ka pozwala zbadać dziecko w kierunku chorób gene­ty­cznych, wobec których wcześniej byliśmy bezbron­ni – m.in. wrod­zonych błędów metab­o­liz­mu i pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka NOVA anal­izu­je aż 12 tysię­cy zmi­an w genach za jed­nym razem.

  1. Jak wyglą­da badanie gene­ty­czne dziec­ka?
  2. Bada­nia gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie?
  3. Czy bada­nia gene­ty­czne dziec­ka są refun­dowane?
  4. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka – jaka jest ich cena?

Jak wygląda badanie genetyczne dziecka?

Test NOVA pozwala zbadać dziecko w kierunku 87 chorób gene­ty­cznych, a także bada jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je lecznicze – na pod­staw­ie jed­nej prób­ki. A jak wyglą­da badanie gene­ty­czne dziec­ka i pobranie mate­ri­ału? Do tes­tu pobier­any jest wymaz z buzi dziec­ka. Moż­na zro­bić to samodziel­nie w domu lub w jed­nym z 200 punk­tów pobrań. Pobranie wymazu jest szy­bkie, proste i całkowicie bezbolesne.

Badania genetyczne u małych dzieci – czy wiek ma znaczenie?

Test NOVA moż­na wykon­ać już u najm­niejszych dzieci, dba­jąc o ich stan zdrowia od nar­o­dzin. Bada­nia gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie? Dla samej real­iza­cji tes­tu nie, jed­nak im wcześniej prze­badasz dziecko, tym efek­ty­wniejsze będzie ewen­tu­alne lecze­nie. Cza­sa­mi wystar­czy np. spec­jal­na dieta, aby zapo­biec negaty­wnym skutkom choro­by (np. upośledze­niu czy uszkodze­niu organów).

Czy badania genetyczne dziecka są refundowane?

Chcesz zro­bić test NOVA i zas­tanaw­iasz się czy bada­nia gene­ty­czne dziec­ka są refun­dowane? Aby wykon­ać to badanie i prze­badać malucha w kierunku niemal 90 różnych chorób wrod­zonych, musisz sko­rzys­tać z włas­nych środ­ki. Cena – w porów­na­niu z sze­rokim i różnorod­nym zakre­sem – nie jest jed­nak wcale wyso­ka. Ist­nieje również możli­wość sko­rzys­ta­nia z dogod­nych rat.

Badania genetyczne dziecka – jaka jest ich cena?

Test NOVA daje okazję bard­zo szy­bkiego wykrycia kilkudziesię­ciu chorób wrod­zonych, co dla wielu maluchów jest szan­są na szy­bkie rozpoczę­cie leczenia i ochronę życia, a nawet zdrowia. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka – jaka jest ich cena? Koszt tes­tu NOVA to ok. 3500 zło­tych. Zaw­iera on nie tylko badanie dziec­ka w kierunku 87 chorób i anal­izę wrażli­woś­ci na 32 sub­stanc­je lecznicze, ale też kon­sul­tację z gene­tykiem.

Data publikacji: 19/12/2018