Podstawowe informacje na temat wirusa HPV

HPV (z ang­iel­skiego Human Papil­lo­mavirus), czyli inny­mi słowy wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego jest wirusem należą­cym do rodziny Papil­lo­mawirusów. Mało kto zda­je sobie sprawę z tego jak bard­zo jest on groźny a zarazem rozpowszech­niony i nieste­ty wciąż jed­nak do powszech­nych nie należy wiedza na tem­at pro­fi­lak­ty­ki zakażeń. Ist­nieje około 100 typów wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego. Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodli­wa. Zakaże­nie wirusem prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępu­je. Część odpowiedzial­na jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­daw­ki czy kurza­j­ki na skórze. Schorzenia te również łat­wo moż­na wyleczyć. Nieste­ty ist­nieją odmi­any wirusa HPV (przyj­mu­je się, że jest ich około 30), które odpowiedzialne są za infekc­je narządów płciowo- moc­zowych zarówno kobi­et jak i również mężczyzn.

.

Typy wirusa HPV przenoszone drogą płciową:

Wirusy niskoonko­genne — niewielkiego ryzy­ka (HPV 6, 11, 42, 43, 44) Odpowiedzialne są one głównie za niegroźne zmi­any skórne itp. tj. kłykciny kończyste, bro­daw­ki, kurza­j­ki oraz inne.

Wirusy wysokoonko­genne – wysok­iego ryzy­ka (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 67). Te typy wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) zna­j­dowane są głównie w komórkach raka szyj­ki maci­cy. Ryzyko zakaże­nia wysokoonko­gen­nym typem wirusa HPV towarzyszy kobiecie  przez życie akty­wnoś­ci sek­su­al­nej.

.

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobi­et na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! Częste zmi­any part­nerek sek­su­al­nych powodu­je znaczne zwięk­sze­nie ryzy­ka zakaże­nia wirusem.

U kobi­et wirus HPV powodu­je m.in niebez­piecznego dla życia raka szyj­ki maci­cy. Z kolei u mężczyzn zakaże­nie może rozwinąć się wywołu­jąc raka prą­cia. Dlat­ego też tak waż­na jest wczes­na diag­noza zakaże­nia! Pamię­taj, że więk­szość zakażeń nie daje żad­nych objawów chorobowych. Ujaw­nia się dopiero po wielu lat­ach, gdy na skuteczne lecze­nie może być już za późno!

Konsekwencjami zakażenia HPV u mężczyzn są także:

  • rak prą­cia
  • rak pochwy,
  • rak sro­mu,
  • rak odby­tu
  • szpetne bro­daw­ki i kłykciny kończyste

.

W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś zarażony wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%.

Przeczytaj też:

To badanie warto wykonać przed zabiegiem chirurgicznym!

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 14/06/2018