Ból brzucha, biegunka, wzdęciaMęczy Cię ból brzucha, biegunki i wzdęcia? To badanie pomoże Ci się od nich uwolnić!

 

Bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki lub zaparcia mogą być syg­nałem, że nie toleru­jesz glutenu czyli biał­ka zawartego w zbożach lub lak­tozy — cukru mlecznego. To jedne z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych nietol­er­ancji pokar­mowych. Więk­szość pac­jen­tów wykonu­ją­cych u nas paki­et badań “zdrowe jeli­ta” z powodu dręczą­cych ich prob­lemów ze strony układu pokar­mowego uzysku­je pozy­ty­wny wynik tes­tu gene­ty­cznego czyli taki, który stwierdza predys­pozy­c­je gene­ty­czną do nietol­er­ancji glutenu lub lak­tozy. Dzię­ki temu, że wykon­ali bada­nia mogą jed­nak wprowadz­ić odpowied­nią dietę, aby odzyskać radość życia, pewność siebie oraz uwol­nić się od dręczą­cych dolegli­woś­ci.

Kiedy w szczególności powinieneś wykonać pakiet badań “zdrowe jelita”

  • Jeśli ręczą Cię dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego takie jak biegun­ki, bóle brzucha, wzdę­cia czy zaparcia o niewy­jaśnionej przy­czynie
  • Jeśli ktoś w Two­jej rodzinie cho­ru­je na celi­ak­ię lub nietol­er­ancję lak­tozy
  • Jeśli masz Hashimo­to lub inną chorobę autoim­muno­log­iczną albo cukrzy­cę typu I
  • Jeśli zauważyłeś, że Two­je dolegli­woś­ci nasi­la­ją się po zjedze­niu pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten np. pieczy­wa oraz pro­duk­tów mlecznych
  • Jeśli towarzyszy Ci ciągłe uczu­cie zmęczenia lub złe samopoczu­cie
  • Jeśli masz prob­le­my skórne

Co właściwie badamy?

Paki­et badań “Zdrowe jeli­ta” obe­j­mu­je bada­nia gene­ty­czne w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy (cukru mlecznego) oraz w kierunku celi­akii czyli trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Obie nietol­er­anc­je mają swo­je źródło w jeli­tach. Wiele chorób, począwszy od prob­lemów gas­trycznych, przez zmi­any skórne aż po na niepłod­ność czy nowot­wory prze­wodu pokar­mowego może mieć swój początek właśnie w nich. Nie bez powodu jeli­ta nazy­wane są więc „drugim mózgiem”.

Jeśli cho­ru­jesz na celi­ak­ię gluten dzi­ała na Twój orga­nizm toksy­cznie. Dochodzi do wyniszczenia kosmków jeli­towych, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. W kon­sek­wencji pojaw­ia­ją się niedobo­ry ważnych skład­ników (w tym wit­a­min i min­er­ałów), leki nie mogą się wchła­ni­ać, a w jeli­tach wys­tępu­je stały stan zapal­ny.

Dlaczego tak się dzieje? Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną. Orga­nizm zami­ast traw­ić gluten, wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które niszczą jeli­ta. Nic więc dzi­wnego, że towarzyszy Ci więc ciągły ból brzucha, wzdę­cia czy biegun­ki. Jeśli pode­jrze­wasz u siebie nietol­er­ancję glutenu powinieneś jak najszy­b­ciej wykon­ać badanie. Zwleka­jąc z tym niszczysz swój orga­nizm. Szy­b­ka diag­noza i zas­tosowanie leczenia poz­woli Ci nato­mi­ast odzyskać zdrowie, odbu­dować kom­s­ki jeli­towe oraz wresz­cie uwol­nić się od dolegli­woś­ci.

 

 

A co z tą nietolerancją laktozy?

Nietol­er­ancję lak­tozy ma nawet co trze­ci Polak (37% osób). Niewiele osób jed­nak wie, że może ona prowadz­ić nie tylko do bólu brzucha czy wzdęć ale też do ast­my, zapale­nia stawów czy osteo­porozy. Więk­szość osób ma zapisaną nietol­er­ancję lak­tozy z genach. Jeśli u Ciebie również tak jest z wiekiem będziesz coraz gorzej przyswa­jał ten cuki­er mleczy dlat­ego powinieneś ograniczyć jego spoży­cie, aby nie narażać się na bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki oraz inne powikła­nia. Co jeśli test gene­ty­czny nie wykaże nietol­er­ancji lak­tozy, a Ty jed­nak źle się czu­jesz po pro­duk­tach mlecznych? To bard­zo dobra wiado­mość ponieważ praw­dopodob­nie Two­ja nietol­er­anc­ja lak­tozy jest tylko objawem stanu zapal­nego w jeli­tach lub innej choro­by. Jeśli ją wyleczysz będziesz mógł na nowo powró­cić do spoży­wa­nia pro­duk­tów mlecznych.

Najbardziej dokładny pakiet badań genetycznych na nietolerancje pokarmowe

Wybier­a­jąc badanie gene­ty­czne warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie celi­akii powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03).  Z kolei badanie na nietol­er­ancję lak­tozy powin­no obe­j­mować dwie zmi­any w genie LCT — C/T(-13910) oraz G/A(-22018). Oprócz najsz­er­szego zakre­su do bada­nia celi­akii  otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego.

Odczyn­ni­ki stosowane do wyko­na­nia naszego tes­tu na celi­ak­ię posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD. Dzię­ki temu mają Państ­wo gwarancję, że mogą być stosowane w diag­nos­tyce medy­cznej. Nie wszys­tkie testy na  na rynku posi­ada­ją ten cer­ty­fikat ponieważ kon­tro­la jakoś­ci jest kosz­tow­na. Daje jed­nak pac­jen­towi bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku dlat­ego my szczegól­nie o nią dbamy.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Dwie zmi­any w genie LCT: C/T(-13910) oraz G/A(-22018) odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy
-Zalece­nia lekarskie do wyniku

.

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Tagi: łuszczy­ca lecze­nie, łuszczy­ca lecze­nie dietą, łysie­nie plack­owate lecze­nie, łysie­nie plack­owate objawyprob­le­my skórne, egze­ma, azs, atopowe zapale­nie skóry lecze­nie, egze­ma leczenia