Badanie płci po poronieniu — dlaczego warto je wykonać?

Po co robić badanie płci po poronieniu, Gdzie zrobić badanie płci po poronieniu, Ile kosztuje badanie płci po poronieniu, Czy badanie płci po poronieniu jest refundowanePoronie­nie to wiel­ka trage­dia dla rodz­iców, którzy z nadzieją oczeki­wali na dziecko. Jest to ogrom­na trau­ma dla kobi­ety, która to przeżyła. Po poronie­niu wskazane jest wyko­nanie badań sprawdza­ją­cych płeć dziec­ka, ponieważ każ­da kole­j­na ciąża ma miano ciąży zagrożonej. Warto więc wiedzieć co było przy­czyną poronienia, zan­im zde­cy­du­je­my się ponowną próbę posi­ada­nia dziec­ka. Niemalże 70% poronień powodu­ją wady gene­ty­czne.

Po co robić badanie płci po poronie­niu?
Gdzie zro­bić badanie płci po poronie­niu?
Ile kosz­tu­je badanie płci po poronie­niu?
Czy badanie płci po poronie­niu jest refun­dowane?

Po co robić badanie płci po poronieniu?

Badanie płci dziec­ka po poronie­niu wykonu­je się między inny­mi aby załatwić wszelkie for­mal­noś­ci. Płeć dziec­ka jest potrzeb­na aby uzyskać potrzeb­ne doku­men­ty do rejes­tracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, zor­ga­ni­zowa­nia pogrze­bu oraz otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego i urlopu macierzyńskiego. Rodz­ice zmarłego dziec­ka otrzy­mu­ją zasiłek w kwocie 4000 zł. Matce, która poroniła przysługu­je pra­wo do urlopu macierzyńskiego. Badanie płci jest również istotne przy ustal­e­niu przy­czyny poronienia.

Wielu rodz­iców decy­du­je się także na badanie płci aby nadać dziecku imię, pogodz­ić się z jego śmier­cią i pożeg­nać się z nim.

Badanie, które określi płeć po poronie­niu wykonu­je się bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży.

Gdzie zrobić badanie płci po poronieniu?

W sytu­acji kiedy lekarz w szpi­talu nie jest w stanie określić płci dziec­ka, jedynym rozwiązaniem dla mat­ki są bada­nia gene­ty­czne. Badanie to moż­na wykon­ać między inny­mi w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Jest to lab­o­ra­to­ri­um, które wykonu­je bada­nia na tere­nie całej Pol­s­ki, a wyni­ki badać są dostar­czane już po 5 dni­ach. Koszt bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um to 397 zł.

Ile kosztuje badanie płci po poronieniu?

Badanie w kierunku płci dziec­ka po poronie­niu wynosi zazwyczaj około 400 zł. Jest to całkowi­ta cena bada­nia oraz bard­zo częs­to kuri­era, które odbiera próbkę i zawozi ją do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to śred­nia cena jaką na rynku może­my spotkać. Ist­nieją także lab­o­ra­to­ria, które ofer­u­ją wyko­nanie badań za dużo więk­szą kwotę.

Czy badanie płci po poronieniu jest refundowane?

Badanie płci po poronie­niu nie jest refun­dowane przez NFZ i może­my je wykon­ać jedynie na włas­ny koszt.

Data publikacji: 01/04/2019