pewnosc_gwarancja_dyskrecja

Jak zrobić badanie DNA w sobotę lub niedzielę?

Testy na ojcostwo dostępne także w weekend

Wiemy, jak wielu naszych pac­jen­tów może wykon­ać badanie DNA tylko w sobotę lub niedzielę. Dlat­ego to Państ­wu umożli­wiamy. Wybrane placów­ki testD­NA są czynne w week­endy, a oprócz tego daje­my kil­ka innych możli­woś­ci, które pozwala­ją na wygodne przeprowadze­nie tes­tu na ojcost­wo również właśnie w sobo­ty i niedziele.

.

Po pierwsze dostawa zestawu do badania DNA na sobotę

kup-zestaw-pobierz-w-domu

Zamaw­ia­jąc zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek w piątek mogą Państ­wo zaz­naczyć kon­sul­tan­towi, że chcą go otrzy­mać na sobotę lub też zamaw­ia­jąc go przez stronę inter­ne­tową zaz­naczyć “dostawa na sobotę”. Wysył­ka zestawu z gwaran­towaną dostawą w sobotę jest bezpłat­na. Dzię­ki temu mogą Państ­wo wygod­nie i szy­bko pobrać prób­ki do tes­tu na ojcost­wo w week­end, a w poniedzi­ałek odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um pocztą (w zestaw­ie jest opła­cona kop­er­ta zwrot­na) lub zadz­wonić do nas po odbiór próbek kuri­erem (również bezpłat­ny).

.
.

Po drugie zestawy dostępne w całodobowych aptekach

najblizsza-apteka-w-ktorej-dostepny

Sieć aptek czyn­nych również w week­endy (część całodobowo) pozwala Państ­wu na zakup domowego zestawu pobran­iowego wtedy, gdy mają Państ­wo taką możli­wość. Koszt zestawu w aptece to 45 zł. Cena ta jed­nak jest wlic­zona w cenę bada­nia (należy odjąć tę kwotę później przy reg­u­lowa­niu opłaty za test DNA).
.

Po trzecie czynne linie telefoniczne codziennie — również w weekendy i święta — do 21.00

Zda­je­my sobie sprawę z tego, że nasi pac­jen­ci częs­to mają czas na roz­mowę dopiero w godz­i­nach wiec­zornych lub właśnie  w week­end. Dlat­ego też nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne codzi­en­nie — również w week­endy i świę­ta aż do godziny 21.00. Mogą Państ­wo śmi­ało się z nami kon­tak­tować, aby zasięgnąć porady czy zamówić zestaw pobran­iowy, albo umówić się na wiz­ytę w lokalnym odd­ziale.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Data publikacji: 10/07/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016