Geny a poziom inteligencji wśród dzieciGeny a poziom inteligencji wśród dzieci

Wpływ genów na inteligencję jest zagad­nie­niem dość złożonym. Przy­puszcza się, że ist­nieje wiele niez­nanych dotąd genów, które w połącze­niu z czyn­nika­mi środowiska mogą decy­dować o inteligencji człowieka. Przeprowad­zone w ostat­nim cza­sie bada­nia gene­ty­czne z udzi­ałem tysię­cy dzieci i młodzieży dostar­czyły nowych infor­ma­cji na tem­at gene­ty­cznych uwarunk­owań zdol­noś­ci poz­naw­czych, do których zal­icza się m.in. kom­pe­tenc­je językowe, pamię­ciowe czy umiejęt­ność czy­ta­nia. Spec­jal­iś­ci mają nadzieję, że dzię­ki zrozu­mie­niu gene­ty­cznych mech­a­nizmów wpły­wa­ją­cych poziom tych zdol­noś­ci uda się ziden­ty­fikować bio­mark­ery pozwala­jące określić ryzyko roz­wo­ju zaburzeń neu­ropsy­chi­a­trycznych.

O wynikach najnowszych odkryć naukow­ców może­my przeczy­tać w jed­nym z numerów cza­sopis­ma Mol­e­c­u­lar Psy­chi­a­try. Bada­nia były rezul­tatem ścisłej współpra­cy ekspertów z takich insty­tutów naukowych, jak Perel­man School of Med­i­cine at the Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia, Broad Insti­tute, Har­vard Med­ical School oraz Mass­a­chu­setts Gen­er­al Hos­pi­tal (MGH). Owocem ich wspól­nych wysiłków było stworze­nie opro­gramowa­nia służącego do kom­plek­sowej anal­izy genomowej (ang. genomewide com­plex trait analy­sis, GCTA).

Przy uży­ciu nowego narzędzia naukow­cy przyjrzeli się geno­ty­pom 3 689 osób pochodzenia europe­jskiego w wieku od 8 do 21 lat. Wyko­rzys­tane w bada­niu infor­ma­c­je pochodz­iły z Philadel­phia Neu­rode­vel­op­men­tal Cohort – pro­jek­tu badaw­czego, w którym udzi­ał bierze blisko 10 000 osób. Uczest­niczące w ekspery­men­cie dzieci pod­dane zostały licznym testom sprawdza­ją­cym ich zdol­noś­ci poz­naw­cze. Przeszły one też szczegółowy wywiad psy­chi­a­tryczny. Ekspery­ment obe­j­mował anal­izę tzw. polimor­fizmów poje­dynczych nuk­leo­ty­dów, czyli zmi­an zachodzą­cych w obrę­bie poje­dynczego nuk­leo­ty­du w DNA. Dzię­ki niej możli­we stało się ziden­ty­fikowanie różnych wari­antów tego samego genu.

Naukow­cy dokon­ali podzi­ału wszys­t­kich badanych zdol­noś­ci poz­naw­czych na 5 zasad­niczych grup: funkc­je wykon­aw­cze, pamięć, kom­plek­sowe zdol­noś­ci poz­naw­cze, zdol­noś­ci społeczne oraz umiejęt­ność czy­ta­nia. Następ­nie starali się oni doszukać wspól­nych wari­antów gene­ty­cznych oraz różnic wys­tępu­ją­cych w zakre­sie poszczegól­nych kom­pe­tencji. Przykład­owo, u 43% badanych stwierd­zono obec­ność tego samego wari­antu gene­ty­cznego w kon­tekś­cie umiejęt­noś­ci czy­ta­nia oraz rozu­mienia języ­ka. Jest to całkiem log­iczne, gdyż sprawność naszego czy­ta­nia wiąże się pośred­nio z kom­pe­tenc­ja­mi językowy­mi.

Badanie opisane powyżej stanowi pier­wszy ważny krok zmierza­ją­cy do ostate­cznego poz­na­nia gene­ty­cznych czyn­ników leżą­cych u pod­staw zdol­noś­ci poz­naw­czych, które mogą decy­dować o inteligencji danego człowieka. Odkrycie wzorów gene­ty­cznych odgry­wa­ją­cych rolę swoistych bio­mark­erów ułatwiło­by z kolei diag­nos­tykę różnych zaburzeń neu­ropsy­chi­a­trycznych oraz pomogło określić ryzyko ich roz­wo­ju już na etapie wczes­nego dziecińst­wa.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015