kup_zestaw_01Cennik testów na ojcostwo — wszystko w cenie!

Płacisz tyle, ile widzisz i za to, co widzisz

Podane niżej ceny testów na ojcost­wo to całkow­ity koszt bada­nia (zobacz co zaw­iera cena…). Możesz też zamówić sam domowy zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek, a za anal­izę zapłacić po odesła­niu próbek.

.

 • Wybierz Badanie

 • Ilość badanych osób
 • Rodzaj prób­ki
 • Zestaw w cenie tes­tu
 • Dyskret­na wysył­ka zestawu 24h
 • Wysył­ka zestawu kuri­erem
 • Odbiór zestawu w placówce/aptece
 • Zwrot zestawu do 14 dni
 • Ważność zestawu 2 lata
 • Wstęp­na anal­iza próbek
 • Ubez­piecze­nie próbek
 • Odbiór próbek z domu kuri­erem
 • Pozostaw­ie­nie próbek w placów­ce
 • Anal­iza 24 mark­erów DNA
 • Udzi­ał mat­ki w bada­niu
 • Samodzielne pobranie próbek
 • 100% pewny wynik
 • Szy­b­ki wynik w 3–5 dni roboczych
 • Pro­file gene­ty­czne na wyniku
 • Anal­iza statysty­cz­na na wyniku
 • Słow­na inter­pre­tac­ja wyniku
 • Bezpłat­na kon­sul­tac­ja wyniku
 • Przekazanie wyniku tel/e-mailowo
 • Wynik w formie papierowej
 • Opinia eksper­ta do wyniku
 • Pod­wój­na kon­tro­la próbek
 • Raty 0%
 • Badanie anon­i­mowe
 • Ogólnopol­s­ki zasięg
 • Badanie bez pośred­ników
 • Bezpłat­na pora­da 7 dni w tygod­niu
 • Pro­toko­larne pobranie próbek
 • Wartość dowodowa dla sądu

 

Usługi dodatkowe:

Rodzaj usłu­gi Koszt Zamów
Badanie Express 48h 200,-/za próbkę Kup ter­az!
Włącze­nie dodatkowej oso­by (wymaz z policz­ka) 200,-/za próbkę Kup ter­az!
Włącze­nie dodatkowej oso­by (prób­ka nie­s­tandar­d­owa) 199,-/za próbkę Kup ter­az!
Badanie pokrewieńst­wa i ustal­e­nie ojcost­wa po śmier­ci ojca. Test dla 3 osób. 1697,- Kup ter­az!
Badanie ojcost­wa w ciąży z krwi mat­ki 5977,- Kup ter­az!
Badanie ojcost­wa w ciąży przy okazji badań pre­na­tal­nych 2 500,- Kup ter­az!

.

Dowiedz się więcej:

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — pomoc 7 dni w tygod­niu
Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

.

 


Infor­ma­cje dodatkowe:

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są odpłat­nie. Czas wyko­na­nia tes­tu lic­zony jest od momen­tu kiedy prób­ki dotrą do lab­o­ra­to­rium. W przy­padku złej jakoś­ci mate­ri­ału czas ten może zostać wydłużony.

Otrzy­manie doku­men­tacji medy­cznej w postaci odpisu wyniku jest bezpłatne. W tym celu prosimy skierować pisem­ną prośbę na adres: testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 38A, 40–859 Katow­ice.