Czy nadmiar żelaza w organizmie jest niebezpieczny?

Jakie są objawy nadmiaru żelaza w organizmie, Jakie są skutki nadmiaru żelaza w organizmie, O czym świadczy nadmiar żelaza w organizmie, Jakie badania wykonać na nadmiar żelaza w organizmie

Żela­zo to jeden z pier­wiastków min­er­al­nych, który jest niezbęd­ny orga­niz­mowi. Wchodzi on w skład hemo­glo­biny i mio­glo­biny, które są odpowiedzialne za trans­port tlenu. Co więcej, żela­zo wspo­ma­ga praw­idłową pracę układu ner­wowego i odpornoś­ciowego. Jed­nak jego nad­mi­ar, podob­nie jak niedobór, może okazać się niebez­pieczny.

Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie?
Jakie są skut­ki nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie?
O czym świad­czy nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie?
Jakie bada­nia wykon­ać na nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie?

Jakie są objawy nadmiaru żelaza w organizmie?

Początkowo objawy nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie są podob­ne do objawów towarzyszą­cych jego niedoborowi. Może­my odczuwać zmęcze­nie, ogólne osła­bi­e­nie orga­niz­mu i narzekać na gorsze samopoczu­cie, co częs­to pow­iązy­wane jest z grypą, przez­ię­bi­e­niem i podob­ny­mi infekc­ja­mi. Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie, na które trze­ba zwró­cić szczegól­ną uwagę? Jest to przede wszys­tkim: spadek masy ciała, zmi­ana koloru skóry na ziemisty, uciążli­wy ból stawów oraz obniżone libido. Częs­to zbyt duża ilość żelaza przy­czy­nia się do nad­miernego wypada­nia włosów.

Jakie są skutki nadmiaru żelaza w organizmie?

Mało kto zda­je sobie sprawę z tego, jakie są skut­ki nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie. Jeżeli poziom tego pier­wiast­ka jest zbyt wyso­ki, pojaw­ia­ją się prob­le­my z sercem, stawa­mi, trzustką i wątrobą. Może to doprowadz­ić nawet do cukrzy­cy czy marskoś­ci wątro­by. Co więcej, nad­mi­ar żelaza jest przy­czyną zaburzeń hor­mon­al­nych i sprzy­ja roz­wo­jowi choro­by nowot­worowej.

O czym świadczy nadmiar żelaza w organizmie?

O czym świad­czy nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie? Jed­ną z przy­czyn zbyt wysok­iego poziomu tego pier­wiast­ka jest źle zbi­lan­sowana dieta, opar­ta głównie na czer­wonym mięsie. Jeśli badanie krwi wykaże, że żelaza jest zbyt dużo, konieczne jest wyk­lucze­nie innej, znacznie poważniejszej przy­czyny – hemochro­ma­tozy. To choro­ba gene­ty­cz­na, która wiąże się z mutacją genu HFE. Hemochro­ma­toza przy­czy­nia się do niepraw­idłowej pra­cy mech­a­niz­mu odpowiada­jącego za przyswa­janie żelaza, w efek­cie czego zaczy­na odkładać się w wątro­bie i innych organach.

Jakie badania wykonać na nadmiar żelaza w organizmie?

Jeśli zauważymy, że uciążli­we objawy, takie jak zmęcze­nie, ziemisty kolor skóry czy gorszy stan psy­chiczny, utrzy­mu­ją się przez dłuższy czas, powin­niśmy sprawdz­ić, dlaczego tak się dzieje. Jakie bada­nia wykon­ać na nad­mi­ar żelaza w orga­nizmie? Aby potwierdz­ić lub wyk­luczyć hemochro­ma­tozę, najpierw należy wykon­ać bada­nia gospo­dar­ki żelazem we krwi – oznaczyć fer­ry­tynę, TIBC (całkow­itą zdol­ność surow­icy do wiąza­nia żelaza) oraz WST (współczyn­nik sat­u­racji trasfer­yny). To poz­woli na sprawdze­nie całkowitego poziomu żelaza w orga­nizmie. Przy pode­jrze­niu hemochro­ma­tozy należy wykon­ać też test gene­ty­czny, który wykonu­je się z wymazu z policz­ka.

Data publikacji: 29/04/2019, Data aktualizacji: 10/05/2019