Ile naprawdę kosztuje test ojcostwa?

Czy już zas­tanaw­iali się Państ­wo skąd wynika­ją różnice w cenach badań DNA? Czy testy na ojcost­wo za 600–700 zł dają Państ­wu taką samą pewność jak te za 1000 czy 1500 zł? W dal­szej częś­ci artykułu wyjaśn­imy, co wpły­wa na cenę bada­nia DNA oraz o co warto zapy­tać wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um badań DNA.

Tanie testy na ojcostwo czy to naprawdę okazja?

Na cenę tes­tu na ojcost­wo może wpły­wać m.in dodatkowe ukryte opłaty (o tym pisze­my niżej) a także jakość stosowanych odczyn­ników i udzi­ał w pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych. Wyko­rzys­tu­jąc tańsze odczyn­ni­ki do bada­nia DNA lab­o­ra­to­ri­um może obniżyć cenę.  Warto jed­nak pod­kreślić, że jakoś stosowanych odczyn­ników ma bard­zo duży wpływ na pewność uzyskanego wyniku. Dlat­ego testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp z o.o. sto­su­je wyłącznie najlep­szej jakoś­ci odczyn­nik renomowanej firmy PROMEGA.
.
W jaki sposób lab­o­ra­to­ri­um może jeszcze zaoszczędz­ić, aby obniżyć cenę bada­nia? Dość kosz­towny jest również udzi­ał w zewnętrznych pro­gra­mach biegłoś­ci, które pozwala­ją na uzyskanie cer­ty­fikatów czy akredy­tacji. Nie ma obow­iązku uczest­nict­wa w takich pro­gra­mach ale bard­zo pod­noszą one wiary­god­ność wydawanych wyników. Dzieje się tak dlat­ego, że zewnętrzni spec­jal­iś­ci mogą ocenić, czy lab­o­ra­to­ri­um wyda­je pewne wyni­ki i czy pro­ce­dury stosowane w lab­o­ra­to­ri­um gwaran­tu­ją najwyższą jakość wykony­wanych anal­iz. Szczegól­nie waż­na jest akredy­tac­ja Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji. Jej uzyskanie to niezwyk­le pra­cochłon­ny i dłu­gi pro­ces, który wyma­ga dos­tosowa­nia lab­o­ra­to­ri­um do bard­zo rygo­rysty­cznych wymogów. Więcej infor­ma­cji na tem­at tego, co daje Państ­wu akredy­tac­ja PCA moż­na uzyskać tutaj…

Posi­adanie przez lab­o­ra­to­ri­um akredy­tacji PCA jest warunk­iem koniecznym do tego, aby wynik został uznany w sądzie. Wyni­ki wydawane przez akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um są również respek­towane poza grani­ca­mi Pol­s­ki.

Co jeszcze wpływ na cenę badania DNA czyli o tym ile naprawdę kosztuje pewny test na ojcostwo

Pry­watne testy ojcost­wa kosz­tu­ją od 600 zł do nawet 1800 zł. Wybier­a­jąc lab­o­ra­to­ri­um badań DNA warto zadać sobie pytanie: “Czy jestem gotowy dopłacić za powtórze­nie bada­nia, włącze­nie nowych próbek, czy też inne dodatkowe opc­je?” Nasi pac­jen­ci najczęś­ciej odpowiada­ją, że nie.

Dlat­ego gwaran­tu­je­my Państ­wu jed­ną, stałą cenę bez wzglę­du na rodzaj badanych próbek i sposób ich pobra­nia, a w sytu­acji, gdy prób­ki zostały np. zanieczyszc­zone badanie wykony­wane jest aż do skutku, z kole­jnych próbek za dar­mo.

Nie ma żad­nych ukry­tych kosztów. Zawsze wiedzą Państ­wo, ile zapłacą za pewny wynik. Warto dokład­nie sprawdz­ić tańsze ofer­ty bo wiele z nich zaw­iera dopłaty za pod­sta­wowe ele­men­ty bada­nia, które zawsze powin­ny być zachowane np. pro­file gene­ty­czne na wyniku.

Co wpływa na cenę badania DNA?

Badanie 24 mark­erów DNA
Dla więk­szoś­ci naszych pac­jen­tów ter­min “mark­er gene­ty­czny”  jest niezrozu­mi­ały. Lab­o­ra­to­ria doskonale zda­ją sobie z tego sprawę i dlat­ego prze­ważnie anal­izu­ją 16 mark­erów DNA. Jest to zwyk­le  wystar­cza­jące do tego, aby wydać jed­noz­naczny rezul­tat. Między­nar­o­dowym stan­dar­d­em, który pozwala zag­waran­tować pewny wynik są jed­nak 24 mark­ery DNA. Anal­iza takiej licz­by mark­erów zwięk­sza pewność bada­nia. Jako jed­no z pier­wszych pry­wat­nych lab­o­ra­toriów testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wprowadz­iło anal­izę 24 mark­erów DNA w stan­dard­zie. Dzię­ki temu wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo uzysku­je­my z najwyższym możli­wym praw­dopodobieńst­wem (pon­ad 99,9999%) zale­canym przez Pol­skie Towarzyst­wo Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Wyk­lucze­nie ojcost­wa uzyski­wane jest zawsze ze 100% pewnoś­cią. 
Anal­iza 24 mark­erów DNA ma zas­tosowanie w sytu­acji, gdy w teś­cie na ojcost­wo biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko (badanie bez udzi­ału mat­ki). W przy­pad­ku badań wyko­rzysty­wanych do celów pry­wat­nych ma to miejsce sto­sunkowo częs­to. Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów moż­na uzyskać w takiej sytu­acji 100% wyk­lucze­nie ojcost­wa lub potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii wynik, który potwierdza ojcost­wo, powinien być wydany z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%. Wtedy taki wynik określa się jako „praw­dopodobieńst­wo graniczące z pewnoś­cią”. Anal­iza mniejszej licz­by mark­erów DNA przy bada­niu tylko mężczyzny i dziec­ka może nie wystar­czyć, by uzyskać potwierdze­nie ojcost­wa z zale­canym praw­dopodobieńst­wem i by wydać jed­noz­naczny rezul­tat. W sytu­acji kiedy praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa jest niższe niż 99,9999%, zale­ca się rozsz­erze­nie bada­nia o więk­szą liczbę mark­erów lub włącze­nie do tes­tu mate­ri­ału od mat­ki.Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki, testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.
Rodzaj badanych próbek (pest­ka z arbuza, nagryziony chru­pek, gwiz­dek)
W pod­sta­wowej cenie mogą Państ­wo prze­badać każdą próbkę bo każ­da prób­ka jest tak samo pew­na. Mogą więc Państ­wo dostar­czyć do bada­nia wymaz z policz­ka, włosy z cebulka­mi, szc­zoteczkę do zębów, sztućce, szk­lan­ki, kubecz­ki, smocz­ki, ale także prób­ki o których nawet ciężko pomyśleć (nakład­ka na zęby, wieczko, pędzelek, glukometr, kurt­ka i wiele innych takich próbek). Co więcej, każ­da taka prób­ka obję­ta jest gwarancją. A zatem nawet jeśli będzie np. zanieczyszc­zona, anal­izę z kole­jnej prób­ki lab­o­ra­to­ri­um wykona za dar­mo, aż do skutku. Tanie bada­nia wykony­wane są wyłącznie na wymazach z policz­ka, a za każdą próbkę inną niż wymaz trze­ba dopłacić nawet 400 zł
Gwaranc­ja na prób­ki — dzi­ałanie do skutku

To bard­zo ważny ele­ment bada­nia ponieważ daje Państ­wu bez­pieczeńst­wo i pewność, że cena bada­nia będzie stała nawet jeśli prób­ka, którą Państ­wo dostar­czą okaże się złej jakoś­ci. W takiej sytu­acji kole­j­na anal­iza przeprowadzana jest bezpłat­nie. Tanie testy ojcost­wa wyma­ga­ją wów­czas dopłaty od 200 zł za każdą nową próbkę.

Wyko­nanie bada­nia dwa razy

Każde badanie w przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego lab­o­ra­to­ri­um wykona dwa razy z dwóch różnych próbek. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. badanie wykony­wane przez dwa nieza­leżne zespoły lab­o­ra­to­ryjne jest stan­dar­d­em. Dowo­dem na to jest fakt, że na każdym wydanym wyniku zna­j­du­je się pod­pis i piecząt­ka oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej badanie wraz z numerem ich upraw­ień.

Stacjonarne przy­chod­nie, w których moż­na pobrać prób­ki

Możli­wość wyko­na­nia bada­nia na miejs­cu w przy­chod­ni, to potwierdze­nie, że lab­o­ra­to­ri­um rzeczy­wiś­cie ist­nieje i wykonu­je takie bada­nia. Dodatkowo mają Państ­wo zag­waran­towany kom­fort w trak­cie pobiera­nia próbek i pewność, że mate­ri­ał został właś­ci­wie zabez­piec­zony do bada­nia. Firmy ofer­u­jące tanie testy ojcost­wa zwyk­le nie posi­ada­ją stacjonarnych punk­tów, a całą sprzedaż real­izu­ją przez Inter­net.

Pro­file gene­ty­czne na wyniku

Choć wielu pac­jen­tom ter­min “pro­fil gene­ty­czny” nic nie mówi, to w prak­tyce jest to bard­zo ważny dowód z wyko­nanego bada­nia ojcost­wa. To tak naprawdę to nic innego jak gene­ty­czny odcisk pal­ca danej oso­by. Każdy rezul­tat bada­nia DNA powinien zaw­ier­ać taką infor­ma­cję. Dzię­ki temu mają Państ­wo pewność, że badanie zostało wyko­nane i w razie wąt­pli­woś­ci mogą zwery­fikować jego poprawność.

Akredy­tac­ja, cer­ty­fikaty i kon­tro­la jakoś­ci
To jakie cer­ty­fikaty posi­a­da lab­o­ra­to­ri­um świad­czy o jakoś­ci real­i­zowanych badań. To bard­zo istotne.  Każdego roku lab­o­ra­to­ri­um bierze udzi­ał w pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych, a rezul­tat tego mogą Państ­wo zobaczyć oglą­da­jąc galer­ię cer­ty­fikatów. Obec­nie testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uzyskało akredy­tację PCA uznawaną przez Pol­skie Sądy. Wszys­tkie cer­ty­fikaty moż­na zobaczyć na żywo w siedz­i­bie lab­o­ra­to­ri­um oraz udostęp­ni­amy je w formie elek­tron­icznej przesyła­jąc na adres e-mail. 
Obsłu­ga pac­jen­ta 7 dni w tygod­niu nawet do godziny 22.00
Pac­jen­ci częs­to mają potrze­bę poroz­maw­ia­nia o bada­niu w późnych godz­i­nach wiec­zornych. Dlat­ego uru­chomil­iśmy dla Państ­wa drugą zmi­anę. Mogą więc Państ­wo dzwonić i pisać do nas od 7.00 do 22.00, a w week­endy i świę­ta od 9.00 do 21.00. W tych godz­i­nach może­my również Państ­wu udzielać infor­ma­cji na tem­at Państ­wa bieżą­cych zle­ceń. 

Daje­my więc Państ­wu coś znacznie ważniejszego niż niska cena – pewność, spokój i bez­pieczeńst­wo..

Wiemy, że badanie DNA w wielu przy­pad­kach zmienia całe życie naszych pac­jen­tów, dlat­ego spoczy­wa na nas ogrom­na odpowiedzial­ność. Aby jej sprostać cały czas szkolimy nasz per­son­el, zatrud­ni­amy cenionych spec­jal­istów którzy pra­cow­ali m.in. w Zakładzie Medy­cyny Sądowej, uczest­niczymy w między­nar­o­dowych pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych, pod­da­je­my się oce­nie zewnętrznych ośrod­ków. To oczy­wiś­cie wiąże się dla nas z więk­szy­mi kosz­ta­mi związany­mi z prowadze­niem lab­o­ra­to­ri­um, ale nie to jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest dla nas to, że może­my Państ­wu dać gwarancję pewnego wyniku.Kierown­ik testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Wykon­aj test ojcost­wa i zyskaj pewność
To jed­no badanie na całe życie

samodzielnie-w-domu

Korzyści, jakie daje pewny wynik testu na ojcostwo

  • Zyskasz spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Pewność, jaką daje wynik tes­tu DNA, poz­woli Ci odzyskać spokój ducha i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Dzię­ki temu przy­wró­cisz równowagę i radość w swoim życiu, zatroszczysz się o zdrowie i dobre samopoczu­cie. Będziesz mógł odzyskać kon­trolę nad swoim życiem i zaplanować przyszłość
  • Zad­basz o praw­idłowy rozwój dziec­ka. Dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka konieczne jest zbu­dowanie dobrych relacji w rodzinie. Będzie to możli­we dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa i pozby­ciu się pode­jrzeń czy wąt­pli­woś­ci. Odd­zi­ału­ją one negaty­wnie nie tylko na relac­je part­nerów. Pamię­taj, że har­moni­jny rozwój dziec­ka możli­wy jest tylko w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa, miłoś­ci i wza­jem­nego poszanowa­nia.
    Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci. Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem. Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz. — Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta
  • Zapewnisz sta­bi­liza­cję rodzinie. Pewność pozwala zbu­dować zau­fanie i dobre relac­je w rodzinie. Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa nie jest w stanie zapewnić jej sta­bil­noś­ci i bezpieczeństwa.Wątpliwości prowadzą do kryzy­su w związku i osłabi­a­ją więź między part­nera­mi. Z kolei rodz­ice pewni, kto jest ojcem, mogą zaplanować opiekę nad dzieck­iem i zad­bać o jego bez­pieczeńst­wo finan­sowe. Trze­ba pod­kreślić, że fakt bycia bio­log­icznym ojcem jest dla mężczyzny bard­zo ważny. Pozwala mu utożsami­ać się ze swoim dzieck­iem oraz rozwi­jać instynkt ojcows­ki, troskli­wość i opiekuńc­zość. Są to cechy niezbędne w opiece nad dzieck­iem. Pewny ojciec bardziej angażu­je się w relac­je z part­nerką. Z kolei kobi­eta pew­na kto jest ojcem jej dziec­ka zysku­je poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Czy­taj więcej…

Zle­ca­jąc test ojcost­wa w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mu­ją Państ­wo:

  • Pro­file gene­ty­czne na wyniku
  • Badanie wykony­wane dwa razy z dwóch próbek w przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego
  • Rezul­tat z inter­pre­tacją słowną, pieczątką zaw­ier­a­jącą numer uprawnień oraz pod­pis oso­by wykonu­jącej i zatwierdza­jącej badanie
  • Mate­ri­ały infor­ma­cyjne (meto­da bada­nia, sposób inter­pre­tacji wyniku itp.) dołąc­zone do każdego rezul­tatu

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 02/11/2018, Data aktualizacji: 05/12/2018