Badanie płci po poronieniu — dlaczego warto je wykonać?

Po co robić badanie płci po poronieniu, Gdzie zrobić badanie płci po poronieniu, Ile kosztuje badanie płci po poronieniu, Czy badanie płci po poronieniu jest refundowane

Poronie­nie to wiel­ka trage­dia dla rodz­iców, którzy z nadzieją oczeki­wali na dziecko. Jest to ogrom­na trau­ma dla kobi­ety, która to przeżyła. Po poronie­niu wskazane jest wyko­nanie badań sprawdza­ją­cych płeć dziec­ka, ponieważ każ­da kole­j­na ciąża ma miano ciąży zagrożonej. Warto więc wiedzieć co było przy­czyną poronienia, zan­im zde­cy­du­je­my się ponowną próbę posi­ada­nia dziec­ka. Niemalże 70% poronień powodu­ją wady gene­ty­czne.

Po co robić badanie płci po poronie­niu?
Gdzie zro­bić badanie płci po poronie­niu?
Ile kosz­tu­je badanie płci po poronie­niu?
Czy badanie płci po poronie­niu jest refun­dowane?

Po co robić badanie płci po poronieniu?

Badanie płci dziec­ka po poronie­niu wykonu­je się między inny­mi aby załatwić wszelkie for­mal­noś­ci. Płeć dziec­ka jest potrzeb­na aby uzyskać potrzeb­ne doku­men­ty do rejes­tracji w Urzędzie Stanu Cywilnego, zor­ga­ni­zowa­nia pogrze­bu oraz otrzy­ma­nia zasiłku pogrze­bowego i urlopu macierzyńskiego. Rodz­ice zmarłego dziec­ka otrzy­mu­ją zasiłek w kwocie 4000 zł. Matce, która poroniła przysługu­je pra­wo do urlopu macierzyńskiego. Badanie płci jest również istotne przy ustal­e­niu przy­czyny poronienia.

Wielu rodz­iców decy­du­je się także na badanie płci aby nadać dziecku imię, pogodz­ić się z jego śmier­cią i pożeg­nać się z nim.

Badanie, które określi płeć po poronie­niu wykonu­je się bez wzglę­du na czas trwa­nia ciąży.

Gdzie zrobić badanie płci po poronieniu?

W sytu­acji kiedy lekarz w szpi­talu nie jest w stanie określić płci dziec­ka, jedynym rozwiązaniem dla mat­ki są bada­nia gene­ty­czne. Badanie to moż­na wykon­ać między inny­mi w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Jest to lab­o­ra­to­ri­um, które wykonu­je bada­nia na tere­nie całej Pol­s­ki, a wyni­ki badać są dostar­czane już po 5 dni­ach. Koszt bada­nia w tym lab­o­ra­to­ri­um to 397 zł.

Ile kosztuje badanie płci po poronieniu?

Badanie w kierunku płci dziec­ka po poronie­niu wynosi zazwyczaj około 400 zł. Jest to całkowi­ta cena bada­nia oraz bard­zo częs­to kuri­era, które odbiera próbkę i zawozi ją do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to śred­nia cena jaką na rynku może­my spotkać. Ist­nieją także lab­o­ra­to­ria, które ofer­u­ją wyko­nanie badań za dużo więk­szą kwotę.

Czy badanie płci po poronieniu jest refundowane?

Badanie płci po poronie­niu nie jest refun­dowane przez NFZ i może­my je wykon­ać jedynie na włas­ny koszt.

Data publikacji: 01/04/2019