Celiakia badania – co warto o nich wiedzieć?

Celiakia badania z krwi czy testy genetyczne, Jakie badania na celiakię są pewne, Celiakia badania u dzieci czy wszystkie są wiarygodne, Czy badania na celiakię są refundowane

Celi­akia jest chorobą o podłożu gene­ty­cznym, która pole­ga na niepraw­idłowej reakcji orga­niz­mu na dostar­czany gluten. Choro­ba może mieć bard­zo poważne kon­sek­wenc­je zdrowotne, dlat­ego warto wykryć i leczyć ją jak najszy­b­ciej. Jak to zro­bić w pewny sposób? Celi­akia bada­nia – dowiedz się więcej!

Celi­akia – bada­nia z krwi czy testy gene­ty­czne?

Jakie bada­nia na celi­ak­ię są pewne?

Celi­akia bada­nia u dzieci – czy wszys­tkie są wiary­godne?

Czy bada­nia na celi­ak­ię są refun­dowane?

Celiakia – badania z krwi czy testy genetyczne?

Nielec­zona celi­akia może powodować szereg objawów i dolegli­woś­ci – od prob­lemów żołąd­kowych, przez ane­mię, depresję czy afty, aż po poronienia, niepłod­ność czy nawet nowotwór. Jak zatem wykryć chorobę? Celi­akia – bada­nia z krwi czy testy gene­ty­czne? Na początku warto wykon­ać badanie DNA. A to dlat­ego, że brak genów oznacza brak celi­akii ter­az i w przyszłoś­ci – być może dal­sze bada­nia nie będą w ogóle konieczne.

Jakie badania na celiakię są pewne?

Celi­akia może wys­tąpić tylko u osób, które mają określone geny. Jakie bada­nia na celi­ak­ię są pewne? Przede wszys­tkim właśnie bada­nia DNA, ponieważ na ich wynik nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne takie jak wiek, choro­by towarzyszące, stosowane leki czy dieta bezg­lutenowa.

Prze­ci­w­ci­ała mogą nato­mi­ast nie wys­tępować u niek­tórych osób (wtedy wynik będzie fałszy­wie ujem­ny), np. u będą­cych na diecie bez glutenu czy z chorobą wątro­by. Również biop­s­ja jeli­ta nie wskaże jed­noz­nacznej przy­czyny zniszczeń kosmków.

Celiakia badania u dzieci – czy wszystkie są wiarygodne?

A co z najmłod­szy­mi pac­jen­ta­mi? Celi­akia bada­nia u dzieci – czy wszys­tkie są wiary­godne? W tym przy­pad­ku sprawa wyglą­da podob­nie – najpewniejsze są bada­nia DNA, które wskażą, czy u dziec­ka obec­ne są w ogóle geny celi­akii. Bada­nia prze­ci­w­ci­ał czy biop­sję jeli­ta warto wiec wykon­ać dopiero wtedy, gdy badanie DNA wykaże obec­ność genów.

Czy badania na celiakię są refundowane?

Gene­ty­czne badanie na celi­ak­ię wystar­czy wykon­ać raz w życiu – w prze­ci­wieńst­wie do innych badań, które trze­ba pow­tarzać. Czy bada­nia na celi­ak­ię są refun­dowane? Bada­nia DNA najczęś­ciej trze­ba wykon­ać na włas­ną rękę. Bada­nia krwi i biop­s­ja jeli­ta mogą być nato­mi­ast refun­dowane w określonych przy­pad­kach.

Data publikacji: 08/02/2019