Co się dzieje z organizmem, gdy nie toleruje on glutenu?

Jakie są typowe objawy nietolerancji glutenu, Jakie są nietypowe objawy nietolerancji glutenu, Jakie są objawy nietolerancji glutenu u niemowląt, Jakie są objawy nietolerancji glutenu u dorosłych

Gluten wys­tępu­ję w wielu artykułach spoży­w­czych, dlat­ego bard­zo trud­no wye­lim­i­nować go całkowicie z jadłospisu. Jed­nak ludzie cier­pią na jego nietol­er­anc­je, przez co muszą uważać na jego spoży­cie. Na szczęś­cie dużo pro­duk­tów jest w wer­sji bezg­lutenowej, co ułatwia życie osobom z nietol­er­ancją.

Spis treś­ci:

Jakie są typowe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są niety­powe objawy nietol­er­ancji glutenu?
Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu u niemowląt?
Jakie są objawy nietol­er­ancji glutenu u dorosłych?

 

Jakie są typowe objawy nietolerancji glutenu?

Do najczęst­szych objawów nietol­er­ancji glutenu należą bóle brzucha połąc­zone ze wzdę­ci­a­mi i nud­noś­ci­a­mi, a nawet w niek­tórych przy­pad­kach wymio­ta­mi. Oso­ba z nietol­er­ancją glutenu doświad­cza chron­icznego uczu­cia przepełnienia brzucha, co spraw­ia, że szy­bko się męczy, jest sen­na i ociężała. Są to dosyć charak­terysty­czne objawy nie tylko uczu­le­nia na gluten, dlat­ego łat­wo moż­na je pomylić z inną chorobą. Jed­nak przy­czyny powin­no się szukać w pier­wszej kole­jnoś­ci w codzi­en­nej diecie, bo skład­ni­ki odży­w­cze wpły­wa­ją na samopoczu­cie.

Jakie są nietypowe objawy nietolerancji glutenu?

Wiele osób częs­to nie zda­je sobie sprawy, że powo­dem spad­ku ich odpornoś­ci oraz przewlekłe przez­ię­bi­enia to efekt nietol­er­ancji glutenu. Prowadzi ona do niepraw­idłowego funkcjonowa­nia jelit, przez co orga­nizm z cza­sem sta­je się nieodży­wiony i wpły­wa to negaty­wnie na odporność. Co za tym idzie mogą również wys­tępować prob­le­my der­ma­to­log­iczne albo choro­by zębów. Depres­ja, a nawet otępi­e­nie również biorą się z prob­lemów z przyj­mowaniem glutenu.

Jakie są objawy nietolerancji glutenu u niemowląt?

Już od najmłod­szych lat łat­wo zauważyć, że niemowlę­ta też odczuwa­ją nietol­er­ancję glutenu. U nich typową oznaką są zmi­any skórne — swędzące wysyp­ki na rękach, nogach i twarzy, pokrzy­wka skór­na oraz uczu­cie zatkanego nosa oraz dusze­nie się. Jest to skutek przed­w­czes­nego doda­nia do diety pro­duk­tów pokar­mowych, które zaw­ier­a­ją gluten, np. kasza man­na, buł­ki, ciast­ka.

Jakie są objawy nietolerancji glutenu u dorosłych?

Symp­to­my u dorosłych są bard­zo podob­ne w porów­na­niu do niemowlaków, tylko, że oso­by starsze mogą je dotk­li­wiej odczuwać, ponieważ ich dieta jest bardziej uroz­maicona, przyj­mu­ją więcej posiłków i są bardziej narażeni na zbyt duże spoży­cie glutenu. Doty­czą ich, tak jak wyżej wspom­ni­ano: bóle brzucha i głowy, nud­noś­ci, ale również bóle stawów, drętwie­nie nóg i rąk, częste wraże­nie braku energii i dezori­en­tac­ja, która prowadzi do zaburzeń myśle­nia i snu. Pon­ad­to u kobi­et notu­je się kłopo­ty z gospo­darką hor­mon­al­ną, zaburzenia cyk­lu miesiączkowa­nia oraz prob­le­my z tar­czy­cą.

Data publikacji: 24/04/2019, Data aktualizacji: 09/05/2019