Chcesz urodzić zdrowe dziecko? Uważaj na infekcję chlamydia trachomatis!

chlamydia trachomatis

Czy wiesz, że wiele infekcji układu moc­zowo-płciowego (w tym także właśnie zakaże­nie chlamy­dią) w początkowych sta­di­ach roz­wo­ju prze­b­ie­ga całkowicie bezob­ja­wowo? Są one przy tym naprawdę bard­zo niebez­pieczne dla Ciebie i Two­jego dziec­ka! Nielec­zone zakaże­nie chlamy­di­alne prowadzi nawet do bezpłod­noś­ci, poronień, zakażeń dziec­ka pod­czas poro­du oraz bolesnych stanów zapal­nych! U kobi­et w ciąży stanow­ią realne zagroże­nie dla zdrowia i życia pło­du!

.

.

.

W związku z tym, że więk­szość infekcji chlamy­dia tra­choma­tis początkowo prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo lekarze ginekolodzy bard­zo rzad­ko zle­ca­ją rutynowe bada­nia wyk­lucza­jące obec­ność wyżej wspom­ni­anej bak­terii. Dopiero, gdy kobi­eta ma prob­lem z zajś­ciem w ciąże lub tez poroni sprawdza się czy przy­czyną tego nie jest zakaże­nie chlamy­di­alne.

Biorąc pod uwagę fakt, jak groźne powikła­nia powodu­je nielec­zone zakaże­nie chlamy­dią warto zde­cy­dować się na badanie w kierunku jej diag­nozy już na etapie planowa­nia ciąży.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona chlamydią trachomatis?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi zakaże­nie Chlamy­dia są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie metody PCR z inny­mi bada­ni­a­mi dostęp­ny­mi na rynku…

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018