Czy można wyleczyć celiakię?Twoje dziecko jest niższe od rówieśników,

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. Oznacza to że, aby móc zachorować, trze­ba mieć odpowied­nie geny — HLA DQ2 lub DQ8. Schorzenia gene­ty­czne towarzyszą chorym przez całe życie i nieste­ty nie ma sposobu na całkowite wylecze­nie. Moż­na jed­nak skutecznie prze­ci­wdzi­ałać, pow­strzymy­wać i napraw­iać szkody jakie wyrządza choro­ba.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Lekarstwo na celiakię

Lekarst­wem w przy­pad­ku celi­akii jest całkowi­ta i ścisła elim­i­nac­ja glutenu z diety. Oznacza, to że jedynym sposobem na zachowanie i powrót do zdrowia jest unikanie tego co nam szkodzi. Dzię­ki temu oso­by chore na celi­ak­ię nie są skazane na doży­wot­nie przykre i niebez­pieczne objawy oraz powikła­nia choro­by. Dziecko ze zdi­ag­no­zowaną celi­ak­ią ma szanse na życie.

Celiakia czyli choroba trzewna

Dawniej panowało przeko­nanie, że celi­akia (choro­ba trzew­na) to choro­ba wieku dziecięcego. Dlat­ego słyszymy cza­sem o “wylec­zonej” celi­akii, to nieste­ty nie możli­we. Takie przy­pad­ki oznacza­ją, że celi­akia wraz roz­wo­jem chorego zaczęła objaw­iać się w inny sposób. Jeżeli ma się szczęś­cie z celi­ak­ią moż­na przeżyć bez więk­szych kom­p­likacji, nie wiedząc nawet, że jest się chorym.

Celi­akia u każdej oso­by może objaw­iać się inaczej. Niekoniecznie muszą to być prob­le­my z ukła­dem traw­i­en­nym czy nis­ki wzrost. O wszys­t­kich objawach celi­akii przeczy­tasz tutaj.

Celiakia dlaczego jest niebezpieczna

Celi­akia przez swo­je dzi­ałanie upośledza układ pokar­mowy chorego — niszczy kosm­ki jeli­towe i uniemożli­wia praw­idłowe wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych, prowadzi to do niedoborów pokar­mowych, które są bard­zo niebez­pieczne. W brakach odpowied­nich sub­stancji spoży­w­czych moż­na doszuki­wać się genezy więk­szoś­ci prob­lemów zdrowot­nych osób chorych na celi­ak­ię. Biorąc pod uwagę, że tylko 5% chorych wie o swo­jej choro­bie, należy pod­kreślić że 95% celi­aków nie wie skąd biorą się ich prob­le­my zdrowotne, nie mogą więc skutecznie im prze­ci­wdzi­ałać, a diag­noza mówią­ca o np. zes­pole jeli­ta drażli­wego jest myl­na.

Nie lekceważ celiakii.

Celi­akia to nie uczu­le­nie na gluten. Nielec­zona celi­akii prowadzi do bard­zo poważnych powikłań zdrowot­nych. Wzdę­cia, biegun­ka, czy ból głowy to tylko niegroźne objawy. Final­nie celi­akia może prowadz­ić do nowot­worów, depresji i wielu innych.

 

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. 

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

Badania celiakii – dlaczego warto wykonać je całą rodziną?

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na. Wys­tąpi­e­nie choro­by u kogoś z rodziny to bezpośred­nie wskazanie na zbadanie pozostałych członków rodziny. Jeżeli w Two­jej rodzinie, ktoś cho­ru­je na celi­ak­ię, należy sprawdz­ić predys­pozy­c­je do zachorowa­nia u Ciebie. Jeżeli ty jesteś nosi­cielem genów HLA DQ2 lub DQ8 powinieneś bacznie obser­wować rodz­inę i prze­myśleć wyko­nanie badań.  Zapy­taj nas o bada­nia rodzinne.

Badania celiakii — Test możesz zamówić nie wychodząc z domu lub zrobić badanie w jednej z 200 przychodni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem.  Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przy­chod­nie

.

Badania celiakia cena

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

 

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 26/07/2016, Data aktualizacji: 21/01/2019