Zyskaj spokojną i szczęśliwą rodzinę dzięki ustaleniu ojcostwa

Pewność co do ojcost­wa to nie tylko możli­wość unor­mowa­nia sytu­acji prawnej. To też szansa na poprawę relacji w rodzinie i stworze­nie więzi oraz zad­ban­ie o rozwój dziec­ka.

Pewność co do ojcostwa umożliwia prawidłowy rozwój dziecka

Dzię­ki testowi na ojcost­wo zysku­je ono abso­lutne przeko­nanie co do swo­jego pochodzenia, tożsamoś­ci i więzi rodzin­nych. Wiedza na tem­at jest jed­ną z pod­sta­wowych potrzeb każdego człowieka – tylko wtedy możli­wy jest jego har­moni­jny rozwój psy­cho-społeczny. Atmos­fera wąt­pli­woś­ci, chao­su i niepewnoś­ci ten rozwój uniemożli­wia. Mały człowiek traci poczu­cie bez­pieczeńst­wa i przy­należnoś­ci. Może to prowadz­ić do poważnych prob­lemów emocjon­al­nych – również w przyszłoś­ci, w nas­to­let­nim i dorosłym życiu.

.

Olga Przybyłek

Jeżeli dziecko nie wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem pro­ces iden­ty­fikacji nie zachodzi praw­idłowo. Sytu­ac­ja taka powodu­je chaos w wewnętrznym świecie przeżyć, uniemożli­wia praw­idłowe ksz­tał­towanie się struk­tu­ry osobowoś­ci.

Częstym skutkiem takich sytu­acji jest utra­ta poczu­cia bez­pieczeńst­wa związana z wysokim poziomem lęku. Dziecko już jako dorosły człowiek może prze­jaw­iać trud­noś­ci z określe­niem siebie, oraz próbą odpowiedzenia sobie na pytanie kim jestem.

Sytu­ac­ja taka stanowi podłoże do pow­stawa­nia zaburzeń osobowoś­ci włącznie z wys­tąpi­e­niem psy­choz.Olga Przy­byłek, psy­cholog i psy­choter­apeu­ta

Test na ojcostwo zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilizację w rodzinie

Wynik tes­tu DNA gwaran­tu­je pewność, dzię­ki której w Waszej rodzinie wyt­worzy się atmos­fera spoko­ju i równowa­gi. Znikną wąt­pli­woś­ci, pode­jrzenia i rozter­ki, a pojaw­ią się zau­fanie i poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Poprawa relacji między part­nera­mi pozy­ty­wnie wpłynie na całą rodz­inę, umożli­wia­jąc wyt­worze­nie się głębok­iej więzi.

 

Pewność co do ojcost­wa to też szansa na zapewnie­nie sta­bi­liza­cji i odzyskanie kon­troli – emocjon­al­nej, psy­chicznej i finan­sowej. To również możli­wość zaplanowa­nia dal­szego życia i opie­ki nad dzieck­iem oraz zapewnienia mu bez­pieczeńst­wa w każdym aspekcie życia.

Pewność co do ojcostwa to szansa na lepsze rodzicielstwo

Mężczyz­na pewny tego, że jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka może lep­iej przy­go­tować się do roli ojca, utożsami­a­jąc się z dzieck­iem i rozwi­ja­jąc w sobie instynkt ojcows­ki. Opiekuńc­zość, troskli­wość i miłość, który­mi otacza dziecko poma­ga­ją im zbu­dować zdrową i piękną relację.

 

Pewność co do ojcost­wa korzyst­nie wpły­wa również na matkę, gwaran­tu­jąc jej poczu­cie bez­pieczeńst­wa i możli­wość wychowa­nia dziec­ka w atmos­ferze sza­cunku do siebie i part­nera.

 

Dzię­ki pewnoś­ci, którą daje wynik bada­nia ojcost­wa, polep­szysz też swo­je zdrowie i samopoczu­cie. Będziesz mieć możli­wość przy­wróce­nia równowa­gi i radoś­ci w swoim życiu oraz zad­basz o przyszłość swoich najbliższych. Wystar­czy proste badanie DNA, by zyskać poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cję na całe życie!

 

Przeczy­taj też: Ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jeszcze przed poro­dem?


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 13/06/2017, Data aktualizacji: 22/06/2017