Ból brzucha, biegunka, wzdęciaMęczy Cię ból brzucha, biegunki i wzdęcia? To badanie pomoże Ci się od nich uwolnić!

 

Bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki lub zaparcia mogą być syg­nałem, że nie toleru­jesz glutenu czyli biał­ka zawartego w zbożach lub lak­tozy — cukru mlecznego. To jedne z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych nietol­er­ancji pokar­mowych. Więk­szość pac­jen­tów wykonu­ją­cych u nas paki­et badań “zdrowe jeli­ta” z powodu dręczą­cych ich prob­lemów ze strony układu pokar­mowego uzysku­je pozy­ty­wny wynik tes­tu gene­ty­cznego czyli taki, który stwierdza predys­pozy­c­je gene­ty­czną do nietol­er­ancji glutenu lub lak­tozy. Dzię­ki temu, że wykon­ali bada­nia mogą jed­nak wprowadz­ić odpowied­nią dietę, aby odzyskać radość życia, pewność siebie oraz uwol­nić się od dręczą­cych dolegli­woś­ci.

Kiedy w szczególności powinieneś wykonać pakiet badań “zdrowe jelita”

  • Jeśli ręczą Cię dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego takie jak biegun­ki, bóle brzucha, wzdę­cia czy zaparcia o niewy­jaśnionej przy­czynie
  • Jeśli ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je na celi­ak­ię lub nietol­er­ancję lak­tozy
  • Jeśli masz Hashimo­to lub inną chorobę autoim­muno­log­iczną albo cukrzy­cę typu I
  • Jeśli zauważyłeś, że Two­je dolegli­woś­ci nasi­la­ją się po zjedze­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten np. pieczy­wa oraz pro­duk­tów mlecznych
  • Jeśli towarzyszy Ci ciągłe uczu­cie zmęczenia lub złe samopoczu­cie
  • Jeśli masz prob­le­my skórne

Co właściwie badamy?

Paki­et badań “Zdrowe jeli­ta” obe­j­mu­je bada­nia gene­ty­czne w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy (cukru mlecznego) oraz w kierunku celi­akii czyli trwałej nietol­er­ancji glutenu.

.

Obie nietol­er­anc­je mają swo­je źródło w jeli­tach. Wiele chorób, począwszy od prob­lemów gas­trycznych, przez zmi­any skórne aż po na niepłod­ność czy nowot­wory prze­wodu pokar­mowego może mieć swój początek właśnie w nich. Nie bez powodu jeli­ta nazy­wane są więc „drugim mózgiem”.

.

Jeśli cho­ru­jesz na celi­ak­ię gluten dzi­ała na Twój orga­nizm toksy­cznie. Dochodzi do wyniszczenia kosmków jeli­towych, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. W kon­sek­wencji pojaw­ia­ją się niedobo­ry ważnych skład­ników (w tym wit­a­min i min­er­ałów), leki nie mogą się wchła­ni­ać, a w jeli­tach wys­tępu­je stały stan zapal­ny.

.

Dlaczego tak się dzieje? Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną. Orga­nizm zami­ast traw­ić gluten, wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które niszczą jeli­ta. Nic więc dzi­wnego, że towarzyszy Ci więc ciągły ból brzucha, wzdę­cia czy biegun­ki. Jeśli pode­jrze­wasz u siebie nietol­er­ancję glutenu powinieneś jak najszy­b­ciej wykon­ać badanie. Zwleka­jąc z tym niszczysz swój orga­nizm. Szy­b­ka diag­noza i zas­tosowanie leczenia poz­woli Ci nato­mi­ast odzyskać zdrowie, odbu­dować kom­s­ki jeli­towe oraz wresz­cie uwol­nić się od dolegli­woś­ci.

 

 

A co z tą nietolerancją laktozy?

Nietol­er­ancję lak­tozy ma nawet co trze­ci Polak (37% osób). Niewiele osób jed­nak wie, że może ona prowadz­ić nie tylko do bólu brzucha czy wzdęć ale też do ast­my, zapale­nia stawów czy osteo­porozy. Więk­szość osób ma zapisaną nietol­er­ancję lak­tozy z genach. Jeśli u Ciebie również tak jest z wiekiem będziesz coraz gorzej przyswa­jał ten cuki­er mleczy dlat­ego powinieneś ograniczyć jego spoży­cie, aby nie narażać się na bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki oraz inne powikła­nia. Co jeśli test gene­ty­czny nie wykaże nietol­er­ancji lak­tozy, a Ty jed­nak źle się czu­jesz po pro­duk­tach mlecznych? To bard­zo dobra wiado­mość ponieważ praw­dopodob­nie Two­ja nietol­er­anc­ja lak­tozy jest tylko objawem stanu zapal­nego w jeli­tach lub innej choro­by. Jeśli ją wyleczysz będziesz mógł na nowo powró­cić do spoży­wa­nia pro­duk­tów mlecznych.

Może się okazać, że za nietolerancję laktozy odpowiedzialna jest celiakia

Cza­sem okazu­je się, że za nietol­er­ancję lak­tozy odpowia­da celi­akia, wtedy nietol­er­anc­ja lak­tozy jest odwracal­na. Czemu tak się dzieje? Nielec­zona celi­akia prowadzi do zaników jeli­towych, uszkod­zone zosta­ją również rąb­ki szc­zoteczkowe w jeli­cie — które odpowia­da za pro­dukcję enzy­mu odpowiedzial­nego za “traw­ie­nie” lak­tozy. Nazy­wanie jest to wów­czas wtórną nietol­er­ancją lak­tozy, która jest odwracal­na. W takiej sytu­acji jeśli zdi­ag­nozu­jesz celi­ak­ię, będziesz stosował dietę bezg­lutenową, jeli­ta się odbudu­ją a pro­dukc­ja enzy­mu lak­tazy wró­ci do normy i wró­ci tol­er­anc­ja na pro­duk­ty mleczne zaw­ier­a­jące lak­tozę.

! Tylko badanie gene­ty­czne jest w stanie wykazać czy to nietol­er­anc­ja lak­tozy stała czy odwracal­na spowodowana inną choro­ba. Test wodor­owy czy parokrot­ny pomi­ar glukozy we krwi po doust­nym poda­niu lak­tozy nie wykażą typu nietol­er­ancji. 

Najczęstsze mity na temat celiakii — przez co 95% chorych nie wie o tym, że ją ma [1]

  • Celi­akii bo to choro­ba dzieci — kiedyś fak­ty­cznie celi­akia była uznawana za chorobę dzieci jed­nak aktu­al­nie  60% nowo rozpoz­nanych przy­pad­ków celi­akii doty­czy osób dorosłych [2].
  • Z celi­akii moż­na wyros­nąć – nieste­ty, celi­akia jest trwałą nietol­er­ancją glutenu, zatem nie moż­na z niej wyros­nąć.
  • Prob­le­my gas­tryczne takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki czy zaparcia częs­to są diag­no­zowane jako zespół jeli­ta nad­wrażli­wego, a bard­zo częs­to stoi za tym celi­akia. 

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na nietolerancje pokarmowe 

Wybier­a­jąc badanie gene­ty­czne warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie celi­akii powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Z kolei badanie na nietol­er­ancję lak­tozy powin­no obe­j­mować dwie zmi­any w genie LCT — C/T(-13910) oraz G/A(-22018). Oprócz najsz­er­szego zakre­su do bada­nia celi­akii  otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego.

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


 


 

Źródła:

[1] Pawlaczyk, S. Milews­ka, A. Rokows­ka-Waluch, K. Korzeniows­ka, Lecze­nie diete­ty­czne w celi­akii i opryszczkowatym zapale­niu skóry, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2012, 5, s. 10.

[2] D. Sato­ra, K. Bochen, A. Prys­tu­pa, J. Pietraszek-Mam­carz, J. Mosiewicz, J. Sch­abows­ki, Celi­akia – choro­ba nie tylko dziecię­ca, „Fam­i­ly Med­i­cine & Pri­ma­ry Care Review” 2011, 13, 1.)

 

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Tagi: łuszczy­ca lecze­nie, łuszczy­ca lecze­nie dietą, łysie­nie plack­owate lecze­nie, łysie­nie plack­owate objawyprob­le­my skórne, egze­ma, azs, atopowe zapale­nie skóry lecze­nie, egze­ma leczenia

Data publikacji: 08/08/2017, Data aktualizacji: 15/05/2019