Ustalenie ojcostwa możliwe również przed porodem?

 

Kiedyś z testem na ojcost­wo trze­ba było czekać do nar­o­dzin dziec­ka. Dziś ustal­e­nie ojcost­wa jest możli­we jeszcze w cza­sie ciąży. Na takie rozwiązanie decy­du­ją się częs­to Ci rodz­ice, którym stres związany z niepewnym ojcost­wem nie pozwala w pełni cieszyć się ciążą. Ustal­e­nie ojcost­wa jeszcze przed poro­dem pozwala im pozbyć się negaty­wnych emocji. Dzię­ki temu mogą ze spoko­jem czekać na nar­o­dziny potom­ka.

 

Przys­zli rodz­ice, którzy chcieli­by  rozstrzygnąć kwest­ię bio­log­icznego ojcost­wa jeszcze w ciąży mają do wyboru dwie metody, a właś­ci­wie nie tyle metody, co sposo­by pobiera­nia próbek do bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa.

 

Ustalenie ojcostwa z próbki krwi matki

 

Oraz z wymazu z policz­ka pobranego od dom­nie­manego ojca. Ustal­e­nie ojcost­wa może mieć w tym przy­pad­ku miejsce już od 8 tygod­nia ciąży. Z prób­ki krwi mat­ki, pobranej jak do zwykłej mor­fologii, lab­o­ra­to­ri­um izolu­je DNA dziec­ka. Zna­j­du­ję się ono w matczynym krwioo­biegu już od ok 4 tygod­nia ciąży. Niem­niej jed­nak dopiero w okoli­cach 8 tygod­nia ilość płodowego DNA osią­ga stęże­nie, pozwala­jące na pewne ustal­e­nie ojcost­wa. Z próbek pobranych od wszys­t­kich uczest­ników tworzy się potem ich indy­wid­u­alne pro­file gene­ty­czne, sprawdza czy w określonych miejs­cach są do siebie podob­ne i na tej pod­staw­ie rozstrzy­ga kwest­ię ojcost­wa.

 

Ustalenie ojcostwa z wycinka kosmówki lub płynu owodniowego

 

Prób­ki te pobiera lekarz spec­jal­ista w 11. i 15. tygod­niu ciąży. Zarówno kos­mówka, jak i płyn owod­niowy zaw­iera komór­ki pło­du, z których moż­na wyi­zolować jego DNA. Rodz­ice mogą odd­ać do bada­nia dowol­ną próbkę – wymaz z policz­ka, włosy z cebulka­mi, szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia, żutą przez kil­ka min­ut gumę do żucia oraz wiele innych. Dys­ponu­jąc próbka­mi DNA dziec­ka i rodz­iców lab­o­ra­to­ri­um usta­la ich pro­file gene­ty­czne, a następ­nie tak jak w pier­wszym przy­pad­ku porównu­je ze sobą i wyda­je wynik. W związku z tym, że płyn owod­niowy i frag­ment kos­mów­ki są pobier­ane w trak­cie badań pre­na­tal­nych, jed­nocześnie z badaniem na ustal­e­nie ojcost­wa moż­na przeprowadz­ić badanie, które oceni stan zdrowia dziec­ka.

 

Ustalenie ojcostwa w ciąży daje taką samą pewność jak po narodzinach

 

Oznacza to, że potwierdze­nie ojcost­wa następu­je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999%, nato­mi­ast wyk­lucze­nie jest zawsze 100%. Dzię­ki pewnoś­ci jaką daje ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży, part­nerzy mogą bardziej świadomie zaplanować swo­ją wspól­ną przyszłość. Badanie DNA dostar­cza infor­ma­cji ważnych z prawnego i psy­cho­log­icznego punk­tu widzenia. Mężczyz­na pewny swo­jego ojcost­wa może uznać dziecko zaraz po porodzie i otrzy­mać tym samym prawa rodzi­ciel­skie do opie­ki nad maluchem. Ułatwi mu to również stworze­nie z dzieck­iem głęb­szej i bardziej emocjon­al­nej więzi.

Data publikacji: 30/09/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018