Instrukcja pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka

pobranie_materialu_do_badania_dna

Około 1–2 godziny przed pobraniem mate­ri­ału, oso­ba badana nie powin­na spoży­wać żad­nych posiłków ani napo­jów. Proszę użyć jed­nej wymazów­ki (tj. pałecz­ki z aplika­torem) dla jed­nej oso­by. Po otwar­ciu pałecz­ki z aplika­torem nie może dojść do kon­tak­tu aplika­to­ra z żad­ną inną osobą niż badana. Wymazówka nie powin­na mieć też sty­cznoś­ci z jakąkol­wiek niesteryl­ną powierzch­nią. Mate­ri­ał DNA obcej oso­by lub też innego rodza­ju zanieczyszczenia mogą znacznie utrud­nić lub nawet uniemożli­wić właś­ci­we przeprowadze­nie bada­nia..

.
pobranie_materialu_do_badania_dna2

Po otwar­ciu wymazów­ki nie powin­no dojść do kon­tak­tu waci­ka z osobą inną, niż badana. Mate­ri­ał DNA obcej oso­by może znacznieu­trud­nić lub wręcz uniemożli­wić właś­ci­we przeprowadze­nie bada­nia.

Uwa­ga: Prosimy pamię­tać by wacik nie stykał się z żad­ną inną powierzch­nią poza kop­ertą, z której pochodzi i testowaną osobą..

.

.
pobranie_materialu_do_badania_dna3

Wymazówkę należy umieś­cić w środ­ku buzi i przyłożyć ją do policz­ka. Do bada­nia posłuży wymaz z nabłon­ka wewnętrznej strony policz­ka. Celem tej czyn­noś­ci jest pobranie (“zeskroban­ie”) komórek nabłon­ka policz­ka, z których następ­nie zostanie wyi­zolowane DNA.

.
.

pobranie_materialu_do_badania_dna4

Wymaz pobiorą Państ­wo pocier­a­jąc dziesię­ciokrot­nie tam i z powrotem wacikiem po oby­d­wu wewnętrznych stronach policzków (wewnątrz jamy ust­nej po 5 razy z każdej strony).

Uwa­ga: Samo poślin­ie­nie waci­ka jest niewystar­cza­jące — należy potrzeć go 10 razy po wewnętrznych stronach policz­ka.

.

.
pobranie_materialu_do_badania_dna5

W celu wysuszenia waci­ka, bezpośred­nio po pobra­niu wymazu, proszę umieś­cić pałeczkę z aplika­torem we właś­ci­wej kop­er­cie (np. przez­nac­zoną dla dziec­ka w kop­er­cie z napisem “dziecko” i nie zamykać przez co najm­niej dwie godziny. Po upły­wie tego cza­su należy zamknąć kop­ertę z aplika­torem i umieś­cić w kop­er­cie zwrot­nej. Tylko całkowicie wysus­zony aplika­tor nada­je się do praw­idłowego wyko­na­nia anal­izy..

.

 

Uwa­ga: Kop­er­ty, do których przenosi się wymazów­ki zaw­ier­a­ją pochła­ni­acz wilgo­ci ( plas­tikowy krążek z sub­stancją chemiczną). Pochła­ni­acz wilgo­ci sto­su­je się wyłącznie do zabez­pieczenia wymazów­ki przed nad­miernym zwilgoce­niem. Dlat­ego też, pochała­ni­acz wilgo­ci powin­nien cały czas pozostawać w kop­er­cie obok wymazów­ki.

Na zlece­niu proszę zaz­naczyć następu­jące infor­ma­c­je: płeć dziec­ka (m — męska,ź — żeńs­ka), imiona i nazwiska badanych osób.

Pod­pisane oświad­cze­nie i for­mu­la­rz zlece­nia prosimy włożyć do kop­er­ty zwrot­nej.

Wartość praw­dopodobieńst­wa w tzw. przy­pad­kach defi­cy­towych (tj. gdy badany jest tylko ojciec i dziecko) jest niez­nacznie niższa niż w przy­pad­ku, gdy badana jest również mat­ka. Oce­na praw­dopodobieńst­wa wyniku w przy­pad­ku defi­cy­towym może być bardziej pra­cochłon­na i kosz­tow­na niż w przy­pad­ku pełnego bada­nia z udzi­ałem mat­ki. W szczegól­nych, wyjątkowych, sytu­ac­jach możli­we jest wydanie eksper­tyzy jedynie po włącze­niu do bada­nia również mat­ki. W takim przy­pad­ku zamaw­ia­ją­cy jest poin­for­mowany o koniecznoś­ci pobra­nia prób­ki również od mat­ki.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015