Cennik badań medycznych

Poniżej zna­jdą Państ­wo szczegółowy cen­nik ofer­owanych przez nas badań z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej. W cenie każdego bada­nia zawarty jest koszt zestawu do pobra­nia mate­ri­ału wraz z wysyłką. Cena zaw­iera także gwarancję na ponowne bezpłatne pobranie próbek, gdy­by okaza­ło się, że poprzed­nia prób­ka została niepraw­idłowo pobrana. Wynik przesyłany jest do Państ­wa bezpłat­nie pocztą.

Bada­nia po poronie­niu

Badanie płci w materiale poronnym

 • Wynik w 3–5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
img
tel
Cena: 397,-

zamów

Badanie genetycznych przyczyn poronienia

 • Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 3–10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 820,-

zamów

Trombofilia wrodzona Pakiet Standard

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR (C677T i A1298C), PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowy kuri­er
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,-

zamów

Trombofilia wrodzona Pakiet Plus

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, mutac­ja genu MTHFR (C677T i A1298C), PAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 443,-

zamów

Badanie mutacji genu MTHFR

 • Anal­iza mutacji C677T i A1298C genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

Badanie mutacji czynnika V Leiden (G1691A/R506Q)

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie mutacji genu protrombiny (G20210A)

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie PAI-1/SERPINE1

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie V R2

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 217,-

zamów

Badanie kariotypu

 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
tel
Cena: 387,- 500,-

zamów

Badanie kariotypu PAKIETOWE

 • Badanie kar­i­o­ty­pu
 • Badanie trom­bofil­ii wrod­zonej
 • Pobranie w placów­ce
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 3–4 tygod­nie
tel
Cena: 897,-

zamów

Pakiet badań po poronieniu STANDARD

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 550,- 697,-

zamów

Pakiet badań po poronieniu PREMIUM

 • Trom­bofil­ia wrod­zona + celi­akia + 30 min­ut kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 699,- 897,-

zamów


Nietol­er­anc­je pokar­mowe

Celiakia STANDARD

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

Celiakia EXPRESS

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

Celiakia PREMIUM

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

Nietolerancja laktozy

 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

Pakiet “Zdrowe jelita”

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia do 15 dni roboczych  (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla dzieci

Test NOVA — nowy wymiar diagnostyki

 • Określe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia 87 wrod­zonych chorób gene­ty­cznych
 • Badanie wrażli­woś­ci dziec­ka na 32 leki
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik do 20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 3667,-

czytaj więcej

Badania mutacji genu MTHFR

 • Anal­iza mutacji C677T i A1298C genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

Celiakia STANDARD

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

Celiakia EXPRESS

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 377,- 547,-

zamów

Celiakia PREMIUM

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) + 30 min­ut kon­sul­tacji tel. lekarskiej lub diete­ty­cznej
 • Zalece­nie lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 397,- 567,-

zamów

Nietolerancja laktozy

 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018) w jed­nej cenie!
 • Wynik do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 297,- 417,-

zamów

Pakiet “Zdrowe jelita”

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Badanie dwóch mutacji w genie LTC (13910 i 22018)
 • Czas oczeki­wa­nia do 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era
tel
Cena: 494,- 667,-

zamów


Bada­nia dla kobi­et w ciąży

Badanie mutacji genu MTHFR

 • Anal­iza mutacji C677T i A1298C genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Dar­mowe dostar­cze­nie zestawu
 • Wynik w 10–14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 277,-

zamów

Badanie NIFTY

 • Określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Pataua, tri­somii 9, tri­somii 16, tri­somii 22, zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXX, XYY oraz zespołu wybranych mikrod­elecji
 • Dostęp­ne po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 11 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 2397,-

czytaj więcej


Badanie w kierunku Alzheimera

Badanie na Alzheimera

 • Anal­iza geno­ty­pu ApoE, która pomoże Ci ustal­ić, czy masz zwięk­szone ryzyko choro­by Alzheimera oraz miażdży­cy
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 330,- 430,-

zamów


Badanie w kierunku hemochro­ma­tozy

Badanie na hemochromatozę

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 297,- 350,-

zamów

Hemochromatoza EXPRESS

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
tel
Cena: 377,-

zamów

Hemochromatoza PREMIUM (konsultacja ze specjalistą)

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFE: C282Y, H63D, S65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na z lekarzem – spec­jal­istą w diag­no­zowa­niu hemochro­ma­tozy
tel
Cena: 397,-

zamów


Usłu­ga pobra­nia mate­ri­ału w placów­ce (płat­ność na miejs­cu w placów­ce): 50,-

Pewny wynik

Pro­ponu­je­my Państ­wu wyko­nanie najskuteczniejszych na rynku badań medy­cznych opar­tych na metodzie gene­ty­cznej (PCR). W bada­ni­ach stosowane są najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD. Testy te odz­nacza­ją się wygodą, bez­pieczeńst­wem i – co najważniejsze – jed­noz­nacznym rezul­tatem Czy­taj więcej o lab­o­ra­to­ri­um

Konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą liczyć na kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą (oso­bistą albo tele­fon­iczną). Poz­naj nasz zespół

Pozytywne opinie pacjentów

Dbamy o to, żeby nasi pac­jen­ci byli zad­owoleni z wyko­nanego bada­nia oraz jakoś­ci naszej obsłu­gi. Staramy się każdego pac­jen­ta otoczyć możli­wie jak najlep­szą opieką i dużą wagę przy­wiązu­je­my do pro­ce­dur stosowanych w naszym lab­o­ra­to­ri­um. Cieszymy się, że każdego dnia otrzy­mu­je­my od Państ­wa tak wiele pozy­ty­wnych opinii. Sprawdź opinie o nas

 

Witam, jestem pod wraże­niem pro­fesjon­al­iz­mu lab­o­ra­to­ri­um testd­na. Ja byłam oso­biś­cie w siedz­i­bie testd­na na pobra­niu mate­ri­ału. Pani obsługu­ją­ca nas była przesym­pa­ty­cz­na, wszys­tko expres­sowo załatwione bez kole­j­ki. Wynik ide­al­nie w ter­minie. Inni powin­ni się od Was uczyć jak trak­tować pac­jen­ta. Szcz­erze pole­camSonia, mail wysłany 15 wrześ­nia 2017, 20:33

Przewaga nad innymi metodami diagnostycznymi

Badania genetyczne:

 1. gwaran­tu­ją jed­noz­naczny wynik – uzyskanie fałszy­wego rezul­tatu jest prak­ty­cznie niemożli­we;
 2. wystar­czy wykon­ać raz w życiuDNA jest niezmi­enne i takie samo w każdej komórce orga­niz­mu;
 3. są niein­wazyjne – pobranie próbek jest szy­bkie, wygodne i bez­pieczne (najczęś­ciej wystar­czy wymaz z policz­ka);
 4. moż­na wykon­ać w każdym wieku – nawet u bard­zo małych dzieci;
 5. nie mają żad­nych prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (np. ciąża, infekc­ja);
 6. moż­na wykon­ać bez wzglę­du na stan zdrowia badanej oso­by;
 7. pozwala­ją wykryć chorobę jeszcze zan­im wys­tąpią objawy;
 8. umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowania, co zapew­nia więk­szą świado­mość i pozwala na wprowadze­nie odpowied­niej pro­fi­lak­ty­ki.

 

img


Porozmawiaj o badaniu lub umów się na wizytę

Czekamy na kon­takt: od poniedzi­ałku do piątku od 7.00 do 23.00, w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00

Infor­ma­c­je dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie.

Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­ri­um. W przy­pad­ku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice.